Bewonersavond Ravenstein over uitwerking Voorzieningenkaart

Op woensdag 25 oktober 2017 is een openbare bewonersavond geweest in Vidi Reo over de uitwerking van de voorzieningenkaart Ravenstein. Hierbij waren twee wethouders aanwezig. Frank den Brok, verantwoordelijk voor de uitwerking van de voorzieningenkaart en Gé Wagemakers, aandachtswethouder voor het gebied Ravenstein. Het was een druk bezochte avond met ruim 120 bezoekers.

Waarom deze bewonersavond?

Bewoners, dorpsraad en gemeente hebben in 2015 een Voorzieningenkaart advies gemaakt voor het gebied Ravenstein. Deze is daarna vastgesteld door de gemeenteraad als toetsingskader voor besluiten om te investeren. Eind 2016 zijn werkgroepen aan de slag gegaan om het advies uit te werken tot concrete scenario’s. Er is later nog een uitgebreid scenario voor een Omnipark voor sport en ontmoeten buiten de bebouwde kom ingebracht door een aantal betrokken inwoners. Dit is een uitwerking van scenario 3 van de werkgroep Sport. Na de laatste bijeenkomst van de werkgroepen op 12 maart 2017 heeft de gemeente besloten de regie van het project in eigen hand te nemen. Op 25 oktober hebben de wethouders Den Brok en Wagemakers de resultaten daarvan toegelicht. Met als uitgangspunt dat alle resultaten en scenario’s zijn beoordeeld op basis van het beleid en de visie van de gemeente Oss. Hierbij zijn 4 hoofdlijnen (criteria) gehanteerd die zijn afgestemd met de dorpsraad. Na weging heeft het college besloten een aantal scenario’s niet verder te onderzoeken. Dit is het scenario van het Omnipark op locaties buiten de bebouwde kom (bijv. De sprong over het spoor), het bouwen op De Bleek vanwege de verwachte lange realisatietijd, en scenario’s waarin onderwijs is opgenomen. Onderwijs is niet in de scenario’s betrokken omdat het Ravengaarde aan de Stationssingel uit 2003 stamt en pas in 2043 aan vervanging toe is.

Beleid en criteria

De hoofdlijnen waarop beoordeeld is zijn: leefbaarheid, het ruimtelijk beleid, vastgoedbeleid (financiën), en doorlooptijd tot realisatie. Ten aanzien van leefbaarheid speelt ook de bouw van woningen een rol. De beleidslijnen van de gemeente Oss waren al meegenomen in het voorzieningenkaart advies. Bijvoorbeeld dat we pas na ongeveer 40 jaar opnieuw investeren in gebouwen en dat we maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom realiseren. Op basis van financiële regels binnen de gemeente mogen eventuele opbrengsten van woningbouw niet rechtstreeks als dekking worden gebruikt voor eventuele bouwprojecten in Ravenstein. Deze opbrengsten storten we in de algemene middelen. De gemeenteraad beslist vervolgens waar de gelden aan worden uitgegeven.

Waarom geen Omnipark buiten de bebouwde kom

Frank den Brok en Gé Wagemakers hebben op 25 oktober toegelicht, waarom dit scenario volgens het college niet wenselijk is. Daarnaast is de beleidslijn in Oss om maatschappelijke voorzieningen vooral binnen de bebouwde kom te realiseren. Onder andere om deze makkelijk bereikbaar te maken met de fiets of te voet. Deze voorkeur past ook bij de wens van inwoners, zoals vastgelegd in het voorzieningenkaart advies, om reuring in de kern van Ravenstein te houden. Gé Wagemakers lichtte daarnaast toe, dat de rijksoverheid het beleid op ruimtelijke ordening heeft gewijzigd. Op basis hiervan worden er momenteel dagelijks plannen om ‘in het weiland’ te bouwen afgekeurd. Tenslotte past het Omnipark scenario ook niet in het beschikbare budget.

Aan de slag in Ravenstein

Wethouder Den Brok heeft alle inwoners die hebben meegewerkt aan de opgehaalde scenario’s bedankt. Hij heeft toegelicht waarom het college nog voor de verkiezingen besluiten wil nemen m.n. voor ontmoeten. Voor Vidi Reo is er urgentie om tot een nieuw plan te komen en dat geldt ook voor de sporthal De Hoge Graaf. Die is aan renovatie of vervangende nieuwbouw toe en is ondertussen te groot nu het Hooghuis in Ravenstein is gestopt. Ook is er in het gebied Ravenstein een stevige discussie onder de inwoners ontstaan, die vraagt om een bestuurlijke koers vanuit de gemeente.
Tenslotte heeft wethouder Den Brok toegelicht dat het college per direct aan de slag wil met het Raadhuis. We gaan onderzoeken of aan dit monumentaal pand een semi-openbare bestemming gegeven kan worden, met het TIR, vergader- en ontmoeten met horeca, postkantoor en eventueel wonen.

Het vervolg

In november gaan we een debatavond organiseren om door te praten over de scenario’s. En tenslotte komt er in december een laatste avond, waarop we iedereen informeren en een laatste peiling organiseren. De uitkomsten neemt het college mee als ze in het eerste kwartaal van 2018 een besluit nemen.

We doen bij deze ook een omroep aan u, om mensen in uw omgeving te informeren en betrekken. We willen graag iedereen uitnodigen mee te doen aan de debat- en laatste peilingavond.

Uit welke scenario’s kunnen we kiezen?

De scenario’s die er nog zijn, kunnen verdeeld worden in twee soorten oplossingen: combineren van functies of gespreide voorzieningen realiseren. De verschillende scenario’s voor de functies zoals ontmoeten en sport hebben invloed op de kansen voor woningbouw. Woningbouw zou kansrijk zijn op locatie Den Ong wanneer het voetbal naar een andere locatie gaat. Behalve op sportpark Den Ong zijn er meer locaties waar woningbouw kansrijk is. De Dorpsraad is daarvoor, na de woningbouwavond van 5 september 2017, bezig met een stedenbouwkundige verkenning die eind van dit jaar klaar zal zijn. Op Den Ong is het mogelijk op korte termijn de meeste woningen te bouwen, namelijk 60 tot 100, afhankelijk van de te kiezen bouwvorm. Hieronder een overzicht van de scenario’s:

Spreiden

Scenario 1 Ontmoeten in het Stadje

  • Keuze 1: Vidi Reo behouden in het oude stadje op de huidige locatie of in het klooster/pastorie.
  • Keuze 2: Vidi Reo verplaatsen naar het Hooghuis.

Scenario 2 Binnen en buitensport behouden op de huidige locatie

  • Keuze 1: Binnensport op de Hoge Graaf
  • Keuze 2: Buitensport op Den Ong en Onder den Plag

Concentreren

Scenario 3 één Cluster voetbal

  • Beide voetbalclubs naar Onder den Plag

Scenario 4 Twee Clusters: één in Ravenstein en Onder den Plag

  • Keuze 1: Combineren Binnensport en ontmoeten op de Hoge Graaf
  • Keuze 2: Ontmoeten en binnen/buitensport op Den Ong

Uitleg foto's

Op 25 oktober hebben alle aanwezigen met behulp van stickers in drie kleuren – blauw, groen en rood – kunnen aangeven hoe ze denken over de overgebleven scenario’s. Blauw betekende, dit is niet mijn voorkeursscenario, maar ik kan ‘er mee leven’. Rood betekende, dit vind ik geen goed scenario en groen het omgekeerde. Een aanzienlijk deel van de aanwezigen vond het nog te vroeg om te peilen, omdat ze eerst meer informatie wilden over de scenario’s. Op de website staan foto’s van de eerste peiling. Belangrijk is dat deze peiling slechts een eerste reactie weergeeft van een deel van de bezoekers. Deze is dus niet leidend voor het vervolgtraject.

Overige documenten

Meer informatie

Op 25 oktober zijn al veel vragen gesteld. We hebben een overzicht gemaakt van alle vragen en antwoorden.

Mocht u toch nog een vraag hebben, neem dan contact op met Sjoerd Naus, telefoon 14 0412 s.naus@oss.nl