Succesvolle webinar: Vitale verenigingen tijdens corona

Laatst gewijzigd op: 13-11-2020

Het coronavirus beïnvloedt iedereens persoonlijk leven. Maar de maatregelen tegen het virus, hebben ook invloed op de vele vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. Wij zijn en blijven graag in contact met iedereen. Daarom hield wethouder Kees van Geffen op 9 november een live online bijeenkomst voor ruim 130 vrijwilligersorganisaties.

We lieten weten welke regelingen en subsidies er allemaal zijn. Daarnaast werden er veel vragen gesteld en beantwoord.

Vragen en antwoorden

Welke organisaties zijn uitgenodigd voor de webinar?

Alle bij de gemeente bekende lokale vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de cultuur, sport, ontmoeten, jeugdwerk en ouderenwerk zijn uitgenodigd (in totaal ruim 400 vrijwilligersorganisaties). 

Compensatieregelingen

De gemeente heeft de huurkosten voor vrijwilligersorganisaties in de eerste helft van 2020 voor drie maanden kwijtgescholden. Krijgt dit nog een vervolg in de tweede helft van 2020?

Vanwege coronamaatregelen waren veel van de gemeentelijke accommodaties tussen half maart en 1 juli gesloten. We hebben de huurkosten voor de amateurorganisaties op het gebied van sport en cultuur voor deze periode kwijtgescholden. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van de landelijke compensatieregelingen. Het rijk heeft aangekondigd dat deze regelingen dit jaar een vervolg krijgen. Hoe de regeling er precies uitziet is nu nog niet bekend. We informeren u als we daar gebruik van maken. 

Is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook van toepassing op incourante voorraden van wijk- en dorpshuizen?

Voor het 4e kwartaal van 2020 biedt de TVL een extra subsidie voor kosten van voorraden en aanpassingen van gesloten eet- en drinkgelegenheden. Mogelijk kunnen ook wijk- en dorpshuizen hiervan gebruik maken. De inhoud van de regeling staat naar verwachting vanaf half november op www.rijksoverheid.nl.     

Ledenbehoud

Het is in deze tijd moeilijk om alle leden vast te houden. Sommigen vragen korting op de contributie. Verenigingen hebben de contributie juist nu hard nodig. Hebben jullie tips hoe hier mee om te gaan? Bijvoorbeeld met een oproep om toch vooral de contributie te blijven voldoen?

Het is belangrijk dat we elkaar blijven steunen, persoonlijk en verenigingen onderling. We ondersteunen van harte de oproep om dit op eigen wijze en naar ieders mogelijkheden te doen. Maar we begrijpen ook dat mensen voorzichtig zijn en contacten mijden. Dat is een persoonlijke keuze die we respecteren.    

Subsidie 2021

Verenigingen die meer dan € 5.000 subsidie krijgen, hebben een brief gehad dat de subsidie 2021 in principe onder voorbehoud is. Mogelijk moet de subsidie gedeeltelijk terugbetaald worden. Vanwaar deze strengheid in moeilijke tijden?

Er is nog weinig bekend hoe de coronacrisis zich de komende tijd zal ontwikkelen. We hopen dat het leven weer zo snel mogelijk normaal wordt. Maar hoe en in welk tempo dit zal verlopen weten we nog niet. Ook is niet duidelijk wat dit betekent voor de activiteiten van verenigingen. Het voorbehoud in de subsidie voor 2021 is hierom gemaakt. We willen zo flexibel en met maatwerk kunnen handelen als dat nodig is. 

In hoeverre is de reeds toegezegde subsidie 2021 medebepalend voor een extra bijdrage vanuit deze regeling?

De extra regelingen voor de coronacrisis zijn aanvullend op de bestaande subsidies. Die hebben daar geen invloed op.   

Gebouwen

Zijn er (landelijke of gemeentelijke) subsidieregelingen om je gebouw coronaproof te maken?

Nee. De steunmaatregelen zijn gericht op de bedrijfsvoering van organisaties. Wel stelt het rijk geld beschikbaar om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren.  

Voldoen de ventilatiesystemen in gymzalen? Kan dit met een certificaat zichtbaar worden gemaakt?

De ventilatiesystemen in de gemeentelijke gymzalen en sporthallen voldoen aan de gestelde eisen van het RIVM. Hiervoor zijn geen aparte certificaten, maar we bekijken of we dit in de sportaccommodaties zichtbaar kunnen maken.  

Kunnen gymzalen gebruikt worden als leslokalen?

Feitelijk zijn gymzalen al leslokalen voor gymonderwijs. In overleg met de gemeente kunnen ze in principe ook voor andere vormen van onderwijs worden gebruikt. Na afloop moeten de gymzalen wel leeg en schoon worden achtergelaten voor andere gebruikers.   

Platform voor verenigingen zonder koepelorganisatie

Is er behalve voor buurthuizen ook een platform voor verenigingen die niet direct onder een koepelorganisatie vallen , ivm uitwisselen van tips?

Voor zover wij weten bestaat er geen platform hiervoor. Maar u kunt er mogelijk zelf een oprichten. Wij kunnen u helpen met het bij elkaar brengen van verenigingen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar vrijwilligersorganisaties@oss.nl

Meer informatie

Wilt u meer weten? Of heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar vrijwilligersorganisaties@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.