Mededeling

Blijf op de hoogte van het laatste (lokale) nieuws over het coronavirus op www.oss.nl/coronavirus

Informatie over coronavirus voor ondernemers

Laatst gewijzigd op: 01-04-2020

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. Op deze pagina vindt u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, hulp en financiële steun. Ook Osse ondernemersorganisaties zoals onder andere De kracht van Oss, Osse Industriële Kring, TIBO en Centrummanagement Oss zijn van harte bereid om met u mee te denken over oplossingen.

Op 17 maart heeft het kabinet een pakket met uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Een aantal onderdelen van dit pakket wordt momenteel nog uitgewerkt. Houdt voor de laatst ontwikkelingen de websites van de Rijksoverheid en van de gemeente Oss in de gaten. Ook is het handig om het Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers regelmatig te checken.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de steunmaatregelen die zijn genomen door de gemeente Oss en het kabinet. Verder staan er ook nuttige links en verwijzingen naar de juiste instanties bij andere vragen.

Onderwerpen

Steunmaatregelen die zijn genomen door de gemeente OSS

Terug naar bovenTerug naar boven

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De regeling wordt momenteel nog uitgewerkt door het ministerie SZW. Het zal nog ongeveer twee tot drie weken duren totdat de regeling is uitgewerkt. Als zelfstandig ondernemer kunt u zich wel al aanmelden voor de Tozo regeling. We maken de aanvragen dan zo snel mogelijk in orde, voor als de inschrijving opengaat.

Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op: www.oss.nl/bijstandzelfstandigen.

Ondersteuning vanuit Tozo bestaat uit twee mogelijkheden:

Terug naar bovenTerug naar boven
 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden kunt u ook vinden op: www.rijksoverheid.nl/tozo

Terug naar bovenTerug naar boven

Betalingsregelingen/uitstel van betalingen facturen afkomstig van gemeente Oss

Bedrijven, instellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen uitstel van betalingen voor facturen afkomstig van de gemeente Oss. Dit betekent in het kort:

Terug naar bovenTerug naar boven
 • Voor alle rekeningen die gemeente Oss op dit moment verstuurd heeft naar bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt een uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is tot 1 juni 2020.
 • Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.
 • Gemeente Oss zal er alles aan doen om facturen die zij van bedrijven hebben ontvangen zo snel mogelijk te betalen, in elk geval binnen 15 dagen.

Heeft u vragen over betalingsregelingen en uitstel van betalingen, mail dan naar debiteuren@oss.nl

Terug naar bovenTerug naar boven

Uitstel gemeentelijke belastingen

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) stuurt tot en met 18 mei geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen. Daarnaast geldt er een uitstel van betaling tot 1 juni 2020. Dat betekent dat de nu openstaande bedragen pas op 1 juni 2020 betaald moeten zijn.
Als u het bedrag dat u moet betalen ook niet kan betalen voor 1 juni 2020 en u geen automatische incasso heeft, dan kunt u contact opnemen met BSOB voor een betalingsregeling. Bel dan: 088-5510000. Let op: automatische incasso loopt wel door. Ook hiervoor kunt u bellen naar BSOB.

Terug naar bovenTerug naar boven

Aanbod Talentencampus Oss

Hoewel de meeste bedrijven momenteel medewerkers ‘over’ hebben, zijn er ook bedrijven met een tekort aan medewerkers. Talentencampus Oss heeft aangeboden hier een bemiddelende rol in te vervullen en vraag en aanbod op personeelsvlak te verbinden. Stuur hiervoor een bericht naar Richard van Ommen (r.vanommen@talentencampusoss.nl) en geef daarin aan:

Terug naar bovenTerug naar boven
 • Naam bedrijf / contactpersoon / contactgegevens
 • Vraag / aanbod medewerker(s)
 • Functie met eventueel aantal uren
 • Competentie(s)

Overige steunmaatregelen die zijn genomen door het kabinet en banken

Terug naar bovenTerug naar boven

Tegemoetkoming schade COVID-19 (RVO)

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4000,-. Het kabinet houdt nauwlettend een vinger aan de pols bij getroffen sectoren. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen.

Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. Zodra ze bekend zijn, wordt het gecommuniceerd via de website van het RVO.

Terug naar bovenTerug naar boven

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): Vervanger huidige regeling Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel voert het ministerie overleg met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend:

Terug naar bovenTerug naar boven
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Wij adviseren u om de websites van het UWV en Rijksoverheid in de gaten te houden.

Kijk voro meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden op de website van de Rijksoverheid.

Belasting (Belastingdienst)

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers (inclusief zzp’ers) te verzachten, heeft de Belastingdienst extra maatregelen genomen:

Terug naar bovenTerug naar boven
 • Uitstel van betaling voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
 • Verlaging van uw voorlopige aanslag.
 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.
 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd.
 • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden.
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Ook zijn er speciale toetsingscriteria opgesteld voor de kredietverstrekkers om een snelle en eenvoudige toepassing mogelijk te maken.
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de RVO doen. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Bekijk een overzicht van financiers die deelnemen aan de BMKB.

Meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden kunt u vinden op de website van de RVO.

Terug naar bovenTerug naar boven

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt het ministerie zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Kijk op de website van de RVO voor de actuele stand van zaken en meer informatie.

Terug naar bovenTerug naar boven

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd in verband met corona

De Borgstelling Landbouw (BL) is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de RVO.

Terug naar bovenTerug naar boven

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. Deze regeling is bedoeld om kleine ondernemers te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Terug naar bovenTerug naar boven

Maatregelen banken

Een aantal banken heeft laten weten dat ze klanten die geraakt worden door de maatregelen tegen het Coronavirus tegemoet komen. ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben samen besloten dat kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. ABN AMRO geeft alle zakelijke klanten met een soortgelijk krediet zes maanden uitstel.
Meer informatie over de maatregelen per bank kunt u vinden via de onderstaande links:

Terug naar bovenTerug naar boven

ABN-Amro

ABN-AMRO past automatisch 6 maanden (april t/m september) uitstel toe voor aflossing en voor rente. Als u geen uitstel nodig heeft, dan moet u zich uiterlijk 31 maart (online) afmelden.

Rabobank

Triodos en Volksbank

Voor informatie van Triodos en Volksbank verwijzen wij u naar de websites van deze banken.

Verdere nuttige informatie

Uw bedrijf heeft financiële problemen als gevolg van het coronavirus

Terug naar bovenTerug naar boven

Hoe gaat u om met mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw werknemers?

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Meer informatie, tips en adviezen kunt u vinden in de handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Alleen werknemers in zogenoemde cruciale beroepen of vitale processen, met werkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd, moeten komen werken. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen is speciale school- en kinderopvangbegeleiding geregeld. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Terug naar bovenTerug naar boven

Informatiepunten

Terug naar bovenTerug naar boven

Informatiepunten voor specifieke bedrijfssectoren

Terug naar bovenTerug naar boven

Heeft u vragen aan (of tips voor) de gemeente Oss over de nadelige gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming, stuur dan een mail naar ondernemerszaken@oss.nl. Wij kunnen niet altijd meteen de oplossing bieden, maar op basis van de ontvangen signalen en bundeling hiervan kunnen we mogelijk wel iets betekenen in ons netwerk, via lobby of via (nieuw) gemeentelijk beleid.

Samen proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Terug naar bovenTerug naar boven