Duurzame Polder tussen Oss en 's-Hertogenbosch

Laatst gewijzigd op: 04-02-2021

We worden met z’n allen steeds bewuster dat we beter moeten omgaan met de aarde. Voor nu en de toekomst, voor onszelf en de generaties na ons. Maar hoe doen we dat?

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komen. Ook is landelijk afgesproken dat gemeenten moeten aangeven hoeveel duurzame energie ze in 2030 kunnen opwekken via onder meer nog te bouwen windmolens en zonneparken, de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES). Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren, hebben beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant de afgelopen periode gezamenlijk verkend wat de mogelijkheden zijn om in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense Polder (de Duurzame Polder) windmolens en zonnevelden te realiseren. Het Geffense en Lithse deel valt onder gemeente Oss. De Nulandse en Rosmalense polder valt onder gemeente ’s-Hertogenbosch.

Verkenning Duurzame Polder

In het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Om die op te halen, is er in 2019 een open omgevingsparticipatieproces geweest, met bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers. Ook de gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Eindrapport & raadsvoorstel

De resultaten van de ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn opgeleverd in een eindrapport met bijlagen.

Op basis van het eindrapport hebben de Osse en Bossche Colleges van B&W in mei 2020 een voorstel gedaan met beslispunten aan de gemeenteraden. In het kort komt het voorstel neer op:

  • De Duurzame Polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch is geschikt voor het opwekken van grootschalige energie;
  • Rekening houden met alle belangen in het gebied voor een bredere duurzame ontwikkeling van het poldergebied. De thema’s wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie worden onderdeel van de aanpak;
  • Belanghebbenden blijven informeren over en betrekken bij het vervolg.
  • Zorgen dat de gemeenschap en de omgeving ook profijt hebben van de opbrengsten van de energieopwekking.

Op 10 november vulde het Osse College van B&W het advies aan met een voorstel voor het Osse deel van de Duurzame Polder, maar ook de totale invulling van de Osse energieopgave. Het College kiest voor concentratie van energieopwekking met voornamelijk windmolens in de Duurzame Polder en niet voor versnippering van zonnevelden en windmolens over de gehele gemeente.

Kijk voor meer informatie naar het nieuwsbericht over het aanvullende voorstel.

Het raadsvoorstel en het eindrapport met bijlagen zijn onderaan deze pagina te downloaden

Besluit gemeenteraad en inspraak

Op 6 oktober stemde de Bossche gemeenteraad in met plannen. Kijk voor meer informatie hierover naar het nieuwsbericht over het Bossche besluit.

Ook de Osse gemeenteraad stemde op 28 januari 2021 in met windmolens in de Lithse en Geffense Polder. De raad hoorde 31 insprekers. Het besluit betekent dat Oss nu de mogelijke inrichting van het landschap gaat onderzoeken en manieren om het gebied te ontwikkelen. Alle informatie hierover, leest u op de webpagina over het besluit.

Vervolg

Afhankelijk van de besluiten van beide gemeenteraden en duidelijkheid over de rol van de provincie buigen de gemeenten en provincie zich over het vervolg. Naar verwachting worden de eerste vervolgstappen op zijn vroegst in volgend voorjaar gezet.

Documenten raadsbesluit 28 januari 2021

Op de hoogte blijven?

Nog vragen?

We hopen dat u met deze informatie voor dit moment voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@duurzamepolder.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.