Duurzame Polder tussen Oss en 's-Hertogenbosch

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Laatst gewijzigd op: 10-07-2020

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komen. Om hier een bijdrage aan te kunnen leveren, hebben beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant de afgelopen periode gezamenlijk verkend wat de mogelijkheden zijn om in de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense Polder (de Duurzame Polder) windmolens en zonnevelden te realiseren.

Verkenning Duurzame Polder

De resultaten van de ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn opgeleverd in een eindrapport met bijlagen. Op basis van het eindrapport heeft het Osse College van B&W een voorstel gedaan met beslispunten aan de gemeenteraad. Het college van B&W heeft  hiermee ingestemd. Het raadsvoorstel en het eindrapport met bijlagen zijn hieronder te downloaden.

Eindrapport


In het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Om die op te halen, is er in 2019 een open omgevingsparticipatieproces geweest, met bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers. Ook de gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Raadsvoorstel


In het raadsvoorstel stelt het college van B&W voor om in Duurzame Polder grootschalig duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden. Daarbij moet de polder minimaal 2,1 Petajoule (PJ) per jaar gaan opleveren. Hiermee realiseert de gemeente Oss haar opgave voor energie-opwekking van de Regionale Energiestrategie (RES) tot 2030. 2,1 PJ is gelijk aan ongeveer 49 windmolens of 691 hectaren zonnevelden. Van de 2,1 PJ is 0,93 PJ het Osse deel van de RES opgave. Het college stelt ook voor om te kiezen voor integrale gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat ook waarden en functies als wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel worden van de aanpak. De uitgebreide omgevingsparticipatie, die vorig jaar is gestart, wordt verder doorgezet. Hoe de omgeving profijt kan hebben van de opbrengsten van de energieopwekking, wordt nader uitgewerkt. Het college van de gemeente ’s-Hertogenbosch legt dezelfde beslispunten voor aan hun raad.

Besluitvorming door gemeenteraden en inspreken

De besluitvormingsdata over de Verkenning Duurzame Polder zijn op dit moment nog niet bekend. Besluitvorming in de gemeenteraad van Oss is wegens Corona-maatregelen uitgesteld tot na de zomervakantie. De gemeente Oss hecht veel waarde aan een zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij bewoners en andere belanghebbenden op een goede manier kunnen inspreken. Zodra de data bekend zijn plaatsen wij informatie hierover op www.duurzamepolder.nl

Op de hoogte blijven?

Nog vragen?

We hopen dat u met deze informatie voor dit moment voldoende bent geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@duurzamepolder.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.