Bedrijventerrein Heesch West

De gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss ontwikkelen samen bedrijventerrein Heesch West. Zij werken hiervoor samen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch.

Het totale plan

Het bedrijventerrein Heesch West biedt in de komende 20 jaar ruimte aan in totaal maximaal 80 ha netto uitgeefbare kavels: 50 ha netto uitgeefbare kavels in de 1e fase (rechtstreekse bestemming) en 30 ha netto uitgeefbare kavels in de 2e fase door vraaggericht (na een wijzigingsprocedure) te ontwikkelen. Onderdelen van het plan zijn ook de bouw van drie windturbines, een drijvend zonnepark van 10 hectare, een tijdelijk zonnepark en een robuuste groen –en waterstructuur.

Ter inzage

Op basis van deze plannen zijn de Milieueffectrapportage (MER), het voorontwerpbestemmingsplan Heesch West en het voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West opgesteld. De stukken liggen ter inzage van 11 juni tot 13 augustus 2019. De documenten zijn in te zien in de gemeentehuizen van de gemeenten Bernheze, Oss en 's-Hertogenbosch. Digitaal zijn de plannen te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren op de voorontwerpbestemmingsplannen?

Tot 13 augustus 2019 kunt u schriftelijk of mondeling uw reactie geven op de plannen:
- Uw schriftelijke inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Facetplan geluidszone Heesch West kunt u sturen naar: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss, postbus 5, 5340 BA Oss.
- Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Neem dan contact op met de heer Leerdam, op werkdagen bereikbaar op het centrale telefoonnummer van de gemeente Oss: 14 0412.
- U kunt ook reageren op het plan tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 19 juni 2019 in het gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig kantoor Rabobank). U kunt er tussen 18.00 een 21.00 uur binnenlopen voor informatie over de plannen.

Meer informatie?

Ga voor meer informatie naar de website www.heeschwest.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.