Bedrijventerrein Heesch West

Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West (gemeente Oss), vastgesteld bestemmingsplan

Rectificatie op oorspronkelijke publicatie: Vanwege een servercrash konden de stukken niet op tijd op ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd worden. Daarom start de termijn van terinzagelegging nu op 18 maart 2022 in plaats van 17 maart 2022.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ (NL.IMRO.0828.BPgldsplnheeschwst-VA01)met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraden van Oss en Bernheze hebben het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ beiden op 27 januari 2022 gewijzigd vastgesteld voor hun eigen grondgebied. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft het bestemmingsplan ‘Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West’ op 1 februari 2022 gewijzigd vastgesteld (op haar grondgebied)
Dit wordt bekendgemaakt in twee separate publicaties, vanuit de gemeenten Bernheze en ‘s-Hertogenbosch.

Het bedrijventerrein Heesch West wordt op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt als een gezoneerd industrieterrein en voorzien van een geluidszone. Dit wordt via het voorliggende facetbestemmingsplan vastgesteld. Gesproken wordt van een 'facet'-bestemmingsplan, omdat het plan zich slechts op één facet richt: namelijk het gezoneerde terrein met bijbehorende geluidszone.
Het plangebied waarop dit facetbestemmingsplan betrekking heeft, is dus het gebied van het nieuwe gezoneerde industrieterrein Heesch West, alsmede de geluidszone daaromheen. Het gezoneerde industrieterrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Bernheze en ’s-Hertogenbosch. De geluidszone daaromheen ligt over het grondgebied van drie verschillende gemeenten: Bernheze, 's-Hertogenbosch en Oss.

Omdat een bestemmingsplan door een gemeenteraad alleen voor het eigen grondgebied kan worden vastgesteld, is het bestemmingsplan geknipt in drie aparte bestemmingsplannen.
Er is bij de vaststelling een klein aantal wijzigingen in het Facetplan doorgevoerd. De in het doorgevoerde planaanpassingen in het landschapsplan hebben tot gevolg dat het gezoneerde industrieterrein (op de Verbeelding) en de Kaart emissiebudget (bijlage 1 bij de planregels) van het bestemmingsplan Facetplan geluidszone gezoneerd industrieterrein Heesch West licht zijn gewijzigd, omdat fase 2 iets naar het noorden is opgeschoven.

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 16.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Ook vindt u de stukken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Informatie over het plan is ook te vinden op de projectwebsite www.heeschwest.nl.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:
- als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
- als u beroep wilt instellen tegen aanwijzingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.
Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Beleidsregels

De gemeenteraden van Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben ook ingestemd met de bij het plan behorende beleidsregel Circulair Kwaliteitsplan Heesch West. Eerder stemden de colleges van B&W al in met de beleidsregel voor stikstof (‘Beleidsregel Stikstofgebruiksruimte Bedrijventerrein Heesch West’).

De beleidsregels worden gepubliceerd in het Gemeenteblad van 16 maart 2022 en ook op overheid.nl; en liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Op de vaststelling van deze beleidsregels is geen beroep mogelijk. Meer informatie kunt u vinden op de gemeentelijke webpagina van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hogere waardebesluiten geluid

Daarnaast zijn ook de hogere waarde besluiten voor geluid voor Heesch West door de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Bernheze vastgesteld. Dit betreffen: hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente ’s-Hertogenbosch), hogere waarde besluit industrielawaai (gemeente Bernheze) en het hogere waarde besluit wegverkeerslawaai (gemeente Bernheze), met Nota zienswijzen.

De hogere waarde besluiten worden op 16 maart 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. Vanaf 17 maart 2022 liggen de stukken gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Gemeentehuis van de gemeente bijbehorende Bernheze. Ook voor meer informatie over de Hogere waardebesluiten geluid verwijzen wij u naar de gemeentelijke webpagina van de gemeente ’s-Hertogenbosch .

Meer informatie

Meer informatie, waaronder actualiteiten, vindt u op de website bedrijventerrein Heesch West. Voor specifieke vragen over het project kunt u contact opnemen door te mailen naar info@heeschwest.nl.