B&W kiest voor concentratie van energieopwekking met windmolens in Duurzame Polder

Laatst gewijzigd op: 30-07-2021

Het College van B&W van Oss adviseert in een raadsinformatiebrief de gemeenteraad de Osse bijdrage aan de Regionale EnergieStrategie Noord Oost Brabant (RES NOB) in te vullen met vooral windenergie die opgewekt moet gaan worden in de Lithse en Geffense Polder (het Osse deel van de Duurzame Polder).

Het gaat hier om het meerdere aan energie die moet worden opgewekt bovenop de grootschalige zonnedaken op bedrijfsgebouwen die al zijn gerealiseerd en de windenergie die naar verwachting gaat worden opgewekt in windpark Elzenburg/de Geer waarvoor het bestemmingsplan ter beoordeling bij de Raad van State ligt.

De resterende opgave voor de gemeente Oss is berekend op 0,59 PJ. Omgerekend komt dit neer op 13 windmolens (van 4 MW per windmolen) of 195 hectaren aan zonnevelden dan wel combinaties hiervan.  

Daarmee kiest het College voor concentratie van energie-opwekking met voornamelijk windmolens in de Duurzame Polder en niet voor versnippering van zonnevelden en windmolens over de gehele gemeente. Dit betekent dat niet zal worden meegewerkt aan het initiatief voor een windpark op Stijbeemden noch aan een fors aantal initiatieven voor grootschalige zonnevelden in de Duurzame Polder of elders.      

Het College geeft aan hoe zij het vervolgproces ziet en hoe zij wil waarborgen dat alle belangen zo zorgvuldig mogelijk worden afgewogen. Daarbij wordt qua proces en inhoudelijk aansluiting gezocht bij hoe eerder in Oss invulling is gegeven aan ingrijpende veranderingen zoals windpark Elzenburg/de Geer en de gebiedsontwikkeling in het waterveiligheidstraject Meanderende Maas. 

Hiermee adviseert het college de gemeenteraad om op korte termijn aan alle betrokken partijen duidelijkheid te geven over de keuze van Oss met betrekking tot dit maatschappelijk gevoelige onderwerp.

Als de gemeenteraad dit voorstel overneemt, stemt de gemeente Oss – zij het met aanpassing op onderdelen - in met het advies van het College inzake de Verkenning Duurzame polder zoals dat is verwoord in het Raadsvoorstel van 6 mei 2020.

Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/duurzamepolder