Milieu

Lokaal niveau

Gezondheid is een kostbaar bezit. Onze gezondheid draagt voor een groot deel bij aan ons welbevinden. Naast lichamelijke factoren heeft de leefomgeving ook een grote invloed op onze gezondheid. Denk hierbij aan de kwaliteit van de lucht en geluidhinder.

Gezondheid en de beleving van de burger wordt gezien als een belangrijke graadmeter voor het bepalen van de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom hebben wij gezondheid als leidraad genomen voor het opstellen van het milieubeleidsplan. Het milieubeleidsplan geeft aan hoe het milieu een positieve bijdrage kan leveren aan de thema’s gezondheid, leefomgeving, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Gezondheid is de ‘kapstok’ waaraan alle andere aspecten gekoppeld zijn.

Vragen?

In de gemeente Oss zijn veel medewerkers met milieu bezig, verspreid over de hele organisatie. Wanneer u een vraag heeft die betrekking heeft op milieu, kunt u contact opnemen met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, telefoon 14 0412. De medewerkers verwijzen u dan door naar de juiste afdeling en juiste persoon.

Nationaal niveau

Milieu, ruimte en water: in Nederland wonen 16 miljoen mensen op een klein oppervlak. De overheid zorgt dat de schaarse ruimte evenwichtig wordt verdeeld tussen mens, dier en natuur. Ook de klimaatverandering vraagt om een bewuste inrichting van de ruimte, om Nederland te behoeden voor overstromingen. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Europees niveau

Door middel van internationale verdragen gaan staten verplichtingen met elkaar aan. Het belang van Europa voor het Nederlandse milieubeleid is aanzienlijk en groeit nog dagelijks. Het handboek ‘Implementatie milieubeleid EU in Nederland’ bespreekt per beleidsterrein de Europese milieuregelgeving in samenhang met de Nederlandse milieuregelgeving.

Europees milieubeleid

We willen een duurzame gemeente zijn. We kijken hierbij naar onze eigen organisatie én werken samen met bedrijven, woningcorporaties en burgers aan de duurzaamheid van onze hele gemeente.
Lees meer

Op deze ‘groene’ pagina geven wij u graag seizoenstips, onder andere om meer zelf uw directe leefomgeving op maat vorm te geven. U hebt daar vast zelf ideeën over wat er beter of mooier kan. Hopelijk geeft u dat inspiratie
Lees meer

Een belangrijke taak van de gemeente is toezicht te houden op het naleven van milieuvoorschriften. Dat geldt voor zowel bedrijven als personen. Milieuregelgeving is er om er onder meer voor te zorgen dat vervuiling van de bodem, water en lucht wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt.
Lees meer