Bio-energie

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Wat is het?

Bio-energie is de energie die wordt gewonnen uit organische stoffen. Daarbij kun je denken aan gft-afval, houtsnippers, mest en restproducten uit de landbouw, slib uit rioolzuiveringsinstallaties, etc. De energie wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting. Waar zonne-, wind- en waterenergie elektriciteit opleveren, levert de opwekking van bio-energie warmte op.

Er bestaat discussie over de vraag of bio-energie wel duurzaam is. Bij het opwekken van bio-energie komt namelijk (net als bij fossiele brandstoffen) CO2 vrij. Het verschil met fossiele brandstoffen is de cyclus die biomassa doorloopt. Planten en andere biomassa groeien namelijk terug en nemen zelf juist CO2 in zich op. Netto neemt de CO2 concentratie in de lucht daardoor niet toe. In Oss zien we biomassa daarom als een duurzame energiebron.

Wat is het nut van bio-energie voor de gemeente Oss?

In Oss bieden we iedere agrariër de mogelijkheid voor het vergisten van eigen mest op eigen terrein. Dit valt onder normale agrarische bedrijfsvoering en is dus zonder vrijstelling toegestaan. De coöperatie Jumpstart helpt agrariërs bij het winnen van energie uit mestvergisting.

Bio-energie kan voor een klein deel bijdragen aan de opwekking van duurzame energie in Oss. De precieze bijdrage hangt af van de hoeveelheid biomassa en reststromen in de gemeente. Om het doel te behalen (25% van de energie in 2050 duurzaam en van eigen bodem) moet 700 Terajoule aan warmte worden opgewekt. Hiervoor is indicatief zo’n 663.000 ton biomassa nodig (Anteagroep, 2016).

In totaal is er per jaar 25.000 ton biomassa beschikbaar vanuit de gemeentelijke afvalverwerking. Reststromen van bedrijven en agrariërs zit daar nog niet bij. De verwachting is dat de hoeveelheid biomassa uit Oss één of twee installaties voor bio-energie toelaat. Per installatie kan een deel van een bedrijventerrein of woonwijk van warmte worden voorzien.

Waar kan het?

Installaties voor het opwekken van bio-energie kunnen op veel locatie worden gebouwd. Wel moet rekening worden gehouden met wet- en regelgeving rond geluid-, veiligheid- en geuroverlast. Plekken waar enerzijds veel biomassa wordt geproduceerd en waar anderzijds veel vraag is naar (warmte)energie zijn logische locaties voor een bio-energie installatie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een bedrijventerreinen of een locatie in het buitengebied. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken waar het plaatsen van installaties voor bio-energie mogelijk is in de gemeente Oss.

De voordelen

  • Energievorm die naast elektriciteit ook warmte op kan leveren.
  • Biomassa is vaak organisch afval, dat op deze manier nuttig wordt gebruikt.
  • Flink kleinere impact op het landschap dan zonnevelden of windmolens.

De nadelen

  • Bij de verwerking van biomassa kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Denk aan zware metalen, chloor of fijnstof.
  • Bio-energie concurreert met het duurzaam hergebruik van materialen (afval als grondstof).
  • De bijdrage aan de duurzame energievoorziening is beperkt met één of twee installaties in Oss.

Wat kost het en wat levert het op?

De kosten en opbrengsten van bio-energie hangen af van de beschikbare biomassa, het type biomassa en het type verwerking (verbranding, vergassing of vergisting). Daarbij is de potentie van bio-energie een stuk kleiner dan die van zonnepanelen of windmolens. Dit maakt dat er weinig kengetallen zijn rond bio-energie en dat iedere installatie en locatie zijn eigen business case heeft.

Op een consumentenniveau wordt, met name door MKB bedrijven en huishoudens in het buitengebied, steeds vaker gekozen voor een pelletkachel of houtgestookte ketel. Dit zijn in feite micro bio-energie installaties. Deze kachels en ketels zijn in aanschaf ongeveer vier keer zo duur dan de veel algemenere CV-kachels en ketels op gas. Daar staat tegenover dat de kosten voor gas juist drie tot zeven keer zo hoog zijn dan de kosten voor hout per energie-eenheid. Daarmee is de aanschaf van een hout-gestookte warmtevoorziening voordeliger voor grotere warmtegebruikers.

Klik hier om naar de enquête te gaan.