Informatie over coronavirus voor ondernemers

Laatst gewijzigd op: 28-05-2020

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. Op deze pagina vindt u een overzicht van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, en financiële steun. Ook Osse ondernemersorganisaties zoals onder andere De kracht van Oss, Osse Industriële Kring, TIBO en Centrummanagement Oss zijn van harte bereid om met u mee te denken over oplossingen.

Ondernemersenquête over gevolgen corona

Voor veel ondernemers heeft de coronacrisis grote gevolgen. De gemeente Oss wil graag weten wat die gevolgen precies zijn en welke steun ondernemers daar bij nodig hebben.

Bent u ondernemer? Deel met ons hoe de coronacrisis uw bedrijf raakt. We verwerken uw gegevens anoniem. U kunt de enquête tot en met 28 mei invullen.

Vragen of tips?

Voor vragen aan (of tips voor) de gemeente Oss over de gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming, mail naar ondernemerszaken@oss.nl. Wij kunnen niet altijd meteen de oplossing bieden. Maar wel de signalen bundelen en mogelijk iets betekenen in ons netwerk, via lobby of via (nieuw) gemeentelijk beleid. Samen proberen we u als ondernemer zo goed mogelijk te ondersteunen. U kunt ook een terugbelverzoek indienen via ondernemerszaken@oss.nl.

Wij adviseren u om de websites van de Rijksoverheid en van gemeente Oss in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Ook is het handig om het Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers te checken.

Let op!

Er zijn bedrijven die zich presenteren als overheidsinstantie, en die aanbieden om tegen betaling je aanvraag te regelen. Aanvragen bij bijvoorbeeld RVO, UWV en je gemeente kun je gewoon zelf doen. Aanvragen kosten geen geld.

Onderwerpen

Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.
De regeling wordt momenteel nog uitgewerkt door het ministerie SZW. Het zal nog ongeveer twee tot drie weken duren totdat de regeling is uitgewerkt. Als zelfstandig ondernemer kunt u zich wel al aanmelden voor de Tozo regeling. We maken de aanvragen dan zo snel mogelijk in orde, voor als de inschrijving opengaat. Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden op: www.oss.nl/bijstandzelfstandigen.
Ondersteuning vanuit Tozo bestaat uit twee mogelijkheden:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. U kunt dit aangeven bij het invullen van het aanvraagformulier

Betalingsregelingen/uitstel van betalingen facturen afkomstig van gemeente Oss

Bedrijven, instellingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties krijgen uitstel van betalingen voor facturen afkomstig van de gemeente Oss. Dit betekent in het kort:

 • Voor alle rekeningen die gemeente Oss op dit moment verstuurd heeft naar bedrijven, inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt een uitstel van betaling. Dit uitstel van betaling is tot 1 september 2020.
 • Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats van 30 dagen.
 • Gemeente Oss zal er alles aan doen om facturen die zij van bedrijven hebben ontvangen zo snel mogelijk te betalen, in elk geval binnen 15 dagen.

Uitstel gemeentelijke belastingen

Tot 1 september 2020 verstuurt de belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)geen aanmaningen en dwangbevelen. Vanaf juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen. Voor meer informatie kijk op de vraag- en antwoordpagina op de website BSOB over het coronavirus of bel naar 088-5510000.

Talentencampus #OssVerbindt

Talentencampus Oss is gestart met het platform #OssVerbindt. Met dit platform willen zij vraag en aanbod bij elkaar brengen zodat we gebruik kunnen maken van elkaars materialen, dienstverlening en/of kennis. Heeft u (als ZZP’er of bedrijf) hulp nodig of kunt u juist iets betekenen voor de ander? Gebruik dan dit forum. Ook is in samenwerking met de gemeente Oss is een deel van de website gewijd aan positief nieuws over Oss in Coronatijd. Welke creatieve initiatieven zijn er de afgelopen periode gelanceerd en wat doet de Osse maatschappij om elkaar te helpen. Meer informatie op https://www.talentencampusoss.nl/coronavirus/ Voor vragen en/of opmerkingen mail naar info@talentencampusoss.nl.

Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

De aanmelding voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 is opengesteld door de RVO. De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. Een van de voorwaarde is dat de hoofdactiviteit van het bedrijf overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Op 15 april is de lijst met SBI-codes verder aangevuld. De definitieve lijst en meer informatie over de andere voorwaarden en aanvraag kunt u vinden op de website van de RVO.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet de Corona-OverbruggingsLening (COL). Het Kabinet kondigde eerder op 7 april aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. De bedragen van deze leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Vanaf woensdag 29 april, 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL).

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraag kunt u vinden op de website van ROM's.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): Vervanger huidige regeling Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). U kunt de NOW aanvragen bij UWV sinds maandag 6 april tot en met 31 mei 2020.

De hoofdlijnen van de regeling zijn:

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming (maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies) in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Kijk voor meer voorwaarden en informatie op de website van UWV.

Belasting (Belastingdienst)

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers (inclusief zzp’ers) te verzachten, heeft de Belastingdienst extra maatregelen genomen:

 • Uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen. U kunt voor meer soorten belastingen in 1 keer (online) uitstel van betaling aanvragen.
 • Verlaging van uw voorlopige aanslag.
 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.
 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd.
 • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar. Ook zijn er speciale toetsingscriteria opgesteld voor de kredietverstrekkers om een snelle en eenvoudige toepassing mogelijk te maken. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de RVO doen. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. Bekijk een overzicht van financiers die deelnemen aan de BMKB. Meer informatie en veel gestelde vragen en antwoorden staan op de website van de RVO.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt het ministerie zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Kijk op de website van de RVO voor de actuele stand van zaken en meer informatie.

Borgstellingskrediet Landbouw verruimd in verband met corona

De Borgstelling Landbouw (BL) is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Meer informatie staat op de website van de RVO.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. Deze regeling is bedoeld om kleine ondernemers te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Maatregelen banken

Een aantal banken heeft laten weten dat ze klanten die geraakt worden door de maatregelen tegen het Coronavirus tegemoet komen. ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben samen besloten dat kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. ABN AMRO geeft alle zakelijke klanten met een soortgelijk krediet zes maanden uitstel. Meer informatie over de maatregelen per bank staat op de onderstaande links:

ABN-Amro

ABN-AMRO past automatisch 6 maanden (april t/m september) uitstel toe voor aflossing en voor rente. Als u geen uitstel nodig heeft, dan moet u zich uiterlijk 31 maart (online) afmelden.

Rabobank

Triodos en Volksbank

Voor informatie van Triodos en Volksbank verwijzen wij u naar de websites van deze banken.

Verdere nuttige informatie

Uw bedrijf heeft financiële problemen als gevolg van het coronavirus

Hoe gaat u om met mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw werknemers?

Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Meer informatie, tips en adviezen kunt u vinden in de handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN. Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken. Alleen werknemers in zogenoemde cruciale beroepen of vitale processen, met werkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd, moeten komen werken. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen is speciale school- en kinderopvangbegeleiding geregeld. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Communicatiemiddelen van de Rijksoverheid

Informatiepunten voor specifieke bedrijfssectoren