De procedure van een bestemmingsplan

De procedure voor een nieuw bestemmingsplan is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening.

Inspraak en overleg

De inspraakverordening van de gemeente bepaalt in grote lijnen of en hoe er inspraak is. Voor bestemmingsplannen geldt in de gemeente Oss het volgende. Voor eenvoudige bestemmingsplannen is geen inspraak nodig en voor normale en complexe bestemmingsplannen wel.
Van elke inspraak maken we een eindverslag, dat we naar alle insprekers sturen. Daarin staan alle reacties en wat we daarmee doen.

Het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeente moet overleggen met andere overheden en instanties. Dat overleg loopt vaak gelijk met de inspraak.

Ontwerpbestemmingsplan

We verwerken de resultaten van de inspraak en van het overleg in het ontwerp van een bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan leggen we zes weken ter inzage. Iedereen kan schriftelijk of mondeling op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Zo’n reactie noemen we een zienswijze.. Als u geen zienswijze indient, dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om voorlopige voorziening nadat het bestemmingsplan is vastgesteld.

Als u een zienswijze heeft ingediend, heeft u ook de mogelijkheid om die toe te lichten aan de hoorcommissie bestemmingsplannen. Dat is een commissie uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft die commissie ingesteld om een zo goed mogelijk beeld van uw zienswijze te krijgen.

Vaststelling en mogelijkheid van beroep

Als de inzagetermijn van zes weken voorbij is, stelt de gemeenteraad binnen twaalf weken daarna het bestemmingsplan vast. Als het om een groot bestemmingsplan gaat, kan het ook wel langer duren.
Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan wanneer u beroep kunt instellen. De termijn daarvoor is altijd zes weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking en kan de gemeente of een ander beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.
Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Hebt u uw zienswijze niet kenbaar gemaakt, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Dan kunt u ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Zo'n verzoek is alleen mogelijk als u ook beroep heeft ingesteld. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking als de Raad van State een beslissing heeft genomen over zo'n verzoek.

Griffiegeld

Gaat u bij de rechter tegen een besluit in beroep of dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in? Dan betaalt u griffiegeld. Wint u een zaak, dan krijgt u de griffiegelden terug.

Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan

Voorheen kon de gemeente een projectbesluit nemen als een bepaald project niet paste binnen een bestemmingsplan. Door de invoering van de omgevingsvergunning is dit niet meer het geval. In plaats daarvan kan de gemeente een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verlenen.

Reactieve aanwijzing

De provincie en de minister hebben de mogelijkheid om in te grijpen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Dit wordt een reactieve aanwijzing genoemd. Een reactieve aanwijzing heeft tot gevolg, dat het onderdeel in kwestie geen deel meer uitmaakt van het bestemmingsplan.

Inwerkingtreding en onherroepelijk bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.

Meer informatie bestemmingsplan

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken bij Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Neem hiervoor contact op met 14 0412, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.