Nieuwsbrief toekomst centrummarkten Oss - nummer 2 - februari 2017

Waarom deze nieuwsbrief?

De gemeente Oss is met marktondernemers, centrumondernemers en de wijkraad Centrum Krinkelhoek Mettegeupel in gesprek over de toekomst van de centrummarkten. Deze werkgroep is sinds september 2016 een aantal keren bijeen gekomen. In december 2016 heeft u een nieuwsbrief ontvangen met informatie over deze gesprekken. Op dit moment ligt er een voorstel voor een nieuwe locatie voor de dinsdagmarkt en de zaterdagmarkt. De werkgroep steunt dit voorstel. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Wat is het voorstel voor de dinsdagmarkt?

De ambitie is om een impuls te geven aan de Osse dinsdagmarkt en hiervoor een locatie te kiezen die meerwaarde heeft voor het stadscentrum van Oss. Gemeente, ondernemers en wijkraad hebben daarom een voorkeur uitgesproken voor een nieuwe locatie voor de dinsdagmarkt.

Het idee is:

  • Meer marktkramen in het centrum door Heuvelstraat, Heuvel en Terwaenen helemaal te gebruiken;
  • Bij deze opstelling is aandacht voor een verzorgde en transparante uitstraling die recht doet aan ieders belangen. Zo zetten we bijvoorbeeld alle marktkramen in het centrum met de voorkant naar de ingang van de winkels;
  • Aansluitend op Terwaenen aan de Eikenboomgaard een foodstraat te maken;
  • Om één eindtijd te bepalen voor de markt op dinsdag en deze eindtijd te verruimen zodat deze beter aansluit op de openingstijden van de winkels in het centrum.

Wat is het voorstel voor de zaterdagmarkt?

Gemeente, ondernemers en wijkraad zijn het met elkaar eens dat de zaterdagmarkt voorlopig op dezelfde plek blijft. Voor de toekomst zijn er mogelijkheden om de markt te verplaatsen naar De Wal en omgeving. De afspraken voor de zaterdagmarkt zijn:

  • De Heuvel komt over maximaal 2 jaar op zaterdag vrij voor evenementen en horeca. De periode van 2 jaar gaat in op het moment dat de gemeenteraad instemt met dit voorstel;
  • De gemeente spant zich in om De Wal zo snel mogelijk geschikt te maken voor de markt. De Wal krijgt een nieuwe uitstraling door het in te richten als multifunctioneel plein. Op dit moment worden er plannen gemaakt voor een gebiedsontwikkeling voor De Wal en omgeving. De herinrichting van De Wal is een onderdeel van deze plannen;
  • De huidige situatie met marktkramen op de Heuvel blijft ongewijzigd tot een maximum van 2 jaar. Als De Wal dan klaar is, gaat dezaterdagmarkt naar De Wal. Is de herinrichting van De Wal nog niet afgerond, dan krijgen de marktondernemers die nu op de Heuvel staan een tijdelijke oplossing aangeboden;
  • Er komen geen marktondernemers meer bij op de Heuvel;
  • Maximaal 10 keer per jaar maken de marktondernemers in overleg met de centrumondernemers op de Heuvel plaats voor evenementen en horeca.

Wanneer kun je meepraten over de voorstellen?

Dinsdag 14 maart is er een gesprek met de centrumondernemers van Oss. Op woensdagavond 15 maart gaan we in het gemeentehuis van Oss met de marktondernemers in gesprek. Via de marktmeester krijgen alle marktondernemers een uitnodiging voor deze bijeenkomst. En op maandag 27 maart staat de markt op de agenda van de wijkraadvergadering. Daar praten we
met bewoners van het centrum over de markt. Ook de gemeenteraad krijgt een presentatie
over de voorstellen voor de markt. Dat gebeurt op donderdag 23 maart tijdens de podiumbijeenkomst in het gemeentehuis. Die bijeenkomst is openbaar.

De gemeenteraad van Oss moet nog instemmen met de voorstellen. Dit voorjaar bespreekt de gemeenteraad het voorstel over de toekomst van de centrummarkten. Daarin zijn de opmerkingen van ondernemers en bewoners waar mogelijk verwerkt. In dit voorstel gaat het over de opstelling van de kramen, de locaties van de markten, hoe we de marktondernemers behouden voor Oss en wat we doen om nieuwe marktondernemers aan te trekken. Ook staat in dit voorstel hoe we dit samen met de marktondernemers, centrumondernemers en wijkraad CKM organiseren. Dit voorstel wordt in samenwerking met de werkgroep waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd
opgesteld. Besluitvorming volgt nog voor het zomervakantie.

Wil je een idee of opmerking kwijt?

Neem dan contact op met een van de mensen die jou vertegenwoordigt in de werkgroep.

Ben je een inwoner? Neem dan contact op met de wijkraad Centrum Krinkelhoek Mettegeupel: info@wijkraadckm.nl

Ben je een retailondernemer in het centrum? Neem dan contact op met Marcel van Gent:youenme@hotmail.com

Ben je een horecaondernemer? Neem dan contact op met Koos Jordaans: koosjordaans@la-colline.nl

Heb je vragen over de toekomst van de centrummarkten, neem dan contact op met projectleider Sanne Gielis van de gemeente Oss. Mail naar s.gielis@oss.nl of bel naar 14 0412.