Bij logistiek bedrijf Vice Versa aan de Kanaalstraat 15 in Oss is op 3 mei in de vroege ochtend brand uitgebroken in een koelcel. De brandweer heeft de naastliggende panden kunnen redden. Er zijn geen slachtoffers gevallen.
Via het liveblog over de brand houden we u op de hoogte.

Q&A brand Vice Versa

Brand

Meten jullie de luchtkwaliteit als risico op de gezondheid?
Tijdens de brand is er door de brandweer gemeten op gevaarlijke stoffen. Er zijn geen gevaarlijke stoffen waargenomen, anders dan de gebruikelijke bij een brand. Ook na de brand heeft de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer elke dag rondom het terrein metingen gedaan op koolmonoxide en vluchtige organische gassen. Hierbij zijn géén afwijkende waardes gemeten. Omdat er ruim een week lang geen afwijkende waardes zijn gevonden, is de brandweer nu gestopt met deze dagelijkse metingen. Voor het nablussen tijdens de opruimwerkzaamheden heeft Vice Versa een particuliere brandweer ingeschakeld. Ook zij meten meerdere keren per dag de luchtkwaliteit voor hun eigen medewerkers. Tot nu toe meten ook zij geen bijzonderheden.

Er is nog rook. Is dit gevaarlijk voor de gezondheid?
Er wordt nog nageblust. Hierdoor kan er nog rook zichtbaar zijn. Het risico van nieuwe brandjes is nog niet helemaal weg. Blijf zoveel mogelijk weg uit de rook.
Rook is nooit gezond, daarom is het advies om uit de rook te blijven en waar nodig ramen en deuren te sluiten. Tijdens een brand kan het zijn dat mensen als gevolg van het inademen van rook irritatieklachten krijgen (prikkende ogen, hoesten). Als mensen uit de rook gaan, dan verdwijnen deze effecten weer. Mensen met bestaande luchtwegklachten kunnen gevoeliger zijn voor deze effecten. Zij kunnen bij verergering van klachten doen wat ze normaal ook zouden doen.
Het stinkt. Is dit gevaarlijk voor de gezondheid?
De komende dagen kunnen omwonenden, afhankelijk van de windrichting, veel last hebben van de stank. Bij de opruimwerkzaamheden kan soms een pluim stof ontsnappen. Dat kan stinken. Het opruimen gaat nog een paar weken duren. De levensmiddelen die in het bedrijf lagen bederven. Ook dat kan een flinke stank geven. De gemeente heeft Vice Versa opgedragen om zo snel mogelijk het gebouw leeg te maken. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. De GGD/GHOR heeft ons laten weten dat de eventuele overlast door de geur van de bedervende levensmiddelen, niet komt door een verhoogde concentratie aan stoffen in de lucht. Zolang mensen niet aan de bedervende levensmiddelen komen, is dit niet schadelijk. De geur kan wel zeer hinderlijk zijn. Mensen kunnen er flink misselijk van worden. Dat is een natuurlijke reactie van het lichaam en verdwijnt als mensen uit de geur gaan. Blijf ramen en deuren sluiten als dat nodig is en ventileer als dat weer kan.

Wat gebeurt er nu met het (sloop)materiaal dat van het terrein afkomt?
Het sloopmateriaal dat van het terrein afkomt bestaat uit de restanten van het gebouw en de levensmiddelen. Deze worden apart afgevoerd naar bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. 
Wat is er gedaan met het bluswater? 
Het bluswater is vervuild, daarom is het bluswater apart opgevangen en opgeslagen. Dit wordt bemonsterd op de kwaliteit van het water. Op basis daarvan wordt het afgevoerd naar plekken waar het op een juiste manier verwerkt kan worden. 
Wat zijn de mogelijke milieueffecten door de brand?

We verwachten dat deze minimaal zijn. Het bluswater wordt apart afgevoerd en verwerkt, dat geldt ook voor het (sloop)materiaal dat van het terrein afkomt. De glasdeeltjes worden verwerkt als afval. Het gras met glasdeeltjes erin dat door particulieren wordt ingeleverd bij het duurzaamheidsplein wordt ook apart verwerkt.
Wat doen jullie om te voorkomen dat er ongedierte op het rottende vlees afkomt? 
De ongedierte bestrijding is ingeschakeld om dit te voorkomen. 
Waar kan ik terecht met kosten voor schade door de brand?
Neem contact op met uw verzekering. Uw verzekering weet wat gedekt is en kan eventueel de kosten verhalen op Vice Versa.

Wat moet ik doen bij brand?
Mocht u in de omgeving van de brand rook zien of ruiken, sluit dan ramen en deuren en zet eventuele ventilatie af. Adem de rook niet in.

Hoe lang gaat het blussen en slopen nog duren ?
Dit is nog altijd niet precies te zeggen. Er komen ook bij het slopen nog regelmatig stofpluimen en geur vrij. Voor de stand van zaken: houd de updates op ons liveblog in de gaten.

Bestaat het risico dat de brand overslaat op het naastgelegen pand?
De brandweer heeft de naastliggende panden kunnen redden

Is de gemeente zich bewust van wat deze brand betekent?
We snappen dat deze brand grote gevolgen heeft, voor sommigen nog groter dan voor anderen. Denk aan bedrijven die dicht blijven, bewoners die misschien wel weken hun huis uit moeten, de ondernemers die hun levenswerk in vlammen zagen opgaan en inwoners die last hebben van de rook of geur. We kunnen er als overheid niet voor iedereen tegelijk zijn. Onze eerste aandacht is voor de veiligheid en gezondheid. Daarom houden we zo goed mogelijk contact met de mensen die het meest getroffen zijn en die risico lopen. We gaan ook uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners. En vragen, net als andere overheden, de mensen wat verder weg om zelf passende maatregelen te treffen.
Waar kan ik informatie krijgen?
Oss heeft, net als andere overheden en bedrijven, gekozen om bij een crisis in ieder geval digitaal te communiceren, via de website. Daarnaast geven we informatie via de (lokale) media. Daar kan snel de goede informatie staan. We beseffen dat niet iedereen altijd toegang heeft tot internet. Daarom hebben we met de inwoners die direct gevaar lopen voor hun veiligheid of gezondheid ook direct contact. Bijvoorbeeld via een bijeenkomst voor omwonenden, via de media, telefoon en met brieven. Daarmee hebben we niet de garantie dat we 100% van alle inwoners direct bereiken, maar wel de grootste groep die het zwaarst getroffen wordt of het meeste risico loopt.

Omwonenden

Waar kan ik vragen stellen?
We merken dat veel mensen vragen hebben. We hebben als gemeente (en als GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio) nog niet overal antwoord op. Bijvoorbeeld: wat kunnen we doen met afval? Wat is het effect van de brand op het milieu en op landbouwgrond? Wat doen we met het bluswater? De gemeente onderzoekt al deze vragen. Als we antwoord hebben, zetten we dat op deze site. We kunnen helaas niet iedereen persoonlijk antwoorden, maar de antwoorden die we hebben zetten we op deze site, bij veelgestelde vragen en antwoorden. Als u andere vragen hebt, of u maakt zich grote zorgen, stuur dan een mail aan nafasebrand@oss.nl.

Stofwolken bij de sloopwerkzaamheden?
Bij de opruimwerkzaamheden kan soms een pluim stof ontsnappen. Dat kan ook stinken. Dat is helaas normaal bij deze werkzaamheden. Dat is ook niet helemaal te voorkomen.
Waarom kreeg ik geen NL-Alert en mijn buren wel?
Het kan inderdaad zijn dat de een wel en de ander geen NL-Alert heeft ontvangen. Dat heeft met verschillende dingen te maken.
Zo wordt er gekeken naar het gebied waar de rook het meest intensief overheen trekt. En worden er vervolgens verschillende masten in dat gebied ingezet om een NL-Alert te verspreiden. Wil je weten hoe een NL-Alert werkt? Kijk dan op de website NL alert. Heb je nog verdere vragen hierover voor deze brand, neem dan contact op met de Veiligheidsregio Brabant-Noord: Home - Veiligheidsregio Brabant-Noord (vrbn.nl)

Neergevallen deeltjes

Wat voor deeltjes zijn er neergevallen?
Er zijn delen van zonnepanelen, delen van het pand zelf en mogelijk ook verpakkingsmateriaal neergevallen.

Zijn deze deeltjes gevaarlijk (voor mens en dier)?
Deze deeltjes zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze kunnen wel scherp zijn. De meeste kleine deeltjes zijn inmiddels door de regenbuien de grond in gespoeld. Als dieren de neergevallen deeltjes opeten kan dit gevaar voor hen opleveren.

Hoe kan ik de deeltjes opruimen?
U kunt de deeltjes met stevige handschoenen oprapen en in de afvalbak weggooien. Wanneer u ze met blote handen opraapt, was dan goed uw handen. Let
op bij de stukjes van de zonnepanelen. Die kunnen scherp zijn. De materialen mogen in de grijze kliko. Als u een grote hoeveelheid afval hebt, vragen we u om het nog even op te slaan. We werken aan een oplossing.

Bereikbaarheid

Wanneer is het gebied weer bereikbaar?
Bijna het hele gebied is weer open. Het enige gesloten stuk is: de oneven nummers van de Vechtstraat en IJsselstraat 12.

Zijn er delen van Oss afgesloten in verband met de brand? Zijn omliggende bedrijven bereikbaar?
Vanwege de brand waren bedrijven niet bereikbaar. Inmiddels is bijna het hele gebied weer open. Een klein aantal bewoners kan voorlopig de woning niet in. Dit heeft te maken met de veiligheid, vooral het instortgevaar van het gebouw van Vice Versa. Het gaat om de oneven nummers van de Vechtstraat en IJsselstraat 12. .

Boeren en ondernemers

Wat moeten we doen met het afval?

Ruim het zelf op. Neem contact op met uw verzekering voor eventuele kosten. Uw verzekering weet wat gedekt is en kan eventueel de kosten verhalen op Vice Versa.

Moet mijn vee naar binnen?

Vee mag weer naar buiten. Boeren en houders van hobbydieren kunnen zelf de afweging maken voor de risco's. Het advies is om gras waar grotere glasdeeltjes liggen te maaien en af te voeren.

Reizigers en verkeer

Kan ik naar en door Oss reizen met de trein?
Ja, dat is mogelijk.

Kan ik over de A59 bij Oss rijden?
Ja, de A59 is open.