Open overheid

We vinden het belangrijk dat documenten over ons werk openbaar zijn. De Wet Open Overheid (Woo) regelt welke documenten openbaar moeten zijn. Op deze pagina leest u waar die documenten staan en wie u kunt bellen als u vragen heeft.

Openbare documenten

Onze openbare documenten zijn in 11 categorieën verdeeld, volgens de Wet Open Overheid (Woo). Het openbaar maken van de informatie in deze categorieën voeren we in fases in. Daarom bevatten nog niet alle categorieën op deze website informatie.

1. Wet- en regelgeving

Hier vind u een overzicht van onze lokale wet- en regelgeving.

2. Organisatiegegevens

Een overzicht op www.overheid.nl van onze organisatiegegevens zoals adres, geografische gegevens, samenstelling van de gemeenteraad en het college van B&W. Op de webpagina contact staat hoe u ons kunt bereiken.

3. Raadsstukken

Alle informatie en vergaderstukken over de Osse gemeenteraad en de raadscommissies vind u op de webpagina Gemeenteraad. De vergaderingen zijn live (men kan plaats nemen op de publieke tribune) en online te volgen en ook achteraf terug te kijken.

4. Bestuursstukken

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Hier ziet u wie de bestuurders zijn en over welke onderwerpen zij beslissen. Ook vind u hier de besluitenlijsten van B&W en het coalitieprogramma.

5. Adviezen van adviescolleges

  • De wijk- en dorpsraden adviseren het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.
  • De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken. Worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? Wordt er op een efficiënte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders?

We werken aan een volledig overzicht van overige adviescolleges en/of -commissies..

6. Convenanten

Convenanten zijn schriftelijke afspraken van de gemeente met een andere overheid of andere derde partij voor de uitoefening van de publiekrechtelijke taken van de gemeente.

We werken aan een overzicht van al onze convenanten.

7. Begroting, jaarplannen en -verslagen

Met de financiele jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de uitgaven.
Ook zijn er jaarverslagen over de klachten die bij de Ombudscommisie zijn binnengekomen.

8. Woo-verzoeken

Niet alle documenten van gemeente Oss zijn online beschikbaar. U kunt vragen deze openbaar te maken. Hiervoor dient u een Woo-verzoek in.
Woo-verzoeken en -besluiten zijn openbaar, zodat iedereen kennis kan nemen van de informatie.

9. Onderzoeken

  • Met haar onderzoeken wil de Rekenkamercommissie de rol van de gemeenteraad versterken, het gemeentelijk handelen verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten.
  • Bent u op zoek naar cijfers over Oss en statistieken over Osse buurten en wijken? Bekijk dan Oss in cijfers
  • We werken aan een volledige overzicht van alle onderzoeken.

10. Beschikkingen

Inwoners en bedrijven kunnen bij de gemeente producten en diensten aanvragen. Denk aan een vergunning, uitkering of subsidie. Op zo’n aanvraag moet de gemeente op tijd een beschikking nemen: keuren we de aanvraag goed of niet? Een overzicht van deze beschikkingen vind u via www.oss.nl/bekendmakingen

11. Klachten

Voor u als burger, bedrijf of instelling is het belangrijk dat de gemeente haar werk goed doet. De gemeente is er tenslotte voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop medewerkers of bestuurders van de gemeente met u zijn omgegaan. Dan kunt u een klacht indienen bij de ombudscommissie. We publiceren alle klachten. Overzicht van klachten die binnengekomen zijn.

Niet alles openbaar

We maken niet alles openbaar. Enkele voorbeelden:

  • Zo maken we geen bijzondere persoonsgegevens openbaar en geen informatie die invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer.
  • In sommige gevallen maken we persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en bestuurders ook niet openbaar.

Woo-contactpersoon

Heeft u vragen over de Wet Open Overheid of over de beschikbare openbare informatie? Neem dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer 14 0412.

Klik hier om naar de enquête te gaan.