Privacy

Uw persoonsgegevens, uw rechten

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan u denkt. Natuurlijk gaan we veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets vertellen over u. U deelt persoonsgegevens met ons als u bijvoorbeeld cliënt bij ons bent of contact met ons heeft. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer, of gegevens over uw inkomen of gezondheid.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Binnen de gemeente werken we veel met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We verzamelen en gebruiken (dat noemen we verwerken) persoonsgegevens voor allerlei activiteiten. Meestal om onze wettelijke taak als gemeente uit te voeren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zoals uitkeringen verstrekken, vergunningen verlenen, fraude opsporen en de openbare veiligheid bewaren. Maar ook om een overeenkomst uit te voeren, of activiteiten te organiseren.

We informeren u wanneer we uw persoonsgegevens verwerken. Of we ze nu direct van u krijgen of op een andere manier verzamelen. Soms vragen we u om toestemming om deze gegevens te gebruiken. Maar meestal is dat niet nodig omdat we als overheid veelal persoonsgegevens verwerken voor wettelijke taken en verplichtingen.

Zo gaan we met persoonsgegevens om

De gemeente gaat mee met nieuwe ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en steeds verdere digitalisering van de overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust. We blijven daarom op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving, internationale standaarden, publieke opinie en risico’s rondom privacy en informatieveiligheid. We passen daar beleid, verzameling en gebruik van persoonsgegevens, communicatie en beveiliging continu op aan. We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten die ook in ons beleid zijn verankerd.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Wij gaan om met de privacy rechten van de ander zoals we zelf willen dat er met onze privacy rechten wordt omgegaan.
 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze.
 • We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor helder beschreven en gerechtvaardigde doelen.
 • We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer daarvoor een gerechtvaardigde wettelijke grondslag is.
 • We verwerken alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor we ze verzamelen.
 • We streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Bij voorkeur geen.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens maken we een belangenafweging tussen het belang van het nastreven van het doel dat we willen bereiken en uw privacy. We maken altijd zo min mogelijk inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. De inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer is nooit onevenredig groot in verhouding tot het doel dat we willen bereiken.
 • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzamelen of een wettelijke verplichting van de gemeente.
 • We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk.
 • Alleen personen met geheimhoudingsplicht mogen je persoonsgegevens voor de gemeente verwerken.
 • We beschermen uw persoonsgegevens op een passende manier en op een passend niveau. Hoe we persoonsgegevens beveiligen staat in ons informatiebeveiligingsbeleid.
 • We maken heldere afspraken over het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens als we samenwerken met andere partijen en daarbij persoonsgegevens uitwisselen.
 • We evalueren de afspraken die we binnen de organisatie of met samenwerkingspartijen maken over het verwerken van uw persoonsgegevens periodiek.
 • We controleren periodiek of alle partijen de afspraken naleven en of de afspraken in de praktijk voldoende bescherming bieden. Als dat nodig is passen we de afspraken aan.
 • Zie ook: beleidsnota Privacy gemeente Oss

Post versturen via depostBode

De gemeente verstuurt steeds vaker brieven via het bedrijf depostBode. Om die taak uit te kunnen voeren, heeft dit bedrijf in beperkte mate toegang tot persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens. Daarom hebben we met dit bedrijf een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin staan de afspraken die we hebben gemaakt over hoe depostBode om moet gaan met vertrouwelijke informatie om de bescherming van uw persoonsgegevens te borgen.

Vragen over privacy

Heeft u een vraag over hoe we met persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, mail FG@oss.nl

Niet tevreden met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Vindt u dat we onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, mail FG@oss.nl of telefoon 14 0412.
Als u daarna nog niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligingslek of datalek melden

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.
Meld een (mogelijk) beveiligings- of datalek

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

De wet geeft u rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten geven u de mogelijkheid ons vragen te stellen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen, en uw persoonsgegevens of onze verwerking daarvan aan te passen of (tijdelijk) te stoppen.
Dien een verzoek in om uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen.