Geffense Plas

De gemeente is op zoek naar een nieuwe exploitant voor de Geffense Plas.

Luchtfoto Geffense Plas

Dat gebeurt door middel van een prijsvraag. Op deze webpagina vindt u hierover meer informatie.

De selectiefase

Hieronder vindt u de relevante stukken voor de selectiefase:

Planning Geffense Plas Prijsvraag

Voorlopig selectiebesluit door gemeente (selectiefase).
20 december 2022
Definitieve selectie en toesturen gunningsleidraad aan geselecteerde partijen
9 januari 2023
Uiterlijke datum mogelijkheid tot stellen van vragen t.a.v. gunningsleidraad
23 januari 2023 voor 17.00 uur
Beantwoording vragen ten aanzien van de gunningsleidraad; Nota van Inlichtingen
13 februari 2023
Uiterlijke datum inzending inschrijving met aanbieding op grond van de gunningsleidraad
27 maart 2023 voor 17.00 uur
3 Presentaties (à circa 45 min incl vragenstellen) door inschrijvers aan:
4, 5 of 6 april 2023 tussen 9.00 uur en 17.00 uur
- Klankbordgroep
(exacte datum volgt nog)
- Beoordelingscommissie
- Klas basisschool en klas voortgezet onderwijs
Voorlopige gunning
Verwacht op 25 april 2023 (collegebesluit)
Standstill-termijn
20 dagen na voorlopig gunning
Definitieve gunning (ondertekening erfpachtcontract grond en koopovereenkomst panden)
Nader te bepalen
Notariële uitgifte in erfpacht en overdracht panden
Zo spoedig mogelijk na ondertekening erfpachtcontract grond en koopovereenkomst panden

De gunningsfase

Uit de selectiefase komen maximaal 3 kandidaten. Deze 3 kandidaten nemen deel aan de prijsvraag. Zij ontvangen de gunningsleidraad met bijlagen zoals de Ambitienota. De gunningsleidraad, vindt u hieronder:’

Presentatie bijeenkomst 1 november 2022

Gemeente Oss is op zoek naar een nieuwe exploitant voor de Geffense Plas. Op 1 november vond een informatieavond plaats voor omwonenden, geïnteresseerden of bezoekers van de Geffense Plas. Er werd uitgelegd wat de prijsvraag inhoudt, wat de planning is. Ook werden er vragen beantwoord.