Algemene vragen

Laatst gewijzigd op: 12-08-2022

Hieronder vindt u algemene vragen en antwoorden over de nieuwe woonwijk in Oss West:

Heeft Oss de ambitie om te groeien naar 100.000 inwoners?

Dat is geen doel op zich. We hebben berekend dat ons inwonersaantal de komende tijd gaat groeien. Er zijn ook andere omstandigheden waardoor de bevolking verder gaat groeien. In Oss is een behoefte aan 8.200 woningen. Een groot deel daarvan komt in de kern van Oss. Daar wonen nu al ruim 50.000 mensen. We kunnen niet alles binnenstedelijk bouwen. Daarnaast willen we ook voor verschillende inwoners met eigen behoeften bouwen. Vandaar ook dit plan in het landelijk gebied van Oss.

Ik woon in het gebied. Wat betekent dit plan voor mij?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft als u in het gebied woont. Neem dan contact met ons op via osswest@oss.nl. We gaan graag met u in gesprek.

Hoe werkt de procedure van een bestemmingsplan?

De structuurvisie is definitief vastgesteld. Nu gaan we aan de slag met het bestemmingsplan. Daarin leggen wij juridisch de gebruiks- en bouwmogelijkheden vast. Ons doel is dat we dit jaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen; online en in Oss Actueel. U kunt daar een zienswijze op indienen. Daarin kunt u aangeven waarmee u het eens of oneens bent. Of wat u graag anders zou willen zien in het bestemmingsplan. Daar heeft u zes weken de tijd voor. Daarna beantwoorden we alle zienswijzen en komen we tot vaststelling van het bestemmingsplan. We verwachten in het voorjaar van 2023 het bestemmingsplan aan te kunnen bieden aan de gemeenteraad. Daarna volgt een beroepsprocedure. Als dat laatste niet van toepassing is, dan is het bestemmingsplan zes weken na vaststelling onherroepelijk. Dan kunnen ook de vergunningen worden aangevraagd voor de bouw. Is er wel een beroepsprocedure? Dan behandelt de Raad van State het beroep en moeten we de uitspraak afwachten.

Komt er per buurt een bestemmingsplan?

We maken een globaal bestemmingsplan waarin we het hele plangebied meenemen. De uitwerking per deelgebied volgt daar later op. Het kan zijn dat er nog aparte besluitvorming moeten plaatsvinden. Het kan ook zijn dat wij de ontwikkeling per fase in een soort uitwerkingsplan vastleggen. Ook hiervoor is dan een aparte besluitvorming van toepassing. Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is een instrument dat ons wat meer flexibiliteit biedt. Die kunnen we gemakkelijker aanpassen aan de situatie zoals het gaat lopen. Latere uitwerking per deelgebied volgen nog.

Wat betekent de afkorting Wvg?

Deze afkorting staat voor Wet voorkeursrecht gemeenten. Het kan zijn dat er een Wvg op een stuk grond ligt. Dan ben je als eigenaar verplicht om de grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden.

Hoe lang is de Wvg van kracht? En voor welke gebieden?

De WVG is voor dit plan in drie fasen gevestigd. WVG1 is in 2019 gevestigd, WVG2 in medio 2021 en WVG3 begin 2022. Die zijn elk drie jaar geldig. Bij het vaststellen van de structuurvisie is dat nog met 3 jaar verlengd. En bij het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen we deze opnieuw verlengen.

Is er al Wvg gelegd op gronden ten zuiden van de Amsteleindstraat?

Nee, ten zuiden van de Amsteleindstraat is geen Wvg gevestigd.

Op 450 hectare is Wvg gevestigd, dat is een groot gebied. Hoeveel is er nodig voor de nieuwe wijk Amsteleind?

Het zoekgebied is ongeveer 450 hectare. Binnen het zoekgebied moet het plan Amsteleind landen. Daarvoor hebben we geen 450 hectare nodig. De Wvg binnen dit gebied is een stuk kleiner dan de genoemde 450 hectare. Het exacte stedenbouwkundige plan werken we de komende tijd verder uit. Dan weten we ook hoeveel hectare nodig is.

Wat is het proces rond de wensen van huidige grondbezitters?

We roepen grondbezitters op om zich te melden. We willen graag in gesprek met hen. Om te horen wat de eventuele wensen zijn en of we deze kunnen inpassen.

Wat betekent de structuurvisie voor de bedrijven die er al in het gebied zitten?

Bij bestaande bedrijven kijken we goed naar wat er al in het gebied aanwezig is. Daar houden we rekening mee. Nog uit te voeren onderzoeken tonen aan hoever we van die bedrijven verwijderd moeten blijven.

Wat betekent de structuurvisie voor nieuwe bedrijven?

Er is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan huisgebonden bedrijven.

Is de presentatie terug te kijken?

De livestreams en de presentaties staan op www.oss.nl/amsteleind

Verdwijnen de megastallen?

We proberen de bestaande bedrijven in het gebied zo veel mogelijk te behouden. Als er agrarische bedrijven aanwezig zijn met een grote hindercirkel dan moeten we daar wel iets mee. Zeker als de hindercirkel over de woningen heen komt te liggen. Dan gaan we met die bedrijven in gesprek.

Hoe verhoudt deze structuurvisie zicht tot de plannen voor windmolens in dit gebied?

Dit is een lastige vraag. Deze twee trajecten lopen namelijk parallel. Het plan dat wij voor ogen hebben moeten we kunnen verenigen met het toekomstige plan van de windmolens. Op dit moment kunnen we hier nog geen duidelijk en concreet antwoord op geven.

Wat gaan jullie doen met de grote strook vervuilde grond bij de kruising Gewandeweg?

Er is inderdaad een grondgebied dat belemmeringen heeft en waar vervuiling in de grond zit. De hoogspanningsleiding loopt daar bovendien overheen. Voor woningbouw is die grond niet geschikt. Zoals nu getekend zou de hoofdontsluiting daar een plek kunnen krijgen. Je kunt ook denken aan een park of aan een terrein met sport- en recreatievoorzieningen. Ook natuurontwikkeling kan een plek krijgen, denk aan groene voorzieningen.