Leven & Wonen

Laatst gewijzigd op: 12-08-2022

Hieronder vindt u vragen en antwoorden per thema over de komst van een nieuwe (woon)wijk Amsteleind

Aan welke kant van het plan wordt er gestart met bouwen? En wat is de planning?

Dat gaan we de komende maanden verder uitwerken. We kijken goed welke woningen en voorzieningen het beste gebouwd op welke plek gebouwd kunnen worden. Daarbij kijken we naar de doelgroepen. Het wordt een gefaseerde aanpak. Dit hangt ook samen met waar al grond beschikbaar is, met de uit te voeren onderzoeken naar de ondergrond en waar we zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de ontsluitingsstructuur. Drieduizend woningen zijn veel woningen. Met 200 woningen per jaar gaan we daar ook zeker 15 jaar over doen om dat te realiseren. En we zijn nog niet gestart.

Komen er ook betaalbare huurwoningen tot 800 euro?

Jazeker. Binnen het gebied komen in totaal 3000 woningen, ca. 30% daarvan zijn sociale huurwoningen. Deze liggen in de klasse rond de 760 euro. Dit bedrag kan nog iets wijzigen maar geeft wel een indicatie.

Er worden verschillende buurten gerealiseerd. Wordt er buurt voor buurt gebouwd?

Ja, er wordt inderdaad buurt voor buurt ontwikkeld. Het kan zijn dat er op meerdere plaatsen tegelijk gestart wordt, maar dan moeten we er wel zeker van zijn dat we die buurten ook kunnen afronden.

Wanneer komt het gebied ten zuiden van de Amsteleindstraat in beeld voor woningbouw?

Dit is een optiegebied voor woningbouw in de toekomst. Dus daar kijken we nu nog niet naar.

Loopt de aanleg op de ontsluitingsweg hierop vooruit?

In het voorkeursmodel is de ontsluitingsweg inderdaad door dit gebied getekend. Tussen de Amsteleindstraat en de spoorlijn in naar de zuidkant toe, met een ondertunneling.

Is er al Wvg gevestigd op gronden ten zuiden van de Amsteleindstraat?

Ten zuiden van de Amsteleindstraat is geen Wvg gevestigd.

Niet alle gronden waar nu woningen getekend worden vallen onder het Wvg. Hoe gaan jullie om met grondverwerving?

De gemeente Oss heeft een aantal gronden in eigendom in het gebied. Ook een aantal ontwikkelaars heeft in het verleden al grondposities ingenomen. Op gronden waar we nu ontwikkelingen voorzien hebben we een Wvg gevestigd. Ook ontwikkelen we in de toekomst op locaties waar geen Wvg gevestigd is.

En met huidige eigenaren?

Hoe we met de huidige eigenaren omgaan is per situatie verschillend. Mocht Amsteleind gevolgen hebben voor de grondeigenaren gaan we altijd in gesprek en bekijken we samen welke mogelijkheden er zijn.

Hoe zijn jullie tot een voorkeursscenario gekomen? Waarom heeft het eilandenrijk de voorkeur op de twee andere modellen?

Bij het voorkeursmodel lijkt het, doordat dit verder is uitgewerkt, dat de andere twee modellen zijn afgevallen. Maar dat is niet zo. We hebben van alle scenario’s de plussen en minnen integraal bekeken en die we hebben samengevoegd tot het voorkeursmodel.

Wordt het plan in fases gebouwd? Waarom en wanneer vindt de start plaats van de eerste fase?

Het gaat om ongeveer 3.000 woningen. We gaan uit dat we 200 woningen per jaar kunnen bouwen. Dat betekent dat we ongeveer 15 jaar bouwen . Dat is best een lange periode. In deze periode kan veel veranderen in de woningbouwbehoefte. Door middel in fases te werken kun je beter inspelen op actuele behoeften. Op basis daarvan bepalen we wanneer we starten en wat we bouwen. Het plan kan dus onderweg nog worden bijgestuurd.

Welke bouwbedrijven krijgen de opdracht om woningen te bouwen?

Dat weten we nog niet. Daarbij willen we verschillende initiatieven, bouwers en organisaties de mogelijkheid geven om te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan een zorginstelling die een zorgcentrum wil bouwen en daar een aantal woningen omheen wil hebben.

Wordt de nieuwe wijk gasloos en wat is het gemeentelijk beleid?

Woningen die nu gebouwd worden zijn al gasloos. Bij de nieuw te bouwen wijk is het een interessante opgave om te kijken welke energievoorziening we gaan gebruiken: voor ieder huis afzonderlijk of een collectieve voorziening. We gaan met een aantal werkgroepen aan de slag, ook op dit specifieke gebied. We willen dan ook graag een oproep doen aan de mensen die over dit onderwerp willen meedenken met ons.

Vanaf wanneer kun je je inschrijven bij interesse om te wonen in Amsteleind?

We kunnen nu nog geen woningen aanbieden, maar we maken tijdig kenbaar wanneer het mogelijk is om in te tekenen.

Wordt er, in het kader van levensbestendig wonen, ook nagedacht over wonen in hofjes of groepswoningen?

Daar wordt zeker aan gedacht. We kijken voor dit plan naar nieuwe type woonvormen. Hierin zitten ook woonvormen waarbij gekeken wordt naar een mixvorm van oudere en jongere bewoners, maar ook de zogenoemde knarrenhofjes.

Waarom zoveel sociale huurwoningen, als er boven deze grens ook zoveel woningen nodig zijn?

In onze woonvisie is vastgesteld dat we hier 30% sociale woningbouw willen vestigen. Binnen onze gemeente is er veel vraag naar deze klasse. We hebben nog 70% over aan woningen die binnen andere klassen vallen. Ook hebben we binnen onze gemeente schuifruimte nodig. Een deel van de huidige sociale woningen in Oss moeten vervangen worden om aan de huidige wooneisen te kunnen voldoen.

Komen er rolstoelvriendelijke woningen voor mensen tussen 21 en 50 jaar?

Wij willen graag dat iedereen zich thuis voelt in Amsteleind. Ook dat je gemeenschappen bouwt, waarin mensen voor elkaar kunnen zorgen en met elkaar in contact staan. In een gesprek met Brabant Wonen en Brabantzorg zijn mensen met een beperking aan de orde geweest. En wat we zien, dat zit ook voor een deel al in de woonvisie, krijgen we in de toekomst in toenemende mate te maken met mensen met een fysieke of mentale beperking. En dat is breder dan de leeftijdsgroep die hier nu wordt genoemd. Het is belangrijk dat zij passende woningen krijgen, waar zij maximaal zelfstandig kunnen wonen. En dat geldt ook voor een woonomgeving die geschikt zal moeten zijn voor deze groep. Op die manier proberen we op een aantrekkelijke manier een woongemeenschap te maken zowel binnen de woningen, maar zeker ook daarbuiten, waar het goed toeven is voor iedereen vanuit ieders eigen behoefte.

Binnenkort wordt het woonwagenkampje aan de Brasem hersteld. Wordt dit ook onderdeel van het plan?

Er wordt binnen dit plan gekeken naar verschillende woonvormen. Maar of en zo ja hoe dit een plek krijgt met betrekking tot deze woonvorm is nog niet bekend.

Komen er kavels voor zelfbouw?

We kijken goed naar waar behoefte aan is. Zodra zich kavels aandienen voor zelfbouw dan wordt u hierover geïnformeerd.

Komt er een zelfbewoningsplicht vanwege de vele verhuurders op de markt momenteel?

Je ziet in toenemende mate gebeuren dat beleggers koopwoningen opkopen en verhuren aan de markt. Indien we het nodig achten nemen we daar zeker iets over op in de overeenkomsten. Om dit zoveel mogelijk uit te sluiten. Omgekeerd geldt dat ook voor de woningen die nu als huurwoning worden neergezet. Daarvan wil je ook niet dat deze ineens worden verkocht door de eigenaren, omdat daarmee het aantal huurwoningen daalt.

Wat voor soort dure koopwoningen zijn voorzien, zitten daar ook levensloopbestendige woningen bij?

In de duurdere koopwoningen komen er ook woningen voor degenen die behoefte hebben aan levensloopbestendige woningen, zodat deze mensen de overstap kunnen maken naar een dergelijk type woning.

Wordt er rekening gehouden met bestaande bouw daar waar de hoogbouw geplaatst gaat worden?

Daar moet inderdaad heel zorgvuldig naar gekeken worden. Hoogbouw is alles hoger dan twee lagen met kap. Daarbij heb je te maken met schaduw, wind, privacy, etc. Dat zijn allemaal zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij de plaatsing en de precieze oriëntatie van die hogere bebouwing. Daar wordt -zoals altijd- ook hier heel zorgvuldig naar gekeken. We kunnen nu nog niet precies zeggen waar de lagere en hogere bebouwing komt, dat wordt allemaal de komende maanden duidelijk.

Is er in Amsteleind ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO?

CPO betekent dat een groep mensen samen gaat werken om hun eigen bouwproject vorm te geven. Dat is een woonvorm waarvoor we zeker ruimte bieden. Stuur een mail naar amsteleind@oss.nl als je meer wilt weten.