Veelgestelde vragen Amsteleind september 2023

Laatst gewijzigd op: 05-12-2023

Algemeen

Als ik straks weg moet voor de nieuwe wijk, zoekt de gemeente dan een locatie voor me waar ik op een zelfde manier kan wonen en werken?

De gemeente zoekt geen vervangende woning of werkplek. We kunnen wel in gesprek over mogelijkheden van bijvoorbeeld verplaatsing.

Wat betekent de ontwikkeling voor de toekomst van mijn bedrijf, kan ik bijvoorbeeld nog investeren in mijn bedrijfspand?

Zaken die een specifiek perceel betreffen, bespreken we graag tijdens een individueel gesprek.

Hoe ziet de wijk er over 50 jaar uit?

Bij het plannen van deze nieuwe woonwijk hebben we aandacht voor verschillende zaken. Belangrijk is onder meer dat de wijk klaar voor de toekomst is. Verder spelen wonen, groen en water een rol, maar ook verkeer en de groepen mensen waarvoor we de wijk bouwen. En ook financiering is belangrijk bij een bouw van de wijk.

Wanneer is duidelijk wat de invloed van het plan is op de bewoners die nu in het gebied wonen?

De gemeente wil zo’n 3.000 woningen bouwen in het plangebied Amsteleind. Bij de bouw van zo’n nieuwe woonwijk komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan onderzoeken, veranderende wetgeving en juridische zaken. Door invloeden van buitenaf is het van te voren niet mogelijk om aan te geven wanneer de plannen helemaal af zijn. De planning die de gemeente heeft gemaakt, loopt door tot en met 2027. De bouw van de wijk gaat door tot 2040. De komende maanden werken we de plannen verder uit. In 2024 wordt er dus meer duidelijk over hoe de wijk eruit komt te zien. Daar betrekken we ook bewoners en geïnteresseerden bij. De persoonlijke invloed wordt dan dus ook duidelijker.

Stedenbouwkundig plan

Welk bureau gaat het stedenbouwkundig plan maken?

Op dit moment is er geen stedenbouwkundig bureau ingehuurd. Het is ook nog niet duidelijk of we hiervoor een bureau van buiten inhuren.

Waarom is er zo’n verschil tussen het aantal woningen in het noorden en zuiden van de Amsteleindstraat?

We streven in Amsteleind naar meerdere woonmilieus, zodat verschillende groepen er een woning naar hun wens kunnen vinden. In het gebied ten zuiden van de Amsteleindstraat past een meer stedelijke opzet. Het gebied ligt dicht bij station Oss West, waardoor inwoners er minder afhankelijk van de auto zijn. In het gebied ten noorden van de Amsteleindstraat is meer ruimte voor grondgebonden woningen. Daarmee is dit deel van de wijk meer te vergelijken met bestaande uitbreidingswijken zoals Horzak en Piekenhoef.

Is het mogelijk om het aantal woningen wat meer gelijk te verdelen over de beide delen van het plangebied?

De komende maanden gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van het plan. Dan bekijken we ook of een meer gelijke verdeling van woningen tot de mogelijkheden behoort.

Waarom bouwt de gemeente geen woningen op de plaats langs het spoor waar nu de volkstuinen zijn?

De volkstuinen liggen in een langgerekte vorm tegen de spoorlijn aan. Door deze ligging en de beperkte mogelijkheid om afstand te nemen van de spoorlijn is deze plek moeilijk te bebouwen.

Hoeveel groen komt er in het plan en wat is de stedenbouwkundige visie?

De gemeente werkt het stedenbouwkundige plan de komende maanden verder uit. Daarin geven we aan waar en hoeveel groen er in het plan komt.

Wat is er gebeurd met de eerdere structuurvisie (vlekkenplan) binnen Klein Amsteleind.

De eerdere structuurvisie is nog steeds de basis voor het plan. Door nieuwe inzichten hebben we die visie wel op een aantal punten aangepast. Die aanpassingen zijn verwerkt in een extra bijlage bij de structuurvisie Oss-West. We noemen dat een oplegger. In die oplegger beschrijven we de gewijzigde inzichten voor deze wijk. Eind 2023 leggen we deze oplegger ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen daar dan op reageren en zienswijzen indienen. De verdere uitwerking van de plannen vindt daarna plaats. Zoals aangegeven worden inwoners van het plangebied betrokken bij de inrichting van de wijk

Wanneer vinden de onderzoeken binnen het optiegebied plaats?

De planvorming voor het optiegebied staat nu gepland tot en met 2027. In de periode tussen nu en 2027 vinden verschillende onderzoeken plaats.

Wat zijn de plannen met de gronden ten oosten en westen van Klein Amsteleind?

In 2024 zullen de stedenbouwkundige plannen hierover meer duidelijkheid geven. Ook het plangebied wordt dan duidelijker. Op dit moment staat nog niet precies vast in welke delen van het plangebied woningen komen en waar niet. Dat werken we de komende tijd verder uit.

Procedure

Heeft ProRail ook een visie of stem in het bestemmingsplan?

Voor Amsteleind maken we de komende tijd een omgevingsplan. Binnen de nieuwe Omgevingswet is dat de vervanger van het bestemmingsplan. Dit omgevingsplan wordt besproken met een grote groep betrokkenen. Natuurlijk met mensen en partijen in de directe omgeving van het gebied. Maar ook met partijen zoals de provincie, het waterschap en ProRail.

Duurzaamheid

Worden de woningen in Amsteleind biobased gebouwd?

Duurzaamheid en duurzaam bouwen gaan zeker een rol spelen bij de bouw van Amsteleind. De komende tijd maken we daarvoor plannen.

Verkeer

Wat betekent de opmerking ‘Dichtbij OV-knooppunten’?

Een OV-knooppunt is een plek waar verschillende vormen van (openbaar) vervoer bij elkaar komen. Bijvoorbeeld een station. De nieuwbouwwijk Amsteleind ligt straks dichtbij station Oss West.

Welke opties zijn er als het gaat om de ontsluiting van de nieuwe wijk?

Op dit moment zijn er twee opties. De eerste is een gebiedsontsluitingsweg door de nieuwe wijk. De tweede optie is dat we de Kleinussenstraat en Heihoekstraat opwaarderen of opnieuw inrichten. Eerder was er ook de optie van een weg om Oss heen. Maar die is na onderzoek binnen de Koersnota Mobiliteit afgevallen.

Het is nu al moeilijk om de Heihoekstraat over te steken door het drukke verkeer. Hoe gaat dat in de toekomst?

De oplossing voor deze straat hangt helemaal af van de verkeersoptie die straks gekozen wordt. Als we kiezen voor het opwaarderen van de Kleinussenstraat-Heihoekstraat dan is het effect anders, dan wanneer we gaan voor een gebiedsontsluitingsweg. Op dit moment kunnen we hierover nog niets zeggen, omdat we de verschillende verkeersopties eerst verder moeten uitwerken.

Waarom geen rondweg aan de westkant van Oss?

Uit de Koersnota Mobiliteit die in 2023 is vastgesteld, blijkt dat de rondweg geen goede oplossing is voor de ontsluiting van Oss. Daarom valt deze mogelijkheid af. Er blijven twee mogelijkheden over. We verbeteren of richten de Kleinussenstraat-Heihoekstraat opnieuw in. Of we kiezen voor een gebiedsontsluitingsweg door de nieuwe wijk die overgaat in de Heihoeksingel.

Waar komt het nieuwe station?

Het is op dit moment nog niet duidelijk of station West op een andere plek komt. Wel weten we dat een nieuw station geen onderdeel wordt van deze gebiedsontwikkeling. We kunnen er hoogstens ruimte voor reserveren.

De verkeerstellingen voor het verkeersplan zijn gedaan in coronatijd. Komen er nieuwe tellingen?

Er komen nieuwe verkeerstellingen. Die zijn onder meer nodig voor de milieueffectrapportage die we moeten uitvoeren.

Hoeveel afstand moet er zijn tussen woningen en spoor?

Dat is nog niet bekend. De komende tijd doen we daar onderzoek naar. De resultaten van dat onderzoek worden opgenomen in de milieueffectrapportage. Deze is onderdeel van het omgevingsplan.

Wat gebeurt er met de kruising Kleinussenstraat/Heihoekstraat/Amsteleindstraat?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De hele verkeerssituatie rondom Amsteleind gaan we de komende tijd verder uitwerken. Belangrijk daarbij is de optie voor de ontsluiting die de gemeenteraad straks kiest. Afhankelijk van die keuze (ontsluitingsweg door de wijk of opwaarderen van de Kleinussenstraat en Heihoeksingel) richten we de kruispunten in.

Zijn de wegen van en naar de nieuwe wijk eerder klaar dan de start van de bouw?

De wegen van en naar de wijk zijn niet eerder klaar dan de start van de bouw. Natuurlijk informeren we bewoners en andere betrokkenen hierover tijdig.

Participatie

Wordt de dorpsraad ook betrokken bij de ontwikkeling en het verkeersplan van Amsteleind?

De dorpsraden krijgen zeker een rol bij de verdere planvorming.

Voorzieningen

Is er ook ruimte voor binnensport (voetbal is er al)?

Amsteleind wordt een complete wijk met verschillende voorzieningen. Hier horen ook (binnen-) sportvoorzieningen bij. Het is nu nog niet duidelijk hoe die voorzieningen eruit gaan zien.

Verwerven

Koopt de gemeente je huis wanneer je weg wil, omdat een deel van je tuin nodig heeft voor het project?

De gemeente heeft een eerste recht van koop op de grond waarop Wvg is gevestigd. Het staat eigenaren vrij om het totale bezit aan te bieden. Wij gaan dan met de eigenaren in gesprek over de mogelijkheden.

Wanneer worden de gronden die nodig zijn voor de bouw van Amsteleind aangekocht?

Dat hangt af van een aantal zaken. Neem bijvoorbeeld de ligging in het gebied en de bereidheid van eigenaren om te verkopen. Als op een stuk grond Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) is gevestigd, wil het niet zeggen dat de eigenaar de grond moet verkopen. Wel zijn de eigenaren verplicht om, bij voorgenomen verkoop, het bezit eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een eerste recht van koop heeft in het gebied.