Verkeer & Mobiliteit

Laatst gewijzigd op: 12-08-2022

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over het thema Verkeer & Mobiliteit voor de nieuwe woonwijk in Oss West

Gaat de gemeente het treinstation Oss-West verplaatsen?

Als we aan de westzijde van Oss gaan ontwikkelen, dan is het interessant om te kijken of het een optie is om dit treinstation in de toekomst te verplaatsen. Gemeente Oss zou dit dan samen met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moeten oppakken.

Hoe groot is het totale verkeersaanbod op de nieuwe ontsluitingsweg (zie structuurvisie)?

Voor het totale verkeersaanbod worden momenteel nog berekeningen gemaakt. De bestaande noord-zuid verbinding vanaf het spoor richting het noorden willen we in het voorkeursscenario afwaarderen. Dat wil zeggen, geschikt maken voor langzaam verkeer. We leggen een nieuwe weg door het nieuwe gebied. Deze weg sluit aan op de bestaande wijken. En op de nieuwe toekomstige woningen.

Waarom komt er geen nieuwe weg, een rondweg, aan de westzijde?

Voooral aan de zuidzijde van het spoor zien wij mogelijkheden om de bestaande weg op te waarderen. Als je een randweg aan de westzijde van de Ruwaard legt, rijd je vanaf het kruispunt eerst om de stad heen. Om dan bij Oss-West te komen. Hierdoor sluit de nieuwe wijk niet aan op de rest van de stad. De verschillende ontsluitingsstructuren worden nog onderzocht.

Wat wordt bedoeld met gestapeld parkeren?

In de de structuurvisie Oss-West 2022, staat op pagina 22: Het clusteren van parkeervoorzieningen (al dan niet gestapeld of in bebouwing geïntegreerd) vergroot de leefbaarheid in de wijk. Het is dan mogelijk om autoluwe straten te maken en meer ruimte voor groen, voor de voetganger en voor de fietser vrij te maken.

Wat wordt het parkeerbeleid in Amsteleind?

In Oss gelden gemeentelijke parkeernormen. Deze zijn vastgesteld in het gemeentelijk beleid. Er zijn verschillende oplossingen rond parkeren mogelijk. Zoals parkeren op eigen terrein of langs de straat. Je kunt gebruik maken van clusters waar je kunt parkeren, zodat de auto’s niet zo in het zicht staat. Of geconcentreerde parkeerplekken aan de rand van de buurt, zodat de rest van de buurt autovrij kan zijn. Parkeren onder woningen is ook een mogelijkheid, bijvoorbeeld bij appartementencomplexen.

Wat komt eerst: de bouw van de woningen of de infrastructuur?

We kunnen starten met de bouw en ondertussen de nieuwe wegen aanleggen. Dat gaat fasegewijs. En alles wordt doorgerekend.

Op pag. 21 van de structuurvisie is te zien dat de Hazenkamplaan doorloopt het nieuwe gebied in. De verlenging van de Hazenkamplaan lees ik niet terug in de visie?

De Hazenkamplaan is een belangrijke ontsluiting van de bestaande wijk. De bedoeling is om die over de Kleinussenstraat door te trekken naar de nieuwe ontsluitingsweg. Dat is nu zo opgenomen in de structuurvisie.

Wordt er nagedacht over elektrische deelmobiliteit om het aantal auto’s en het autoverkeer te beperken?

We houden zeker rekening met meer gebruik van openbaar vervoer en deelmobiliteit. We zijn gewend om vaak de auto te gebruiken, dus wel willen daar nog niet teveel op voorsorteren. Waar mogelijkheden zijn voor deelmobiliteit en andere vormen van collectief vervoer, zullen we dat toepassen. Als je nu teveel hierop voorsorteert zijn er straks misschien te weinig parkeerplekken. We volgen het gemeentelijk beleid hierin.

Loopt de nieuwe ontsluitingsweg door percelen/huizen aan de Oostenakkerstraat?

Er is een doorkruising van de Oostakkerstraat in de buurt van de Kleinussenstraat/Heihoekstraat. Voor welke ontsluitingsstructuur we kiezen en hoe die vervolgens exact loopt dient nader onderzocht te worden.

Op welke gegevens zijn de data in het verkeersrapport gebaseerd?

We richten een werkgroep verkeer op, daar komt alle informatie beschikbaar voor wie zich daarin interesseert en die daar over willen meedenken. Belangrijk voor de verkeersstructuur voor dit deel van Oss is dat deze heel fijnmazig is. Dat hebben de eerste verkeersberekeningen ook wel uitgewezen. Alles is dus van invloed op elkaar, neem je op een plek maatregelen, dan veroorzaak je weer iets op een andere plek. Je moet dus heel goed kijken naar hoe verkeer zich in de praktijk gedraagt. Verdere onderzoeken zullen dan ook onderbouwd moeten worden met echte tellingen om te zien hoe de Ossenaar zich beweegt.

Komt er vanuit de nieuwe wijk een weg die aansluit op de Leijgraaf, richting winkelcentrum Ussen?

De belangrijke bestaande ontsluitingswegen in de wijk worden op de nieuwe uitsluitingsweg aangehaakt. Op die manier ontstaat er via de Hazenkamplaan en de Leijgraaf een directe verbinding met het bestaande winkelcentrum. Hoe de ontsluitingsstructuur er precies uit komt te zien, dient nog nader onderzocht te worden.

Hoe gaan de vrachtwagens voor het winkelcentrum Ussen rijden? Nu gaan deze via de Kleinussenstraat en de Hazenkamplaan?

Dit nemen we in een verder onderzoek mee.

Waar komt precies de doorgaande weg te liggen in het gebied?

Er zijn verschillende ontsluitingsopties. Hoe de wegenstructuur precies gaat lopen is nog niet bekend. Dit wordt verder onderzocht in het vervolgtraject.

Kunnen jullie iets meer vertellen over de nieuwe ontsluitingsweg/hoofdweg die er komt in het gebied?

Verkeer is een heel belangrijk onderwerp. We hebben verschillende varianten bedacht. De komende maanden zullen de varianten nog verder onderzocht worden. De manier van ontsluiten en de ligging is dus nog niet definitief vastgelegd.

Wat wordt de afstand tussen Oude Wei en de nieuwe drukke weg?

Welke ontsluitingsstructuur we kiezen dient nog verder onderzocht te worden. Als we hierover duidelijkheid hebben kan er berekend worden waar de nieuwe ontsluiting komt te liggen. Vervolgens kan gemeten worden hoe ver de weg van de Oude Wei ligt.

Wat gebeurt er met de Heihoeksingel? Wordt die ook opgewaardeerd?

We zijn momenteel bezig met een verkeersonderzoek, daarbij is vooral nog gekeken naar de ontsluitingsstructuur in de nieuwe wijk. We beseffen heel goed dat voor de Heihoeksingel de toename van het aantal woningen ook een toename van de hoeveelheid verkeer betekent. Wij denken wel dat er mogelijkheden zijn om die bestaande weg op te waarderen, maar dit wordt nog nader onderzocht. En met name wat dat dan betekent voor het bestaande profiel, voor de bestaande rotondes op de kruisingen en bijvoorbeeld voor de oversteekbaarheid? Onderzoek moet duidelijk maken wat de passende maatregelen zijn die daarbij horen

Als de wijk wordt ingericht voor voetgangers en fietsers, waarom loopt de hoofdweg dan midden door de wijk?

De hoofdweg moet een weg worden die goed oversteekbaar is. Dat mag dus geen nieuwe barrière worden in de buurt. Wij denken dat die weg wel degelijk een goed onderdeel kan vormen van de buurt. Tegelijkertijd stimuleren we langzaam verkeer via de fietsstraten en de linten. Je bent met de fiets binnen een kwartier in het centrum met via deze linten, dus het wordt echt een fietsgerichte wijk. Er komen allerlei langzaamverkeersverbindingen, voetpaden, fietspaden, die alle buurtschappen met elkaar verbinden.

Hoe sluit het voorkeursmodel aan op de A59?

Aan de op- en afrit van de A59 veranderen we niks. De bestaande ontsluiting blijft van toepassing. Ten zuiden van het spoor wordt de bestaande infrastructuur mogelijk aangepast, afhankelijk van het gekozen verkeersscenario, zodat de doorstroming zal verbeteren en ook de oversteekbaarheid veilig en verantwoord blijft.