Wet goed verhuurderschap

Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Zoals te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen. Daarnaast moeten werk contract en huurcontract gescheiden worden. Dat maakt arbeidsmigranten minder afhankelijk van hun werkgever. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan een huurder dit bij de gemeente melden. De gemeente kan daarbij een waarschuwing of boete geven aan de verhuurder.

Discriminatie

De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren. Er mag geen verschil worden gemaakt op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksualiteit, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte. Mocht u door uw verhuurder gediscrimineerd worden of kent u iemand die door de verhuurder wordt gediscrimineerd, dan kunt u een melding maken bij RADAR. Zij zijn de Anti Discriminatie Voorziening voor de Gemeente Oss en u kunt bij hen een melding maken via de website Discriminatie.

Intimidatie

De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken. Intimidatie van woningzoekenden en huurders komt in veel vormen voor en is niet toegestaan. Intimidatie betekent dat iemand door lichamelijk of psychisch geweld, dreiging met geweld of een feitelijkheid wordt gedwongen om iets te doen of niet te doen).

Schriftelijkheidsvereiste

De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken. Ook als de huurovereenkomst mondeling is aangegaan.

Informatieverstrekkingsplicht

De huurder moet weten wat zijn of haar rechten en plichten zijn. De verhuurder of de verhuurbemiddelaar heeft de plicht om schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie aan de huurder te geven. Het gaat hierbij onder meer om:
- rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
- de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
- contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
- informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
- de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
  • Verbod op het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten

  • In het bijzonder voor verhuurbemiddelaars stelt dit wetsvoorstel dat het niet is toegestaan om dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen. Bemiddelingskosten heten in de praktijk soms ook contract of administratiekosten, ook dat is dan niet toegestaan.

Waarborgsom

De waarborgsom die de huurder moet betalen mag niet meer zijn dan twee keer de huurprijs zonder servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, meubels en andere voorzieningen. Daarnaast moet de waarborgsom op zijn laatst 14 dagen na beƫindiging van de huur worden terugbetaald aan de huurder, behalve als er schade is.

Servicekosten

De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7).
De verhuurder moet elk jaar schriftelijk een uitleg maken van de gemaakte servicekosten en deze delen met de huurder. Ook moet bij de berekening, uitleg en verhoging van het voorschotbedrag aan de wettelijke regels worden voldaan (Burgerlijk Wetboek art 259 en 261 van boek 7).

Verhuur aan internationale werknemers

  • Huurcontract los van de werkovereenkomst vastleggen. Bij arbeidsmigranten moet het contract met de werkgever en het huurcontract apart worden overeengekomen.
  • Huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

Meldpunt voor huurders

Vanaf 1 januari 2024 moet elke gemeente een meldpunt hebben. Daar kunnen huurders en woningzoekenden een melding doen als de verhuurder zich niet aan de 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Maak digitaal een melding..
Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die handelt de klacht zelf af.