Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied gereed

Laatst gewijzigd op: 18-03-2024

Het College van B&W heeft de Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied vastgesteld. Hierin geeft het College aan hoe zij de ontwikkeling van het Osse buitengebied voor de langere termijn ziet, gegeven de transities en opgaven die daarin een plaats moeten krijgen.

Deze gebiedsvisie wordt nu ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad als eerste van de drie bouwstenen om te komen tot een integrale Omgevingsvisie voor de gemeente Oss als geheel.  

Wat houdt de Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied in?

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die ons buitengebied raken en voor verandering zorgen. Om een vitaal en multifunctioneel buitengebied te kunnen behouden en versterken, zullen we een nieuw en duurzamer evenwicht moeten creëren. Met een daarbij passende verbinding tussen stad en ommeland. Dit stelt ons voor nieuwe opgaven en biedt tegelijkertijd nieuwe kansen. 

In de afgelopen jaren is de basis gelegd voor deze Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied met allerlei deelonderwerpen waarover de gemeenteraad al meer of minder vergevorderde besluiten heeft genomen. Zoals over het Bestemmingsplan Buitengebied 2020 en over waterveiligheid (project Meanderende Maas), energie-opwekking, het toekomstperspectief voor de Landbouw in onze gemeente, vrijkomende agrarische bebouwingen, uitbreidingslocaties voor wonen, Recreatie en Toerisme, erfgoed, natuurontwikkeling, de Maashorst, het Schone Luchtakkoord en circulariteit. Daarover is intensief gesproken met veel verschillende partners per deelonderwerp. En Oss werkt daarbij samen met allerlei partijen van binnen en buiten onze gemeente. 

Met deze gebiedsvisie worden deze visies en besluiten, tezamen met andere onderwerpen, gebundeld binnen het grotere geheel van het totale buitengebied. Als een van de drie bouwstenen van onze Omgevingsvisie.

De concept-Gebiedsvisie is onderwerp van gesprek geweest met stakeholders en inwoners. De ideeën en suggesties voor de dilemma’s in het buitengebied zijn meegewogen in de Gebiedsvisie. 

De visie gaat in op de deelgebieden (Maasoever, polder, denkzand) en de thema’s die spelen in het buitengebied. Daarbij wordt geschakeld op twee assen. Horizontaal speelt de benutting en verdeling van de ruimte. Tussen het agrarische gebruik, natuur, biodiversiteit, recreatie, wonen, klimaat, energieopwekking, mobiliteit e.a.. Rekening houdend met de belangen van enerzijds productiegebied en anderzijds leefgebied. In de verticale kolom hebben we te maken met de effecten van het gebruik op lucht, water - boven- en ondergronds-, en bodem. Die op hun beurt onder meer gezondheid en veiligheid raken. Er worden keuzes gemaakt voor beide assen afzonderlijk en vanuit hun onderlinge interactie. Daartoe worden 6 thema’s onderscheiden: de transitie van de landbouw, de energietransitie, natuurontwikkeling, recreatie & toerisme, water, bodem & lucht en goed woon- en leefklimaat. 

Hoe nu verder?

De visie geeft de ontwikkelrichting voor de komende jaren aan. Deze ligt nu voor ter besluitvorming door de gemeenteraad. 

De concrete uitwerking vindt in de komende jaren plaats in de programma’s die onderdeel worden van de integrale Omgevingsvisie voor geheel Oss.

De visie op het buitengebied is de eerste van drie gebiedsvisies voor de gemeente Oss waaraan wordt gewerkt. Die voor het Stedelijk gebied en die voor de Stadjes & kernen volgen nog. Samen gaan zij de Omgevingsvisie voor geheel Oss vormen. De andere twee gebiedsvisies en de integrale Omgevingsvisie krijgen elk ook hun eigen participatieproces.

Meer informatie

www.oss.nl/omgevingsvisie