Samenstelling college van B en W

Voor het dagelijks werk heeft Oss vijf wethouders. De vijf wethouders hebben een dagtaak aan hun werk voor de gemeente. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. Oss heeft een coalitie waarin VDG, CDA, VVD en Beter Oss samenwerken. Het college van b&w vergadert in principe elke dinsdagochtend.

Foto burgemeester Buijs-Glaudemans

Drs. W. J. L. (Wobine) Buijs- Glaudemans

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Organisatie
 • Regionale samenwerking en internationalisering
 • Stadspromotie
 • Communicatie
 • Global Goals

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid van de bestuurlijke regiegroep regionale politie
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Oss in de Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiegroep Regio Brabant-Noordoost
 • Voorzitter van het bestuur Talentencampus
 • Voorzitter van de As50
 • Lid van de Bestuurlijke adviescommissie Informatievoorziening Veiligheidsberaad.
 • Vice voorzitter Agrifoodcapital
 • Lid namens de VNG van de Nederlandse delegatie van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR)

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (betaald)
 • Voorzitter Vrienden van Bernhoven
Foto Frank den Brok

Mr. F.F.G.P. (Frank) den Brok (VDG)

Wethouder, 1e locoburgemeester
f.den.brok@oss.nl
twitter

Portefeuille Economie en financiën

 • Financiën
 • Belastingen
 • Economie
 • Bedrijventerreinen
 • Haven
 • Heesch-West
 • Pivot Park
 • Grondbedrijf
 • Vastgoed
 • Voorzieningen
 • Plan Walkwartier
 • Cultuur
 • 5G

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Herpen
 • Ravenstein
 • Oss centrum

Ambt gerelateerde nevenfunctie

 • Lid van het bestuur van de Stichting Ondernemersliftplus
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Voorzitter regionale kopgroep Economie en Ruimte Noord-Oost Brabant
 • Voorzitter werkgroep MKB & Innovatie van de G40
 • Lid van de stuurgroep Kracht van Oss
 • Lid van de aandeelhouderscommissie van Brabant Water N.V.
 • Vertegenwoordigt Oss als aandeelhouder bij de Algemene Vergadering Aandeelhouders van Pivot Park
Foto Kees van Geffen

C.P.W. (Kees) van Geffen (VDG), wethouder

Wethouder, 2e locoburgemeester
k.van.geffen@oss.nl
twitter
Instagram

Portefeuille werk, inkomen, arbeidsmarkt, onderwijs, jeugdzorg en sport

 • Werk en inkomen: inkomen, armoedebeleid, schuldhulpverlening Participatiewet, re-integratie, sociale werkvoorziening, arbeidsmarkt, werkgelegenheid
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Sport

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Megen, Haren en Macharen
 • Ruwaard

Gemeenschappelijke regelingen

 • Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (voorzitter)
 • Regionaal Bureau Leerplicht en RMC (voorzitter)
 • Noordoost-Brabant Werkt / arbeidsmarkt

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktbeleid Noordoost Brabant
 • Voorzitter Aandeelhoudersvergadering IBN
 • Lid Dagelijks Bestuur Regio Noordoost Brabant
 • Lid Stuurgroep Vroegtijdig Schoolverlaters /Kwetsbare jongeren Noordoost Brabant
 • Lid Gemeenschappelijk Orgaan van gemeenschappelijke regeling Openbaar onderwijs
 • Lid Stuurgroep Noordoost-Brabant Werkt
 • Lid Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf
 • Bestuurslid Talentencampus Oss

Overige nevenfuncties

 • Lid G40 Themagroep ‘Sterke keten van participatie, leren, werken en ondernemen’
 • VSG-Ambassadeur Brabant Noord-Oost
 • Lid Raad van Advies OndernemersLift+
 • Lid Curatorium Waardenmakers
Foto Johan van der Schoot

Mr. J.L.E.M.H. (Johan) van der Schoot (CDA)

Wethouder, 3e locoburgemeester
j.van.der.schoot@oss.nl

 • Ontwikkeling buitengebied
 • Wonen/ R.O. kernen
 • Klimaat en energie
 • Milieu
 • Openbare Ruimte
 • Recreatie & Toerisme
 • Erfgoed
 • Omgevingswet

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Geffen
 • Oss Noord West

Nevenfuncties

 • Lid van stuurgroep Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant (RES NOB)
 • Voorzitter van de werkgroep Energiebesparing van de Regionale Energie strategie Noordoost Brabant (RES NOB)
 • Lid van de Stuurgroep Duurzame Polder
 • Lid van Duurzaamheid G40-Stedennetwerk
 • Voorzitter van stuurgroep Schone Lucht Akkoord regio Noordoost Brabant (SLA NOB)
 • Lid van Bestuurlijk Regieteam de Maashorst (BRT)
 • Lid van portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving NOB
 • Lid van de Bestuurlijke kopgroep transitie landbouw NOB
 • Lid van Stuurgroep Meanderende Maas
 • Lid van Stuurgroep Waterveiligheidstraject Cuijk – Ravenstein
 • Lid van Bestuurlijk Overleg Bedijkte Maas
 • Lid van taakgroep Maas van Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR)
 • Lid van Stuurgroep Zuiderwaterlinie Noord-Brabant
 • Lid van dagelijks bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • Lid van algemeen bestuur Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 • Lid van bestuurlijk overleg Nascheiding
 • Lid van Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten
Foto Thijs van Kessel

T.W.G. (Thijs) van Kessel (VVD)

Wethouder, 4e locoburgemeester
T.van.Kessel@oss.nl
Instagram

 • Zorg en WMO
 • Welzijn
 • Gezondheidsbeleid
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Burgerparticipatie
 • Markten en kermissen
 • Verenigingen, subsidiebeleid en evenementen
 • Integratie en asielbeleid

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Lith
 • Oss Zuid

Ambt gerelateerde nevenfunctie

Lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD

Foto Joop van Orsouw

J.H.T. (Joop) van Orsouw (Beter Oss)

Wethouder, 5e locoburgemeester
j.van.orsouw@oss.nl
twitter
Instagram

 • Ontwikkeling stedelijk gebied
 • Stadscentrum
 • Plan Walkwartier
 • Woonbeleid / volkshuisvesting
 • Stedenbouw
 • Verkeer en vervoer
 • Infrastructuur
 • Woonwagenbeleid

Aandachtsbestuurder voor de wijk- en dorpsraden:

 • Berghem
 • Schadewijk

Nevenfuncties

 • Zelfstandig ondernemer

Ambt gerelateerde nevenfunctie

Lid van het van dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling KCV.

Foto Henk Mensink

Henk Mensink, Gemeentesecretaris

 • Eerste adviseur van college van burgemeester en wethouders
 • Eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie
 • Voorzitter Directie Team
 • WOR-bestuurder

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Noord Oost Brabant
 • Lid van de VNG Task Force Samen Organiseren
 • Lid van de VNG Task Force Omgevingswet
 • Lid van de Stuurgroep de Toekomst van Brabant, het trainee programma van overheden in Brabant.
 • Lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving

Bestuurssecretariaat