Samenstelling college van B&W

Van links naar rechts: wethouder Van den Bergh, gemeentesecretris Mensink, wethouder Hooiveld, burgemeester - Glaudemans, wethouder Den Brok, wethouder van Kessel en wethouder Warris

Van links naar rechts op de foto:

Voor het dagelijks werk heeft Oss vijf wethouders. De vijf wethouders hebben een dagtaak aan hun werk voor de gemeente. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. Oss heeft een coalitie waarin VDG, CDA, VVD en GroenLinks samenwerken. Het college van b&w vergadert in principe elke dinsdagochtend.

Foto burgemeester Buijs-Glaudemans
Terug naar boven

Drs. Wobine Buijs- Glaudemans

Portefeuille

 • Openbare Orde en veiligheid
 • Organisatie & Dienstverlening
 • Regionale samenwerking en internationalisering
 • Stadspromotie
 • Communicatie
 • Global Goals
 • ICT

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid van de bestuurlijke regiegroep regionale politie
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Oss in de Vereniging van Nederlandse gemeenten
 • Bestuurlijk vertegenwoordiger van de Regiegroep Regio Brabant-Noordoost
 • Voorzitter van het bestuur Talentencampus
 • Voorzitter van de As50
 • Lid van de Bestuurlijke adviescommissie Informatievoorziening Veiligheidsberaad.
 • Vice voorzitter Agrifoodcapital
 • Lid namens de VNG van de Nederlandse delegatie van de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR)

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (betaald)
 • Voorzitter Vrienden van Bernhoven

Foto Frank den Brok
Terug naar boven

Mr. Frank den Brok (VDG)

Wethouder, 1e locoburgemeester
f.den.brok@oss.nl
twitter

Portefeuille

 • Financiën & Belastingen
 • Economie, bedrijventerreinen en de Haven
 • Grondbedrijf
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Plan Walkwartier
 • Plan Lievekamp
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Herpen en Ruwaard

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid van het bestuur van de Stichting Ondernemersliftplus
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Heesch-West
 • Lid van het Dagelijks Bestuur van de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Voorzitter regionale kopgroep Economie en Ruimte Noord-Oost Brabant
 • Voorzitter werkgroep MKB & Innovatie van de G40
 • Lid van de stuurgroep Kracht van Oss
 • Lid van de aandeelhouderscommissie van Brabant Water N.V.
 • Vertegenwoordigt Oss als aandeelhouder bij de Algemene Vergadering Aandeelhouders van Pivot Park

Foto Thijs van Kessel
Terug naar boven

Thijs van Kessel (VVD)

Wethouder, 2e locoburgemeester
t.van.kessel@oss.nl
Instagram

Portefeuille

 • Zorg, Wmo en Welzijn
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Burgerparticipatie
 • Verenigingen en subsidiebeleid
 • Recreatie & toerisme en evenementen
 • Integratie en inburgering
 • Arbeidsmigranten
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Lith Oss en Noord West
Foto Sidney van den Bergh
Terug naar boven

Sidney van den Bergh (CDA)

Wethouder, 3e locoburgemeester
s.van.den.bergh@oss.nl

Portefeuille

 • Ontwikkeling stedelijk gebied / Spoorzone
 • Woonbeleid en volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ordening & Omgevingswet
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Landbouw
 • Erfgoed
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Megen Haren Macharen, Geffen en Oss Centrum

Overige nevenfuncties

 • Bestuurder bij de Stichting tot bewaring van de R.K. Beleggingsfondsen van het bisdom Den Bosch.
 • Algemeen bestuur ODBN

Jacco Peter Hooiveld
Terug naar boven

Jacco Peter Hooiveld (VDG)

Wethouder, 4e locoburgemeester
j.hooiveld@oss.nl

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Arbeidsparticipatie
 • Onderwijs
 • Sport & Gezondheid/Leefstijl
 • Energietransitie
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Ravenstein en Oss Zuid

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Ambulance Vervoer
 • Lid algemen bestuur IBN
 • Lid algemeen bestuur Regionaal Bureau Leerplicht
 • Lid Bestuur Talentencampus.

Dolf Warris
Terug naar boven

Dolf Warris (Groen Links)

Wethouder, 5e locoburgemeester
d.warris@oss.nl

Portefeuille

 • Openbare Ruimte
 • Klimaatadaptatie & milieu
 • Stadscentrum en haar evenementen
 • Cultuur
 • Jeugdzorg
 • Plan Walkwartier
 • Plan Lievekamp
 • Aandachtsbestuurder wijk- en dorpsraden Berghem en Schadewijk
Foto Henk Mensink
Terug naar boven

Henk Mensink, Gemeentesecretaris

Portefeuille

 • Adviseur van het College van Burgemeester en wethouders
 • Algemeen directeur van de ambtelijke organisatie
 • Opgave directeur voor Bedrijfsvoering, Veiligheid en Dienstverlening
 • Voorzitter Directie Team
 • Bestuurder voor de Ondernemingsraad en het Lokaal Overleg

Ambt gerelateerde nevenfuncties

 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Noord Oost Brabant
 • Lid van de VNG Task Force Samen Organiseren
 • Lid van de Stuurgroep de Toekomst van Brabant, het trainee programma van overheden in Brabant.
 • Lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving

Bestuurssecretariaat