Noordelijke Randweg

Al jaren zijn er problemen met de doorstroming van het verkeer op de Singel 1940-1945 in Oss. De bereikbaarheid van de noordelijke woonwijken in Oss staat daardoor onder druk. In het coalitieakkoord 2019-2022 heeft het college van burgemeester en wethouders afgesproken om aan de slag te gaan met de plannen voor een noordelijke randweg. Deze route loopt over de bestaande wegen aan de noordrand van de stad Oss.

Aanleiding

De Singel 1940-1945 is voor inwoners in het noorden van Oss een van de belangrijkste routes om de stad uit te komen. De verkeersdrukte op deze weg leidt zeker in de spits tot vertragingen. Dit zorgt onder meer voor sluipverkeer in de straten er omheen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance. De rotonde bij de Koornstraat blijkt het belangrijkste probleem.

In de periode 2004-2018 hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd naar mogelijke oplossingen om de doorstroming op de Singel 1940-1945 te verbeteren. Oplossingen lopen uiteen van het aanmoedigen voor het gebruik van de fiets tot grote ingrepen in de infrastructuur. Zoals het verbreden van de Singel 1940-1945 of het aanleggen van een tunnel of randweg. Het huidige college ziet de aanleg van een noordelijke randweg als oplossing voor een goede bereikbaarheid van Oss Noord. Daarom werkt de gemeente Oss nu aan plannen hoe we deze weg kunnen realiseren.

Hoe gaat de noordelijke randweg eruit zien?

De noordelijke randweg is vooral bedoeld voor inwoners uit de noordelijke woonwijken in Oss. We kiezen daarom een route die zo goed mogelijk aansluit op deze woonwijken. Verder is een goede aansluiting op de N329 (weg van de toekomst) nodig, zodat verkeer snel en makkelijk de stad uit kan. De noordelijke randweg loopt vanaf de N329 over bestaande wegen: van de Kanaalstraat over de Spitsbergerweg, Frankenbeemdweg en Mikkeldonkweg naar de Gewandeweg. Alleen tussen de Kanaalstraat en de Achterschaijkstraat moet een nieuwe verbinding gemaakt worden. Er zijn 3 fasen:
Fase 1: Van de N329 tot aan de Oijenseweg
Fase 2: Van de Oijenseweg tot aan de JF. Kennedybaan
Fase 3: Van de JF. Kennedybaan tot aan de Gewandeweg

fasen Noordelijke Randweg

De bestaande wegen passen we aan tot een weg met één rijbaan in elke richting, waar u dan 50 km per uur mag rijden. Daar waar het kan komt een vrijliggend fietspad. Voorbeelden van zo’n weg staan op de foto’s hieronder.

Andelstraat in Waalwijk Andelstraat in Waalwijk
Stadionlaan in 's-Hertogenbosch Stadionlaan in 's-Hertogenbosch

Wat is er al gedaan?

We onderzochten in 2019 hoe we de bestaande wegen kunnen aanpassen. We hebben gekeken naar de problemen, bijzonderheden en de kosten.
In 2020 lieten we onderzoeken hoeveel verkeer er over de noordelijke randweg gaat rijden, en wat dit betekent voor het verkeer en de doorstroming op de andere wegen in de omgeving, zoals de Singel 1940-1945, Macharenseweg, Oijenseweg, Rusheuvelstraat en Tournooiveld. In dit verkeerskundig onderzoek hebben we de effecten van verschillende varianten bekeken (geheel of gedeeltelijke aanleg noordelijke randweg, wel of geen aansluiting bij de Oijenseweg voor autoverkeer).

Conclusies verkeersonderzoek

Belangrijkste conclusie uit het verkeersonderzoek is dat de noordelijke randweg vooral een functie heeft als extra route voor inwoners uit de noordelijke woonwijken. Door het opheffen van de fietssluis bij de Oijenseweg neemt het gebruik van de noordelijke randweg verder toe. De verkeersdrukte op de Singel 1940-1945 neemt af met gemiddeld 10%. Deze afname is niet voldoende om een optimale doorstroming op de Singel 1940-1945 te bereiken. Het grootste verkeerskundige knelpunt doet zich voor op de Kanaalstraat. Hier vermengt het doorgaande verkeer van de noordelijke randweg met het vrachtverkeer, dat bij bedrijven aan de Kanaalstraat moet zijn.

Wat is er besloten?

Op 21 januari 2021 besprak de opiniecommissie ruimte van de gemeente Oss de verschillende verkeerskundige varianten. De meeste leden van de opiniecommissie kozen voor aanleg van fase 1 en 2 van de weg, dus van de N329 tot aan de Oijenseweg. Op 1 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om deze variant verder uit te werken om de weg ook echt aan te leggen. Ze kozen er ook voor om de Oijenseweg open te stellen voor autoverkeer.

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om:

  1. De ontsluitingsweg Oss-Noord, tussen de N329 en de JF. Kennedybaan (fase 1 en 2), én het openstellen van de aansluiting met de Oijenseweg verder uit te werken richting planontwerp en uitvoering
  2. Daarbij te kiezen voor een profiel met vrijliggend fietspad;
  3. De besluitvorming over fase 3 van de noordelijke ontsluitingsweg (tussen de Kennedybaan en de Gewandeweg) te koppelen aan de ontsluiting van woningbouwontwikkelingen in het westen en noorden van Oss.

Hoe gaat het verder?

Vanaf het najaar van 2021 gaan we aan de slag om tot een definitief ontwerp van de weg te komen. Dit betekent dat we nog meer onderzoeken uitvoeren. Denk aan onderzoeken op het gebied van geluid, bodem, flora en fauna, luchtkwaliteit, archeologie. Daarna werken we het ontwerp technisch uit. We kijken wat we moeten doen om de weg goed in te passen in de omgeving. En wat nodig is voor een goede veiligheid en doorstroming op de weg zelf, de wegen die erop aansluiten en de kruispunten.
Aan het eind van 2021 weten we ook meer over de planning van de onderzoeken en de uitvoering. Dan weten we ook hoe en wanneer we de omwonenden en andere belanghebbenden informeren over de plannen. En wanneer zij de mogelijkheid krijgen om te reageren op de plannen.

Bodemonderzoek

De gemeente is gestart met de voorbereidingen aan de Noordelijke Randweg. Een van de voorbereidingen is een bodemonderzoek bij de Macharenseweg – Achterschaijkstraat voor de rotonde die we daar willen aanleggen. Voorheen lag daar een stortplaats. Uit het onderzoek is gebleken dat de bodem verontreinigd is. Lees meer over het bodemonderzoek.

Meer informatie

Hebt u vragen over de plannen, mail naar noordelijkerandweg@oss.nl