Raadhuislaan Noord ontwikkeling

De Gemeente Oss wil een sterke impuls geven aan herontwikkeling van de Raadhuislaan. Deze locatie biedt kansen voor woningbouw, maar ook ruimte voor werk- en maatschappelijke functies aan de Raadhuislaan. Dat sluit aan bij uitgangspunten zoals verwoord in Oss Avenue en bij de visie Openbare Ruimte Raadhuislaan.

In 2017 heeft de gemeente Oss het voormalig kantoor van de Belastingdienst gekocht. Eerder was dit kantoor in gebruik als opvangcentrum voor asielzoekers. Daarna heeft het pand andere tijdelijke bestemmingen gehad, waaronder als antikraakbewoning. We willen graag een nieuwe toekomst voor deze locatie met parkeerterrein de Maasvallei realiseren.

Linck

De gemeente heeft gekozen voor de opzet van een prijsvraag. Hierop konden partijen zich inschrijven en hun visie presenteren. Op maandag 22 november 2021 presenteerden drie overgebleven partijen hun plannen aan een selectiecommissie, een bewonerspanel en het projectteam van de gemeente. Uiteindelijk koos de selectiecommissie, met advies van het bewonerspanel, unaniem voor het plan Linck van gebiedsontwikkelaar AM.

impressie

Het plan heeft veel aandacht voor verbinding door en rondom het gebied. Het stedelijk gezicht van de Raadhuislaan wordt door het ontwerp versterkt, terwijl aan de Maasvallei een samenhangend groen landschap ontstaat. Er komt een woonprogramma van ongeveer 200 woningen in verschillende categorieën. Verder komt er naast maatschappelijke en commerciële voorzieningen ook ruimte voor ondernemen. Het plan biedt duurzame en haalbare oplossingen. Hierbij kun je denken aan groene daken, herbruikbare materialen en waterberging.

In het plan Linck staat ontmoeting centraal. Het gaat uit van geclusterd wonen en het delen van voorzieningen. Zowel binnen als buiten. Verbinding tussen de gebouwen is zichtbaar aanwezig door bruggen tussen de gebouwen. Ook zijn er meerdere collectieve ontmoetingsruimten, zoals een atelier en een stadskas; verspreid over de gebouwen en de bouwlagen waar bewoners en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Zo ontstaat een duurzaam woonklimaat waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en een (sociaal) netwerk vormen.

Aangepast plan Linck

In de loop van 2022 kreeg Linck te maken met tegenvallende omstandigheden waardoor het project financieel niet uitvoerbaar bleek. Uiteindelijk hebben AM, BrabantWonen en de gemeente overeenstemming bereikt over aangepaste bouwplannen voor Linck. Daarbij blijft het originele idee behouden. In de nieuwe plannen komen vier gebouwen in plaats van vijf. Hierdoor is er meer ruimte voor de binnenplaats en dus meer 'lucht' en ruimte voor groen. Het aantal woning verandert zeer minimaal, maar wel in aanbod: er komen 28 koopappartementen en 170 sociale huur- en middenhuurwoningen (minder koop, meer huur). De planning is om in het eerste kwartaal van 2025 te starten met de bouw van dit mooie project.

Presentatie aangepaste plan Linck

Op dinsdag 24 oktober 2023 hebben omwonenden van het project Linck kennis kunnen maken met de aangepaste plannen. Tijdens de omgevingsdialoog in de raadzaal gaven medewerkers van gemeente en ontwikkelaar AM een toelichting op het plan en op procedure die de komende maanden wordt doorlopen.
De presentatie én het verslag staan hieronder. Heeft u naar aanleiding van deze presentatie vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar raadhuislaannoord@oss.nl.

Ontwerpbestemmingsplan

Om dit plan mogelijk te kunnen maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze ter inzagetermijn kan iedereen een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen. Hoe dat moet, staat in een publicatie die op 20 december 2023 geplaatst is in het Gemeenteblad, Oss Actueel en op de website Ruimtelijke plannen.

Meer informatie