Vragen en antwoorden ontwikkeling Raadhuislaan Noord

Komen er betaalbare woningen?

In de opdracht staat dat 30 procent van de woningen uit sociale huur moet bestaan. Daarnaast is variatie van belang. Dat betekent bereikbare goedkopere woningen en ruimte voor het duurdere segment. Voor ieder wat wils.

Is er een percentage woningen voor senioren en starters vastgelegd?

Er is alleen een percentage voor sociale huur. Dat is 30 procent. We sturen wel aan op voldoende mogelijkheden voor senioren en jongeren. Maar dat is geen percentage. Spreiding van soorten woningen is erg belangrijk.

Hoeveel vierkante meter kan er gebouwd worden?

Het voormalige belastingkantoor heeft een oppervlakte van 4.000 m2. In het nieuwe plan gaat het om woon- en werkfuncties en zal dat meer zijn.

Wordt de Raadhuislaan én Lievekamplaan bebouwd?

We sluiten bij voorbaat geen plek uit. We willen een goed samenhangend plan.

Houden jullie rekening met piekmomenten voor parkeren? Bv. als mensen naar het centrum of de Lievekamp gaan?

De omgeving is ruimer dan de Raadhuislaan Noord met veel functies en parkeermogelijkheden. Mensen zoeken bij deze piekmomenten beschikbare plekken op, zoals de Maasvallei. De ontwikkelaar moet hiermee rekening houden in zijn plan.

Waar moeten we aan denken bij een Groene Maasvallei?

We willen dat er aandacht is voor groen. Meer dan een grasperkje met een boom. Daar kan een marktpartij in de prijsvraag op scoren.

Hoe hoog wordt het gebouw?

We hebben geen afspraken gemaakt over de hoogte. In het Ambitiedocument staat dat we de invloed op de omgeving onderzoeken. Wat betekent het voor lichtinval en uitzicht van woningen? Die impact moet acceptabel zijn. Hoogbouw is niet te verwachten, maar wel een stedelijk milieu.

Kan er gebouwd worden op de plek waar nu de betaalautomaat staat?

We nodigen partijen uit met goed plan te komen. Daarbij de marktpartij ook de situatie van bestaande woningen goed meenemen, zoals het uitzicht. Als er een goed, passend plan is dan mag er gebouwd worden.

Hoeveel wooneenheden komen er in het gebied?

Dat weten we nog niet precies, dat is afhankelijk van het uiteindelijke plan. Een indicatie is 150.

Komt er ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten?

Het is belangrijk dat er zowel in het gebouw als buiten ruimte is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Nemen jullie eerdere uitgewerkte plannen en ideeën voor de Raadhuislaan mee?

Er zijn verschillende verkenningen geweest. Denk aan de visie stadsring over het openbaar gebied van de Raadhuislaan. Dat is een schets die als inspiratie dient voor partijen. Hetzelfde geldt als de visie dynamisch stadcentrum en Oss Avenue. Daarin komen goede thema’s naar boven voor Raadhuislaan Noord.

Hoe sluit het plan voor het belastingkantoor aan bij andere plannen in de Raadhuislaan?

Ook de plannen voor Raadhuislaan Zuid, met daarin onder andere de Lievekamp werken we verder uit. De marktpartijen voor Raadhuislaan Noord en Raadhuislaan Zuid brengen we met elkaar in contact. Om te zorgen dat er een goede aansluiting komt.

Hoe sluiten de ambities aan op de ontwikkelingen in het centrum?

Er komt een aangename verbinding. Geen winkelstraat maar bijvoorbeeld een mooie groene omgeving. Woningen versterken het draagvlak met het centrum.

Blijft de toegangsweg vanaf de Lievekamplaan naar de Maasvallei bestaan?

Ja, die is belangrijk voor de ontsluiting.

Wat verwachten jullie voor overlast bij de bouw?

Dat is nog niet precies te zeggen. De ontwikkelaar maakt een plan als het gaat om veiligheid en hinder om de leefbaarheid tijdens de bouw optimaal te houden. De gemeente gaat in gesprek hoe we de omgeving kunnen informeren.

Hoe kunnen we op de hoogte blijven van het project?

Via verschillende kanalen van de gemeente geven we informatie en nieuws over het project. De gemeentepagina’s Oss Actueel, de website www.oss.nl/raadhuislaannoord een nieuwsbrief en persberichten.

Kunnen beleggers de goedkope koopwoningen opkopen en verhuren?

Er is op dit moment in Oss geen beleid om mensen te weren op de koopmarkt. Het is op dit moment niet verboden in Oss. Maar het is niet de bedoeling dat beleggers de goedkope appartementen opkopen.

Waarom geen groot stadspark in plaats van woningen?

Parken zijn mooi, maar er is een woonopgave in Nederland. De gemeente wil 500 à 600 woningen bouwen per jaar. Een derde van die woningen komen in het buitengebied en voor twee derde binnen de bebouwde kom. Dus we hebben goede locaties nodig.

Wat is de planning van het project?

Start van de prijsvraag (1e fase) - maart 2021
Kaderbesluit door de raad - juni 2021
Start 2e fase prijsvraag - juni 2021
Resultaat: de winnende inschrijving - oktober 2021
Vaststellen ontwerpbestemmingsplan - december 2021
Proceduretijd bestemmingsplan (raming) - december 2022
Afgifte omgevingsvergunning (raming) - februari 2023
Start uitvoering plan (raming) - maart 2023
Eerste opleveringen (raming) - maart 2024