Plan Walkwartier

Mededeling

Kijk voor het laatste (lokale) coronanieuws op www.oss.nl/coronavirus

Wat vooraf ging

Gemeente Oss werkt al sinds 2008 aan plannen voor het pand van de voormalige V&D in het stadscentrum, bekend onder de naam Wal Kwartier. Het verdwijnen van het oude V&D-pand biedt de kans om dit deel van het Osse stadscentrum te ontwikkelen naar behoeftes en wensen van deze tijd. Ook de omgeving van het voormalige V&D-pand, het sportveld van TBL en parkeerterrein De Wal zijn onderdeel van plan Wal Kwartier

Meer groen, wonen en ontmoeten

In 2016 is V&D failliet gegaan. Daarna heeft de gemeente Oss de uitgangspunten voor het stadscentrum beschreven in de notitie Koers Stadshart. Lees meer over de herontwikkeling van De Wal en omgeving.

Woontoren Walkwartier. Beeld: Absent Matter 2019. Woontoren Walkwartier. Beeld: Absent Matter 2019.

UIThuis

In het hart van de gebouwen van het plan Wal Kwartier komt het UIThuis. Het UIThuis wordt dé ontmoetingsplek van Oss, waar je niets hoeft, maar waar altijd wat te beleven is. Bewoners van het eerste uur worden bibliotheek, Global Goals en stadsarchief. Maar het UIThuis wordt een plek van alle Ossenaren. Samen met de inwoners van Oss, culturele instellingen, verenigingen en bedrijfsleven wil het UIThuis laten zien wat Oss in huis heeft. Er komt ruimte voor lezingen, voorstellingen, workshops en studie. Voor het ontwikkelen en delen van je talenten. Een plek waar je anderen ontmoet, verrast wordt en nieuwe inzichten krijgt. Waar iedereen welkom is en elke Ossenaar zich thuis voelt. Het UIThuis is van alle Ossenaren.

De toekomstige gebruikers van het UIThuis laten in dit filmpje zien dat ze aan de slag willen op het Wal Kwartier.

Voorontwerpbestemmingplan

De gemeente Oss werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het Walkwartier. Hier leest u meer informatie over het voorontwerp bestemmingsplan voor het Walkwartier in het centrum van Oss. Hier leest u ook waar alle informatie staat en hoe u kunt reageren op de plannen.

Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat wat er wel en niet mag (‘bestemming’) in een gebied, terrein of een perceel grond. Een voorontwerp bestemmingsplan is de eerste versie van een bestemmingsplan. Inwoners en organisaties als de provincie en het waterschap kunnen reageren op het plan. De gemeente past het plan dan zo nodig aan. Daarna volgt de wettelijke procedure om het bestemmingsplan vast te stellen.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
De gemeente Oss heeft samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling de plannen uitgewerkt voor het Walkwartier. Dit plan gaat over het gebouw van de voormalige V&D, de aangrenzende winkelstrip en parkeerplaats De Wal. Om het plan mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Waar gaat het voorontwerp bestemmingsplan ‘Walkwartier – Oss- 2021’ over?
Het voorontwerp bestemmingsplan gaat over het gebouw van de voormalige V&D, de aangrenzende winkelstrip en parkeerplaats De Wal. De Molenstraat, Carmelietenstraat, Walstraat en het Walplein zijn de grenzen van het plan. Het voorontwerp bestemmingsplan maakt een samenhangende transformatie van dit gebied mogelijk. In het plan is ruimte voor onder meer winkels, horeca en woningbouw. Ook komt er een cultuurhuis.

Wat verandert er in het gebied?
Bij het maken van het plan is goed gekeken naar de bestaande straten en pleinen in het centrum van Oss. De voormalige V&D en de aangrenzende winkels worden gesloopt. De nieuwbouw van Walkwartier heeft geen rechte bouwlijnen zoals nu het geval is. Door de rooilijnen te ‘knikken en knakken’ heeft de architect ruimte gemaakt. Zo is entree aan de Molenstraat straks breder om de groene aanblik van de Molenstraat in Walkwartier door te laten lopen. De Walstraat blijft zo breed als nu. Een verspringende rooilijn van de nieuwbouw maakt de verbinding tussen Walplein en De Wal speelser. De Wal is straks niet langer parkeerterrein maar een groen en gezellig stadsplein rond de bestaande bomen. Ook in de Carmelietenstraat is meer ruimte voor groen omdat de nieuwe bebouwing verder van de straat af ligt. Langs de Carmelietenstraat komen parkeerplaatsen voor kort parkeren.

Waar vindt u meer informatie?
Het Plan Walkwartier is uitgebreid beschreven in het ‘Ontwikkelingsplan locatie V&D – De Wal’.

Wilt u een gedrukt boekje ontvangen kunt u een mail sturen met daarin uw adresgegevens naar walkwartier@oss.nl.

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Walkwartier – Oss-2021’ vanaf woensdag 10 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 bekijken. Dat kan op verschillende manieren.

  • Op de landelijke website Ruimtleijke plannen: Voorontwerp bestemminsgplan Walkwartier Oss 2021
  • Bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadshuislaan 2 in Oss. Door de coronamaatregelen dient u een afspraak te maken om het plan in het gemeentehuis te bekijken. U kunt osn bellen voor een afspraak, telefoon 14 0412.
  • Normaal houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over een plan. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. In plaats daarvan staat er op de website van de gemeente Oss een informatiefilmpje. Ook zijn er tussen 10 juni en 22 juli 2020 telefonische spreekuren: elke maandag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 0412.

Hoe kunt u reageren op het plan?
U kunt reageren (inspreken) op het voorontwerp bestemmingsplan tussen 10 juni en 22 juli 2020. Dat kan als u in de gemeente Oss woont of er een bedrijf hebt. Ook kunt u reageren als u een belang bij het Walkwartier hebt.

  • Mondeling: in verband met de coronamaatregelen is een mondeling reactie alleen telefonisch mogelijk. U kunt hiervoor contract opnemen met mevrouw M. Steemers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 0412.
  • Mail: stuur een mail met uw reactie naar walkwartier@oss.nl
  • Schriftelijk: stuur een brief aan Burgemeester en wethouders van Oss, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 5, 5340 BA OSS

Geef in uw brief of mail aan dat uw reactie over het voorontwerp bestemmingsplan Walkwartier-Oss-2021 gaat. Leg in uw brief of mail uit waarom u het wel of niet eens bent met het voorontwerp bestemmingsplan.

Hoe gaat het verder?
Iedereen die reageert op het plan, krijgt bericht wat er met de reactie is gedaan. De aanpassingen verwerken we in het bestemmingsplan. Een verslag van alle reacties zit straks als bijlage bij het ontwerp bestemmingsplan Walkwartier-Oss-2021. Na behandeling van het plan in het college van burgemeester en wethouders ligt het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage. Dan kunnen er zienswijzen worden ingediend. Als alles volgens plan verloopt, is dat in oktober 2020. In januari 2021 stelt de gemeenteraad naar verwachting het bestemmingsplan vast.

Hebt u vragen over het bestemmingsplan?
Hebt u vragen over het bestemmingsplan neem dan contact op met mevrouw M. Steemers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Oss 14 0412.

Op de hoogte blijven?

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, dan krijgt u automatisch een mail zodra er nieuws is. Voor vragen neem contact op met de projectleider P. Kuypers via telefoonnummer 14 0412.

Klik hier om naar de enquête te gaan.