Windpark Elzenburg - De Geer

De gemeente werkt aan een windmolenpark bij (bedrijventerrein) Elzenburg - De Geer.
Hieronder beschrijven we de actuele stand van zaken.

Reacties op ontwerpbestemmingplan, ontwerp omgevingsvergunning en MER

Van donderdag 7 maart tot en met woensdag 17 april lagen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het aangevulde milieueffectrapport ter inzage. Iedereen kon hierop reageren (zienswijze indienen). 18 personen hebben dit gedaan. Wij hebben een reactie hierop geformuleerd. Waar nodig, hebben we het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen aangepast.

Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders hebben op 21 mei 2019 een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan (wat we op onderdelen dus hebben gewijzigd) vast te stellen. Nu gaat het volgende gebeuren:

  • De raadsadviescommissie Ruimte vergadert op 13 juni over dit voorstel en adviseert de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad neemt op 27 juni 2019 een besluit over het voorstel. De gemeenteraad beslist dan ook over de zienswijzen die zijn binnengekomen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage.

Belangrijkste punten uit het voorstel aan de gemeenteraad

Het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad bevat een aantal belangrijke punten:

  • Het bestemmingsplan voor het windmolenpark bevat extra (bovenwettelijke) regels om eventuele hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen. Deze regels zorgen voor extra bescherming tegen geluid en slagschaduw.
  • Om het zicht op de windmolens vanuit verschillende hoeken te ‘verzachten’, gaan we op strategische plekken bomen en ander groen planten. Hiervoor is, met meerdere partijen, het ‘Inrichtingsplan Kwaliteitsverbetering’ gemaakt.
  • In en rondom het plangebied geldt nu nog het beleid dat de gemeente geen bomen terugplaatst na kap (bijvoorbeeld na de kap van zieke bomen). We stellen de gemeenteraad nu voor om dit ‘uitsterfbeleid’ stop te zetten, zodat binnen het invloedgebied van de windmolens weer herplant kan worden.

Hoeveel windmolens komen er en waar?

In het ontwerpbestemmingsplan gaan we uit van in eerste instantie vier windmolens. Dat zijn nummer 1 t/m 4 op de kaart. In het plan hebben we ook de optie meegenomen om later nog twee molens erbij te bouwen. Dat zijn nummer 6 en 7 op de kaart. Om deze laatste twee windmolens te realiseren hebben we later een aparte procedure nodig. De eerder geplande windmolen 5 (op het bedrijventerrein) is komen te vervallen.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders kunnen de omgevingsvergunningen voor in totaal 4 windmolens verlenen áls en nádat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Daar vergadert de gemeenteraad dus op 27 juni over. Burgemeester en wethouders besluiten na 27 juni ook over de ingekomen zienswijzen over de ontwerp-omgevingsvergunningen en de milieueffectrapportage. De voorgenomen omgevingsvergunningen kunt u hier raadplegen.

Energiepark

We starten nog met een interactief traject met belangenorganisaties, inwoners en bedrijven voor de opwaardering van het windmolenpark tot energiepark. Onder een energiepark verstaan we: een combinatie van windmolens, zonne-energie, andere vormen van duurzame energie, natuurontwikkeling (rond de Hertogswetering) en educatie in een uniek concept.

Ontwikkelplan van ESCOSS voor twee gemeentelijke windmolens bij Elzenburg-De Geer

Er komen straks twee deelparken: deelpark ‘Raedthuys’ en deelpark ’Gemeente Oss’. Binnen elk deelpark worden twee windmolens gebouwd. Qua uitstaling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel. ESCOSS (Energie Service Collectief Oss) diende begin december 2018 een ontwikkelplan in voor de bouw van twee windmolens op het gemeentelijke deel van het windpark. De gemeente Oss liet dat plan beoordelen door een juridisch adviesbureau en een organisatieadviesbureau. Deze bureaus hadden nog vragen en opmerkingen. ESCOSS legde vervolgens aan deze bureaus uit wat zij met de vragen en opmerkingen van deze bureaus gaat doen, als de gemeente Oss verder wil gaan met ESCOSS.

Het college heeft voldoende vertrouwen in het ontwikkelplan van ESCOSS. Het college besloot daarom op 26 februari om opstalovereenkomst te gaan voorbereiden, die zij met ESCOSS wil aangaan. Het college besloot ook om dit voornemen voor te leggen aan de raadsadviescommissie Ruimte op 28 maart. Het college vroeg de commissie of zij er ook voldoende vertrouwen in hebben. Dat was het geval. Het college besloot daarom op 21 mei 2019 concreet aan de slag te gaan met de verdere voorbereiding van de opstalovereenkomst met ESCOSS. Het besluit van 21 mei van het college is belangrijk voor ESCOSS. ESCOSS wilde weten of de gemeente positief is over haar eerste versie van het ontwikkelplan. ESCOSS wilde graag eerst een duidelijk signaal van de gemeente ontvangen, voordat zij haar ontwikkelplan verder zou uitwerken. En voordat zij voor deze vervolgstappen extra kosten zou maken. Als er een opstalovereenkomst met ESCOSS komt, dan kan ESCOSS twee windmolens bouwen, nadat het bestemmingsplan voor het windpark is vastgesteld en ook de vergunningen definitief zijn verleend en onherroepelijk zijn.

Lees hieronder meer over het ontwikkelplan van ESCOSS:

Participatie windpark Elzenburg - De Geer

De gemeenteraad stemde in met het sluiten van een overeenkomst met het bedrijf Raedthuys. De overeenkomst gaat over de te betalen participatiebijdrage voor het zogenaamde ‘Raedthuysdeel’ van het windpark. Raedthuys gaat 2 van de 4 molens bouwen en exploiteren. In de overeenkomst is onder meer het volgende geregeld:

  • 25% van het bouwrecht komt beschikbaar voor een duurzaamheidsfonds en € 0,50/MWh wordt in het omgevingsfonds gestort;

Ambities duurzaamheid

Met het windmolenpark geven we invulling aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Oss, zoals verwoord in de duurzaamheidscirkel (gemeente Oss, 2016), de Routekaart Duurzame Energie 2016-2018 (gemeente Oss, 2016) en het raadsbesluit van 6 juli 2017 over duurzame energie opwekken in Oss.

De ambitie is om 50% van het totale Osse energieverbruik te besparen, 25% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen Oss en de overige 25% benodigde duurzame energie van elders te halen. Duurzame energie in de vorm van windmolens bij Elzenburg-De Geer draagt bij aan duurzame energie opwekken in Oss. Lees meer hierover op www.oss.nl/duurzaamheid

Waarom op deze locatie?

Vooronderzoeken hebben laten zien dat een windmolenpark bij Elzenburg – De Geer op dit moment de meest haalbare kans is op invulling van deze duurzaamheidsambities op de korte termijn (2020).

Op de hoogte blijven?

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen neem contact op met Frenkel Beerens (projectleider), Yvonne de Graaf of Lynn den Exter (projectmedewerkers), telefoon 14 0412 of mail naar windpark@oss.nl