Windpark Elzenburg - De Geer

De gemeente werkt aan een windmolenpark bij (bedrijventerrein) Elzenburg - De Geer.
Hieronder beschrijven we de actuele stand van zaken.

Bestemmingsplan vastgesteld

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Windmolenpark Elzenburg – de Geer’ op 27 juni 2019 vastgesteld. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de bouw van de eerste vier windmolens in Oss. Volgens het bestemmingsplan is het ook mogelijk om later nog twee extra molens te bouwen. Daarvoor is dan wel een extra procedure nodig (met ook weer inspraakmogelijkheden).

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan ook gereageerd op de zienswijzen die inwoners hebben ingediend, voor zover deze zienswijzen gingen over het bestemmingsplan (en/of het MER). Deze reacties kunt u lezen in de Nota zienswijzen en wijzigingen. Wilt u het volledige raadsvoorstel, het raadsbesluit en de Nota zienswijzen en wijzigingen bekijken? Dat kan.

Belangrijkste punten uit het besluit

Het besluit van de gemeenteraad bevat een aantal belangrijke punten:

  • Het bestemmingsplan voor het windmolenpark bevat extra (bovenwettelijke) regels om eventuele hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te voorkomen. Deze regels zorgen voor extra bescherming tegen geluid en slagschaduw.
  • Om het zicht op de windmolens vanuit verschillende hoeken te ‘verzachten’, gaan we op strategische plekken bomen en ander groen planten. Hiervoor is, met meerdere partijen, het ‘Inrichtingsplan Kwaliteitsverbetering’ gemaakt.
  • In en rondom het plangebied geldt nu nog het beleid dat de gemeente geen bomen terugplaatst na kap (bijvoorbeeld na de kap van zieke bomen). De gemeenteraad heeft besloten om dit ‘uitsterfbeleid’ stop te zetten, zodat binnen het invloedgebied van de windmolens weer herplant kan worden.

Hoeveel windmolens komen er en waar?

In het bestemmingsplan gaan we uit van in eerste instantie vier windmolens. Dat zijn nummer 1 t/m 4 op de kaart Windpark Elzenburg - De Geer. In het plan hebben we ook de optie meegenomen om later nog twee molens erbij te bouwen. Dat zijn nummer 6 en 7 op de kaart. Om deze laatste twee windmolens te realiseren hebben we later een aparte procedure nodig. De eerder geplande windmolen 5 (op het bedrijventerrein) is komen te vervallen.

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben op donderdag 1 augustus 2019 de omgevingsvergunningen voor het ‘Windmolenpark Elzenburg – De Geer’ verleend. Burgemeester en wethouders hebben daarbij ook gereageerd op de zienswijzen voor zover deze de omgevingsvergunningen en/of het MER betreffen

De omgevingsvergunningen kunt u hier raadplegen.

Beroep aantekenen vanaf 9 augustus

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunningen? Dan kunt u vanaf vrijdag 9 augustus 2019 beroep instellen. In de officiële bekendmaking leest u wat u dan kunt doen.

Energiepark

We starten nog met een interactief traject met belangenorganisaties, inwoners en bedrijven voor de opwaardering van het windmolenpark tot energiepark. Onder een energiepark verstaan we: een combinatie van windmolens, zonne-energie, andere vormen van duurzame energie, natuurontwikkeling (rond de Hertogswetering) en educatie in een uniek concept.

Ontwikkelplan van ESCOSS voor twee gemeentelijke windmolens bij Elzenburg-De Geer

Er komen straks twee deelparken: deelpark ‘Raedthuys’ en deelpark ’Gemeente Oss’. Binnen elk deelpark worden twee windmolens gebouwd. Qua uitstaling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel.Er komen straks twee deelparken: deelpark ‘Pure Energie' (voorheen Raedthuys) en deelpark ’Gemeente Oss’. Elk deelpark bestaat uit twee windmolens. Qua uitstaling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel.

Coöperatieve Energie Service Collectief Oss (Escoss) gaat het deelpark 'Gemeente Oss' beheren. Escoss gaat hiervoor een nieuwe exploitatie BV oprichten onder de naam “De Wachtmeesters”.

Historische waarde


De naam ‘De Wachtmeesters’ heeft historische waarde voor Oss. Stadshistoricus Jurgen Pigmans bedacht de naam. ‘Bedrijventerrein Elzenburg- de Geer is vernoemd naar een oude hoeve, De Elzenburg. De marechaussee gebruikte dit onderkomen vroeger. Zij waren met wachtmeesters in Oss actief, in verschillende onrustige periodes. Vandaar mijn suggestie om die vier windmolens - dapper tegen de wind in staand, vechtend voor een betere wereld - de toepasselijke naam te geven van ‘De Wachtmeesters’, aldus Pigmans.

Samenwerken


Escoss is er trots op dat ze de geschiedenis en de toekomst op deze manier samenbrengen. Nadat gemeente Oss het bestemmingsplan voor Elzenburg- de Geer vaststelde, is Escoss aan de slag gegaan. Zo is gesproken over de oprichting van een nieuwe exploitatie BV, een duurzaamheidsfonds, een opstalovereenkomst, de financiering en de samenwerkingen met Raedthuys en Eco.

Toekomst


De gemaakte stappen moeten ervoor zorgen dat de Osse gemeenschap de windmolens mede mogelijk gaan maken. En dat zowel Osse inwoners als bedrijven in de toekomst profijt hebben van de windmolens door te delen in het rendement. Het overige rendement van de molens gaat naar een nog op te richten duurzaamheidsfonds.

Participatie windpark Elzenburg - De Geer

De gemeenteraad stemde in met het sluiten van een overeenkomst met het bedrijf Raedthuys. De overeenkomst gaat over de te betalen participatiebijdrage voor het zogenaamde ‘Raedthuysdeel’ van het windpark. Raedthuys gaat 2 van de 4 molens bouwen en exploiteren. In de overeenkomst is onder meer het volgende geregeld:

  • 25% van het bouwrecht komt beschikbaar voor een duurzaamheidsfonds en € 0,50/MWh wordt in het omgevingsfonds gestort;

Ambities duurzaamheid

Met het windmolenpark geven we invulling aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Oss, zoals verwoord in de duurzaamheidscirkel (gemeente Oss, 2016), de Routekaart Duurzame Energie 2016-2018 (gemeente Oss, 2016) en het raadsbesluit van 6 juli 2017 over duurzame energie opwekken in Oss.

De ambitie is om 50% van het totale Osse energieverbruik te besparen, 25% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen Oss en de overige 25% benodigde duurzame energie van elders te halen. Duurzame energie in de vorm van windmolens bij Elzenburg-De Geer draagt bij aan duurzame energie opwekken in Oss. Lees meer hierover op www.oss.nl/duurzaamheid

Waarom op deze locatie?

Vooronderzoeken hebben laten zien dat een windmolenpark bij Elzenburg – De Geer op dit moment de meest haalbare kans is op invulling van deze duurzaamheidsambities op de korte termijn (2020).

Op de hoogte blijven?

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen neem contact op met Frenkel Beerens (projectleider), of Lynn den Exter (projectmedewerker), telefoon 14 0412 of mail naar windpark@oss.nl