Windpark Elzenburg - De Geer

De gemeente werkt aan een windmolenpark bij (bedrijventerrein) Elzenburg - De Geer.
Hieronder beschrijven we de actuele stand van zaken.

Vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming

Op 4 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant de ontwerpvergunning en de ontwerpontheffing inzake de Wet natuurbescherming afgegeven. Iedereen kon reageren op deze ontwerpen en er is één reactie binnengekomen. De vergunning en de ontheffing zijn niet veranderd ten opzichte van deze ontwerpen.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Windmolenpark Elzenburg – de Geer’ op 27 juni 2019 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is in te zien via de website ruimtelijke plannen, voer bij plannaam Elzenburg in. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de bouw van de eerste vier windmolens in Oss. De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan ook gereageerd op de zienswijzen die inwoners hebben ingediend, voor zover deze zienswijzen gingen over het bestemmingsplan (en/of het MER). Deze reacties kunt u lezen in de Nota zienswijzen en wijzigingen. Wilt u het volledige raadsvoorstel, het raadsbesluit en de Nota zienswijzen en wijzigingen bekijken. Ook dit kunt u inzien op de website ruimtelijke plannen.

Raad van State behandelt beroepschriften op 16 februari 2021

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen kon men tot 20 september 2019 beroep aantekenen bij de Raad van State. Er zijn drie beroepschriften ingediend. Eén van de beroepschriften is niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de Raad van State vond dat de indiener van het beroepschrift geen belanghebbende is. De Raad van State doet geen inhoudelijke uitspraak over dit beroepschrift.

Op 16 februari 2021 behandelt de Raad van State de twee andere beroepschriften. De uitspraak verwachten we binnen zes weken.

Als de Raad van State deze beroepschriften ongegrond verklaart, dan zijn het bestemmingsplan en de Omgevingsvergunningen vanaf dat moment onherroepelijk.

Hoeveel windmolens komen er en waar?

In het bestemmingsplan gaan we uit van in eerste instantie vier windmolens. Dat zijn nummer 1 t/m 4 op de kaart hieronder. In het plan hebben we ook de optie meegenomen om later nog twee molens erbij te bouwen. Dat zijn nummer 6 en 7 op de kaart. Om deze laatste twee windmolens te realiseren hebben we dan een aparte procedure nodig. De eerder geplande windmolen 5 (op het bedrijventerrein) is komen te vervallen.

Plaatje aantal windmolens

Ontwikkelplan van ESCOSS voor twee gemeentelijke windmolens bij Elzenburg-De Geer

Er komen straks twee deelparken: deelpark ‘Raedthuys’ en deelpark ’Gemeente Oss’. Binnen elk deelpark worden twee windmolens gebouwd. Qua uitstaling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel.Er komen straks twee deelparken: deelpark ‘Pure Energie' (voorheen Raedthuys) en deelpark ’Gemeente Oss’. Elk deelpark bestaat uit twee windmolens. Qua uitstaling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel.
Coöperatieve Energie Service Collectief Oss (Escoss) gaat het deelpark 'Gemeente Oss' beheren. Escoss heeft hiervoor een nieuwe exploitatie BV oprichten onder de naam “De Wachtmeesters”.

De Wachtmeesters BV
Escoss richtte een aparte entiteit op voor het beheer en de exploitatie van de twee andere windmolens op het windpark: “De Wachtmeesters BV”. Tevens nam Escoss een andere juridische entiteit aan in de vorm van een stichting. De Wachtmeesters BV heeft inmiddels de SDE+ subsidie toegekend gekregen. Met de subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren.  

Samenwerking tussen De Wachtmeesters BV  en Energie Coöperatie Oss
Op 31 januari jl ondertekenden de Wachtmeesters BV en Energie Coöperatie Oss een samenwerkingsovereenkomst. Daarin maakten zij afspraken over hoe Energie Coöperatie Oss de Wachtmeesters BV, binnen de daartoe geldende wettelijke kaders zoals de Wet op het financieel toezicht, zal ondersteunen bij de promotie van de twee windmolens binnen windpark Elzenburg de Geer. De obligaties van de Wachtmeesters zijn voorbehouden voor de inwoners en bedrijven in de gemeente Oss. De voorinschrijving is gestart 31-01-2020.

Meer informatie over de obligaties: www.dewachtmeesters.nl

Opstalovereenkomst
Op 31 januari ondertekenden de gemeente Oss en De Wachtmeesters BV samen de opstalovereenkomst. De opstalovereenkomst regelt het recht van De Wachtmeesters BV om op een stuk grond van de gemeente Oss twee windmolens te bouwen en te exploiteren. In opstalovereenkomst regelden zij onder welke voorwaarden, de gemeente Oss en De Wachtmeesters B.V. het opstalrecht vestigen ten behoeve van de bouw en exploitatie van twee windmolens door De Wachtmeesters BV.  

Participatie

Participatieovereenkomst met De Wachtmeesters BV
De gemeente Oss en De Wachtmeesters BV ondertekenden op 31 januari jl samen de Participatie-overeenkomst. In deze Participatie-overeenkomst leggen zij hun onderlinge rechten en plichten vast over:

1.    de bijdrage aan het Omgevingsfonds en

2.    de bijdrage aan het Duurzaamheidsfonds en

3.    de uitgifte van circa 6800 windobligaties voor inwoners en Osse ondernemers. De Wachtmeesters BV haalt via uitgifte van deze windobligaties aan inwoners (50%) en aan Osse ondernemers (50%) haar eigen vermogen op. Deze windobligaties hebben een waarde van 250 euro per stuk en leveren een rendement op van 6%. De Wachtmeesters BV communiceert zelf over de uitgifte van deze windobligaties via www.dewachtmeesters.nl

Met deze Participatieovereenkomst regelen we dat de Osse inwoners en bedrijven zoveel mogelijk mee profiteren van de opbrengsten van het windmolenpark.  

Participatieovereenkomst met Pure Energie
De gemeente ondertekende al eerder een Participatieovereenkomst met Pure Energie.  

Het Omgevingsfonds
Pure Energie en De Wachtmeesters BV storten jaarlijks 50 eurocent per opgewekte MWh van hun windmolens in het Omgevingsfonds. In de Omgevingsraad wordt gesproken over de verdeling van de middelen. Dit komt in de Overeenkomst te staan die in april wordt verwacht.  

Omgevingsraad Elzenburg-De Geer
In de Omgevingsraad zitten Pure Energie, De Wachtmeesters BV, de omwonenden, de dorpsraden en buurbedrijven. De gemeente Oss is als adviseur aanwezig.

De Omgevingsraad heeft afspraken met elkaar gemaakt over hoe men “als goede buren” met elkaar om wil gaan. Dit zijn afspraken over bijvoorbeeld mogelijke klachten over geluid en slagschaduw en de verdeling van de gelden uit het Omgevingsfonds. De Omgevingsraad heeft in februari 2021 een Omgevingsovereenkomst ondertekent. Daarin zijn al deze afspraken vastgelegd.  Lees meer over de Omgevingsovereenkomst.

Het Duurzaamheidsfonds
Naast het Omgevingsfonds wordt er een Duurzaamheidsfonds opgericht. De Wachtmeesters BV. stort 100% van de nettowinst in dit fonds. Pure Energie doet eveneens een bijdrage in dit fonds. Toekomstige projecten kunnen ook een afdracht doen aan dit fonds. De eerste stortingen worden verwacht in 2023. In 2021 zal de gemeente het initiatief nemen om de opzet van het Duurzaamheidsfonds verder uit te werken. Dit doet zij samen met Escoss en Energie Coöperatie Oss.

Ambities duurzaamheid

Met het windmolenpark vullen we een deel van de duurzaamheidsambities van de gemeente Oss in. De ambitie is om 50% van het totale Osse energieverbruik te besparen, 25% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen Oss en de overige 25% benodigde duurzame energie van elders te halen. Duurzame energie in de vorm van windmolens bij Elzenburg-De Geer draagt bij aan duurzame energie opwekken in Oss. Lees meer over duurzaamheid in Oss.

Waarom op deze locatie?

Vooronderzoeken hebben laten zien dat een windmolenpark bij Elzenburg – De Geer op dit moment de meest haalbare kans is op invulling van deze duurzaamheidsambities op de korte termijn (2020).

Op de hoogte blijven?

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief

Nieuwe website en nieuwsbrief

Als u op de hoogte wilt blijven over de ontwikkeling en bouw van 4 windmolens, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief, via windparkelzenburgdegeer.nl

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen neem contact op met Frenkel Beerens (projectleider), of Lynn den Exter (projectmedewerker), telefoon 14 0412 of mail naar windpark@oss.nl

Klik hier om naar de enquête te gaan.