Windpark Elzenburg - De Geer

De gemeente werkt aan een windmolenpark bij (bedrijventerrein) Elzenburg - De Geer.
Hieronder beschrijven we de actuele stand van zaken.

Bijeenkomsten en inzage ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunningen en milieueffectrapport

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen voor het windmolenpark op en ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer zijn klaar. Ze liggen samen ter inzage vanaf 7 maart t/m 17 april. Ook het aangevulde milieueffectrapport ligt dan ter inzage. De gemeente Oss organiseert twee inloopbijeenkomsten. Hierover leest u hieronder meer.

Hoeveel windmolens komen er en waar?

In het ontwerpbestemmingsplan gaan we uit van in eerste instantie vier windmolens. Dat zijn nummer 1 t/m 4 op de kaart. In het plan hebben we ook de optie meegenomen om later nog twee molens erbij te bouwen. Dat zijn nummer 6 en 7 op de kaart. Om deze laatste twee windmolens te realiseren hebben we later een aparte procedure nodig. De eerder geplande windmolen 5 (op het bedrijventerrein) is komen te vervallen.

Wat staat er nog meer in het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het milieueffectrapport?

In ons ontwerpbestemmingsplan staan onder andere regels over de afmetingen van de windmolens en de bouwwerken en infrastructuur die daarbij horen. Ook staan er regels in over uiterlijk, geluid, slagschaduw, externe veiligheid, verlichting van de windmolens. De planregels uit het voorontwerp zijn verder uitgewerkt.

Het milieueffectrapport (MER) laat zien wat de milieugevolgen van het project zijn. Het rapport is in januari 2019 nog aangevuld voor het onderdeel vleermuizen.

We hebben twee ontwerp-omgevingsvergunningen voorbereid. Want het gaat om twee verschillende ontwikkelaars die ieder twee windmolens realiseren: ‘Raedthuys’ en ’Gemeente Oss’. Gemeente Oss is van plan om het ontwikkelrecht voor twee windmolens aan energie-coöperatie ESCOSS te verlenen. In de aanvragen voor de omgevingsvergunningen is aangetoond dat de beide deelparken zowel afzonderlijk, als samen, voldoen aan alle regels uit het ontwerpbestemmingsplan. Qua uitstraling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel. Daar waar nodig, hebben we extra voorschriften in de ontwerpvergunningen opgenomen, bijvoorbeeld voor slagschaduw. Verder hebben we in de ontwerpbesluiten vastgelegd dat we de tijdelijke vergunningen voor een periode van maximaal 25 jaar verlenen en dat de windmolens na deze periode verwijderd moeten worden.

Lees meer over het ontwerpbestemmingsplan, het aangevulde milieueffectrapport en de ontwerp-omgevingsvergunningen .

Inloopbijeenkomsten op 26 maart en 2 april

Op dinsdag 26 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur houdt de gemeente een inloopbijeenkomst in gemeenschapshuis De Haar, Kerkplein 3 in Haren.
Op dinsdag 2 april 2019 houdt de gemeente nog een inloopbijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in de Berchplaats, Sportstraat 3 in Berghem.
U bent daar van harte welkom. U kunt dan vrij binnenlopen en het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het aangevulde milieueffectrapport bekijken. Ook kunt u vragen hierover stellen.

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het MER?

Alle stukken liggen ter inzage vanaf 7 maart. U kunt tot en met 17 april reageren op het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het aangevulde milieueffectrapport. In de officiële publicatie in Oss Actueel van 6 maart 2019 leest u hoe u kunt reageren.

Energiepark

We starten nog met een interactief traject met belangenorganisaties, inwoners en bedrijven voor de opwaardering van het windmolenpark tot energiepark. Onder een energiepark verstaan we: een combinatie van windmolens, zonne-energie, andere vormen van duurzame energie, natuurontwikkeling (rond de Hertogswetering) en educatie in een uniek concept.

Ontwikkelplan van ESCOSS voor twee gemeentelijke windmolens bij Elzenburg-De Geer

Er komen straks twee deelparken: deelpark ‘Raedthuys’ en deelpark ’Gemeente Oss’. Binnen elk deelpark worden twee windmolens gebouwd. Qua uitstaling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel. ESCOSS (Energie Service Collectief Oss) diende begin december 2018 een ontwikkelplan in voor de bouw van twee windmolens op het gemeentelijke deel van het windpark. De gemeente Oss liet dat plan beoordelen door een juridisch adviesbureau en een organisatieadviesbureau. Deze bureaus hadden nog vragen en opmerkingen. ESCOSS legde vervolgens aan deze bureaus uit wat zij met de vragen en opmerkingen van deze bureaus gaat doen, als de gemeente Oss verder wil gaan met ESCOSS.

Het college heeft voldoende vertrouwen in het ontwikkelplan van ESCOSS. Het college besloot daarom op 26 februari om opstalovereenkomst te gaan voorbereiden, die zij met ESCOSS wil aangaan. Het college besloot ook om dit voornemen voor te leggen aan de raadsadviescommissie Ruimte op 28 maart. Het college vraagt de commissie of zij er ook voldoende vertrouwen in hebben. Als dat zo is, dan wil het college besluiten om een opstalovereenkomst met ESCOSS te sluiten. Het besluit van 26 februari van het college is belangrijk voor ESCOSS. ESCOSS wil weten of de gemeente positief is over haar eerste versie van het ontwikkelplan. ESCOSS wil graag eerst een duidelijk signaal van de gemeente ontvangen, voordat zij haar ontwikkelplan verder gaat uitwerken. En voordat zij voor deze vervolgstappen extra kosten gaan maken. Als er een opstalovereenkomst met ESCOSS komt, dan kan ESCOSS twee windmolens bouwen, nadat het bestemmingsplan voor het windpark is vastgesteld en ook de vergunningen definitief zijn verleend en onherroepelijk zijn.

Lees hieronder meer over het ontwikkelplan van ESCOSS:

Participatie windpark Elzenburg - De Geer

De gemeenteraad stemde in met het sluiten van een overeenkomst met het bedrijf Raedthuys. De overeenkomst gaat over de te betalen participatiebijdrage voor het zogenaamde ‘Raedthuysdeel’ van het windpark. Raedthuys gaat 2 van de 4 molens bouwen en exploiteren. In de overeenkomst is onder meer het volgende geregeld:

  • 25% van het bouwrecht komt beschikbaar voor een duurzaamheidsfonds en € 0,50/MWh wordt in het omgevingsfonds gestort;

Ambities duurzaamheid

Met het windmolenpark geven we invulling aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Oss, zoals verwoord in de duurzaamheidscirkel (gemeente Oss, 2016), de Routekaart Duurzame Energie 2016-2018 (gemeente Oss, 2016) en het raadsbesluit van 6 juli 2017 over duurzame energie opwekken in Oss.

De ambitie is om 50% van het totale Osse energieverbruik te besparen, 25% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen Oss en de overige 25% benodigde duurzame energie van elders te halen. Duurzame energie in de vorm van windmolens bij Elzenburg-De Geer draagt bij aan duurzame energie opwekken in Oss. Lees meer hierover op www.oss.nl/duurzaamheid

Waarom op deze locatie?

Vooronderzoeken hebben laten zien dat een windmolenpark bij Elzenburg – De Geer op dit moment de meest haalbare kans is op invulling van deze duurzaamheidsambities op de korte termijn (2020).

Op de hoogte blijven?

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief

Handige websites

Een overzicht van handige en informatieve websites over duurzame energie, windenergie en windmolens.
Lees meer

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen neem contact op met Frenkel Beerens (projectleider), Yvonne de Graaf of Lynn den Exter (projectmedewerkers), telefoon 14 0412 of mail naar windpark@oss.nl