Windpark Elzenburg - De Geer

De gemeente is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor een windmolenpark op en nabij (bedrijventerrein) Elzenburg - De Geer. We hebben een Milieu Effecten Rapport gemaakt. Hierin hebben we verschillende opstellingen voor windmolens uitgebreid onderzocht.

Waar komen de windmolens te staan?

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 gekozen voor 5 windmolens (voorkeursalternatief uit het MER). We houden rekening met een uitbreidingsmogelijkheid naar 7 windmolens voor de toekomst.

Lees meer over de concrete opstelling van de windmolens in het raadsbesluit ruimtelijk spoor

Wat is de vervolgstap?

We zijn in januari 2018 begonnen met het voorbereiden van het bestemmingsplan. Dit doen we in overleg en samenwerking met ontwikkelpartner Raedthuys. Van 13 september t/m 24 oktober lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. In totaal zijn 7 inspraakreacties (van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen) en 6 vooroverlegreacties (van overheidsinstanties) ingekomen. Lees meer over het voorontwerpbestemmingsplan en de reacties.

Energiepark

Parallel aan de ruimtelijke procedure starten we ook een interactief traject met belangenorganisaties, inwoners en bedrijven voor de opwaardering van het windmolenpark tot energiepark. Onder een energiepark verstaan we: een combinatie van windmolens, zonne-energie, andere vormen van duurzame energie, natuurontwikkeling (rond de Hertogswetering) en educatie in een uniek concept.

Hoe gaan we de molens op onze grond ontwikkelen?

De gemeente wil twee windmolens ontwikkelen, waarvan één op gemeentegrond. ESCOSS gaat ontwikkelplan indienen
De gemeenteraad gaf ECO (Energie Coöperatie Oss) tot 1 juli de tijd om een ontwikkelplan te maken voor de twee molens op het ‘gemeentelijke deel’ van het windpark. Vlak vóór die deadline hebben ECO en ESCOSS (Energie Service Coöperatie voor Bedrijven OSS) aangegeven dat ze willen samenwerken en een plan willen indienen om een windpark te ontwikkelen. Daarom vroegen ze uitstel tot 1 oktober 2018. Het college van burgemeester en wethouders stemde hiermee in. ECO en ESCOSS hebben echter geen ontwikkelplan samen ingediend.

Lees meer over het ontwikkelmodel

Participatie windpark Elzenburg - De Geer

De gemeenteraad heeft ingestemd met het sluiten van een overeenkomst met het bedrijf Raedthuys. De overeenkomst gaat over de te betalen participatiebijdrage voor het zogenaamde ‘Raedthuysdeel’ van het windpark. Raedthuys gaat 2 van de 5 windmolens bouwen en exploiteren. In de overeenkomst is het volgende geregeld:

  • 25% van het bouwrecht komt beschikbaar voor een duurzaamheidsfonds en € 0,50/MWh wordt in het omgevingsfonds gestort;
  • Ook is een inspanningsverplichting opgenomen voor aanpassing van de overeenkomsten met de grondeigenaren. Hierdoor komt een deel van de grondvergoeding beschikbaar voor het ‘gebied dat voor het winnen van windenergie wordt gebruikt’ en een deel voor de omgeving.

Ambities duurzaamheid

Met het windmolenpark geven we invulling aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Oss, zoals verwoord in de duurzaamheidscirkel (gemeente Oss, 2016), de Routekaart Duurzame Energie 2016-2018 (gemeente Oss, 2016) en het raadsbesluit van 6 juli 2017 over duurzame energie opwekken in Oss.

De ambitie is om 50% van het totale Osse energieverbruik te besparen, 25% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken binnen Oss en de overige 25% benodigde duurzame energie van elders te halen. Duurzame energie in de vorm van windmolens bij Elzenburg-De Geer draagt bij aan duurzame energie opwekken in Oss. Lees meer hierover op www.oss.nl/duurzaamheid

Waarom op deze locatie?

Vooronderzoeken hebben laten zien dat een windmolenpark bij Elzenburg – De Geer op dit moment de meest haalbare kans is op invulling van deze duurzaamheidsambities op de korte termijn (2020).

Op de hoogte blijven?

Wilt u een mailtje krijgen van ons zodra er nieuws is over dit project? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief

Handige websites

Een overzicht van handige en informatieve websites over duurzame energie, windenergie en windmolens.
Lees meer

Heeft u nog vragen?

We hopen dat u met deze informatie voor dit moment voldoende bent geïnformeerd over de vervolgstappen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Otto Snellen (projectmanager), Yvonne de Graaf (projectmedewerker), telefoon 14 0412 of windpark@oss.nl