Milieuvoorschriften

Een belangrijke taak van de gemeente is toezicht te houden op het naleven van milieuvoorschriften. Dat geldt voor zowel bedrijven als personen. Milieuregelgeving is er om er onder meer voor te zorgen dat vervuiling van de bodem, water en lucht wordt voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. Wanneer we zien dat overtredingen worden begaan, gaat de gemeente handhaven. Met handhaven willen we bereiken dat de algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften worden nageleefd. Hiervoor voeren we controles (toezicht) uit en passen we - waar nodig - dwangmiddelen toe. Burgers en bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving, maar wanneer geconstateerd wordt dat regels toch worden overtreden, treedt de gemeente op.

Controle

Op deze manier voert de gemeente jaarlijks ongeveer 450 controles uit bij bedrijven. Deze worden bezocht door de milieu-inspecteurs. Afhankelijk van de druk die het bedrijf op het milieu of de omgeving uitoefent is deze controle vaker of minder vaak. Tijdens de controle worden de nodige papieren gecontroleerd, maar wordt ook door middel van een rondgang door het bedrijf bekeken of men zich houdt aan de overige voorschriften. Als voorschriften niet worden nageleefd, wordt het bedrijf (schriftelijk) verzocht om binnen een daartoe vastgestelde termijn hier alsnog aan te voldoen.

Handhavingsprogramma

In het handhavingsprogramma van de gemeente Oss geven we aan hoe de gemeente met handhaving omgaat. Zo is het mogelijk dat een bedrijf een dwangsom opgelegd krijgt als het niet aan de voorschriften voldoet. Welke sancties er zijn en welke toezicht- en gedoogstrategie de gemeente toepast, vindt u in onderstaande gemeentelijke documenten: naleving-, toezicht- en gedoogstrategie en de sanctiestrategie.

Meer informatie over milieuvoorschriften

Als ondernemer is het raadzaam om te weten aan welke milieuvoorschriften u moet voldoen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan tijdens een controle. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Oss, 14 0412.

Milieuklacht melden

Hebt u een klacht over bijvoorbeeld bodemverontreiniging, geluidsoverlast, stankoverlast of andere bedrijfsgerelateerde ergernissen? Meld uw milieuklacht