Duurzame polder

ALGEMEEN

1. In de kranten hebben artikelen gestaan over 60 tot 80 windmolens in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Is het zeker dat die 60-80 windmolens er komen?

Het aantal windmolens is nog niet bepaald. Op dit moment onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden in het poldergebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Daar neemt de gemeenteraad van Oss en begin 2020 een besluit over.

2. Wat maakt het poldergebied tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch geschikt voor duurzame energieopwekking?

Het poldergebied tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch is een open dunbevolkt gebied met veel landbouwgronden en relatief weinig bebouwing en begroeiing. Dat zijn gunstige omstandigheden voor het opwekken van duurzame energie.

3. Hoe bepalen we of een locatie geschikt is voor windmolens en zonnevelden?

Om te bepalen of een locatie geschikt is voor windmolens en zonnevelden kijken we naar onder
andere natuur-, landschaps- en landbouwwaarden, woningen in de omgeving, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, gasleidingen, wegen, bedrijven. Voor windmolens gelden ook wettelijke normen voor geluid en slagschaduw.

4. Is de belangrijkste reden voor de gemeenten en de provincie om in de polder windmolens te plaatsen niet gewoon financieel?

We hebben een opgave en dat is in 2050 energieneutraal zijn. Energieneutraal houdt in dat alle energie die in 2050 wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Om die doelstelling te bereiken, wil de gemeente grootschalig energie opwekken op eigen grondgebied, met zonnevelden en windmolens.

5. In de Structuurvisie windenergie op land (Rijk) en de Structuurvisie ruimtelijke ordening (Provincie) staat dat voor grootschalige windenergieopwekking eerst gekeken moet worden naar plaatsing bij rivieren, wegen en spoorwegen. Waarom niet eerst deze locaties benutten in plaats van de polder?

De diverse projecten zitten momenteel nog in de ontwikkelingsfase. Het is nog niet bekend waar de duurzame opwekking precies plaatsvindt. Bij de werking van de plannen betrekken we ook de Structuurvisies van het Rijk en de provincie. Daarna is duidelijk op welke locatie(s) de duurzame opwekking plaats zal vinden.

6. Initiatiefnemers in de polder hebben zich gemeld om duurzame energie op te wekken. Waarom hebben de gemeenten en de provincie niet zelf het initiatief naar zich toe getrokken om een wind- en zonnepark te ontwikkelen?

De meeste gronden in de Duurzame Polder zijn niet in eigendom van de gemeenten en provincie. Grondeigenaren hebben zich verenigd.

7. Waait het wel genoeg in de polder?

In het vervolg op de Verkenning onderzoeken we hoe hard het waait in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch en wat dat betekent voor de energieopwekking met windmolens.

8. Houden jullie rekening met het beschermen van natuur en dieren in het poldergebied?

Daar houden we zeker rekening mee. We houden ons daarbij aan de Wet Natuurbescherming. Deze verbiedt het om beschermde plant- en diersoorten te verstoren, te verjagen of te doden. Ook zijn bestaande natuurgebieden wettelijk beschermd en mogen geen negatieve effecten ondervinden van windmolens en zonnevelden. Van deze wet mag worden afgeweken als er een zwaarwegend maatschappelijk belang aanwezig is. Dan moet er wel een goedgekeurd plan komen om de beschermde soorten, hun leefgebied en bestaande natuurgebieden te compenseren. Deze effecten en de compensatiemogelijkheden komen aan de orde in de Milieueffectrapportage van het project.

9. Is het besluit om duurzame energie op te wekken in het poldergebied niet al lang genomen?

Nee. De overheden willen eerst een verkenning uitvoeren om te bepalen welke ontwikkeling van het gebied hun voorkeur heeft. Daarbij wegen ze alle belangen die in het gebied spelen mee. Aan het einde van de verkenning nemen ze samen een besluit over het vervolg.

VERKENNING

10. Waarom is de verkenning Duurzame Polder gestart?

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die dan in de gemeenten wordt gebruikt duurzaam moet zijn. Alle energie moet dan worden opgewekt met vooralsnog windmolens of zonnevelden. In de energienota van de Provincie Noord-Brabant staat dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen moet komen. Daarom verkennen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en Provincie Noord-Brabant samen wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens te plaatsen en zonnevelden aan te leggen. Belangrijk onderdeel van de verkenning is het afwegen van alle belangen die in het gebied spelen.

11. Wanneer is het besluit voor de verkenning Duurzame Polder genomen?

Het besluit om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking is in het najaar van 2018 door de gemeenteraden genomen.

12. Wat levert de verkenning Duurzame Polder op?

Een besluit van de gemeenteraden op de vraag of we echt energie gaan opwekken in de Duurzame Polder door middel van wind en/of zon, en een besluit over een voorkeursontwikkelperspectief. Hierin worden de volgende vragen beantwoord:
- de manier waarop en de mate waarin ze duurzame energieopwekking in de polder mogelijk willen maken;
- de randvoorwaarden die ze hiervoor vast willen stellen;
- de kansen om agrarische, ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten in het gebied te verhogen;
- de procedure die nodig is om de plannen verder uit te werken.
Zo weet u straks wat er in uw omgeving staat te gebeuren. En weten initiatiefnemers binnen welk ruimtelijk kader ze aan de slag kunnen met duurzame energieopwekking.

13. Wat zijn de drie ontwikkelingsperspectieven?

Tijdens de verkenning van de Duurzame Polder vergelijken we drie mogelijke ontwikkelingen van het gebied met elkaar. Deze mogelijke ontwikkelingen noemen we ‘ontwikkelingsperspectieven’:

Autonome ontwikkeling, waarbij het huidige beleid van gemeente Oss en ’s-Hertogenbosch wordt voortgezet. Initiatieven op het gebied van duurzame energie worden van geval tot geval getoetst aan de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten.

Maximale energieopwekking, waarbij maximaal duurzame energie wordt opgewekt met windmolens en/of zonnevelden. Andere functies (zoals landbouw, natuur, cultuur en recreatie) in het gebied zijn in dit perspectief ondergeschikt.

Integrale ontwikkeling van het poldergebied, waarbij duurzame energie wordt opgewekt en tegelijkertijd wordt gekeken of ook andere wensen en ideeën in de polder gerealiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op het gebied van, landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie.

14. Wat is een voorkeursontwikkelingsperspectief?

De gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch en Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten stellen één perspectief vast, dat hun voorkeur heeft. Dat kan één van de drie ontwikkelingsperspectieven zijn, of een combinatie daarvan.

15. Wat komt er na de verkenning?

Na de verkenning komt er een raadsvoorstel en een adviesnota voor de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch. Hierin staat een advies voor het vaststellen van een voorkeursontwikkelingsperspectief. In de adviesnota staat:
- mogelijkheden voor een duurzame energieopwekking met windmolens en zonnevelden;
- Andere kansen in het gebied, bijvoorbeeld voor, landschap, landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie;
- Mogelijkheden voor financiële participatie voor bewoners en organisaties in de omgeving
- Advies voor een voorkeursontwikkelingsperspectief;
- Aanpak van een eventueel vervolg.

Om te komen tot een raadsvoorstel en een adviesnota, overleggen de gemeenten en provincie met veel mensen en organisaties: bewoners, wijk- en dorpsraden, belangenorganisaties, netbeheerders, andere overheden. Op die manier worden alle belangen die in het gebied spelen in de adviesnota meegenomen.

BETREKKEN EN PARTICIPATIE

16. Wat is burgerparticipatie?

We vinden het belangrijk om iedereen met een belang in het verkenningsgebied van de Duurzame Polder mee te nemen in het proces. Iedereen met een belang mag met ons meedenken. Zo ook alle inwoners en omwonenden van het gebied. Er is een verschil in procesparticipatie en financiële participatie. Over financieel participeren en de verdeling van de inkomsten en de lasten kan op dit moment nog niets gezegd worden, omdat we nog niet zover zijn in het proces.

17. Wat is een open plan en participatieproces?

Dit betekent dat iedereen met een belang in het verkenningsgebied van de Duurzame Polder met ons mag meedenken. Maar het betekent ook dat we een transparant en navolgbaar proces volgen.

18. Hoe betrekken we inwoners, ondernemers en organisaties in de omgeving bij de verkenning van de Duurzame Polder?

We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn en te blijven met de omgeving. Zo krijgen wij een goed beeld van de belangen die in het gebied spelen en blijven belanghebbenden en andere geïnteresseerden op de hoogte van het project. We doen dat op verschillende manieren:
- Een omgevingsmanager die gesprekken voert met belanghebbenden (zoals inwoners, petitiegroepen, wijk- en dorpsraden en belangenorganisaties);
- Openbare bewonersbijeenkomsten;
- Overleggen met een klankbordgroep. Daarin zitten afgevaardigden van belangenorganisaties;
- Wijk- en Dorpsraden
- Overleggen met initiatiefnemers
- Themabijeenkomsten met organisaties en bedrijven op het gebied van cultuurhistorie, landbouw, water, natuur, wonen en recreatie om goed in beeld te krijgen wat er speelt in het gebied;
- Website www.duurzamepolder.nl met actuele informatie over het project.;
- Nieuwsbrief en social media, kijk voor informatie op www.duurzamepolder.nl
- Bewonersbrieven, artikelen en persberichten in regionale kranten.

19. Welke belangen spelen er allemaal in het gebied?

Er spelen belangen van inwoners en omwonenden in het gebied, boeren, initiatiefnemers van de opwekking van duurzame energie, diverse belangenorganisaties voor recreatie, cultuurhistorie, water, natuur en landschap, bedrijven en landbouw. Maar ook partijen als Defensie (vanwege het laagvlieggebied) en de netbeheerders TenneT en Enexis hebben een belang.

20. Kan ik me opgeven voor de bijeenkomsten?

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan houden wij u hier over op de hoogte.

21. Hoe kan ik me aanmelden voor nieuwsberichten?

22. Gaan omwonenden van de Duurzame Polder er straks financieel op vooruit?

Het Klimaatakkoord geeft als richtlijn dat 50% van de opbrengsten van duurzame energieopwekking op land eigendom wordt van de lokale omgeving. In de Verkenning voor de Duurzame Polder nemen we deze richtlijn over. In een eventueel vervolg op de Verkenning onderzoeken we hoe bewoners en organisaties in de omgeving mee kunnen en willen profiteren van de duurzame energieopwekking. (hoort bij Duurzame Polder)

23. Hoe kan ik (financieel) participeren in het plan?

Daar is op dit moment nog niets over bekend.

24. Waarom kunnen de boeren en initiatiefnemers van wind straks fors verdienen en hebben wij alleen maar last van de windmolens

Het doel is om inwoners en omwonenden van het gebied mee te laten delen in de opbrengsten van de windmolens en/of zonneparken. Hoe de inkomsten-lastenverdeling eruit gaat zien weten we op dit moment nog niet. Maar nemen we zeker mee later in het proces.

PLANNING

25. Welke fasen heeft het project?

Als de gemeenten en de provincie ervoor kiezen om gezamenlijk duurzame energie op te wekken in het gebied, doorloopt het project na de verkenning de volgende fasen:
- Een vervolgonderzoek naar kansrijke alternatieven. Hierin worden de verschillende mogelijkheden voor de inrichting van het poldergebied onderzocht. Dit leidt tot het vaststellen van een voorkeursalternatief. Dan is duidelijk hoe het gebied wordt ingericht.
- Een onderzoek dat resulteert in het vaststellen van een ruimtelijk plan en/of in het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Dit noemen we ook wel de planstudie.
- Inrichting van het gebied.
- Exploitatie waarbij het gebied wordt onderhouden en beheerd.

De fase 1 (verkenning) en fase 2 (kansrijke alternatieven inrichting gebied) worden afgesloten met een besluit door de gemeenteraden en de provincie over of ze nog steeds door willen gaan en, zo ja, hoe ze dat willen doen.

Afbeelding proces duurzame-energie Afbeelding proces duurzame-energie

26. Wat is de planning van de verkenning?

De planning van de verkenning Duurzame polder is als volgt:
Oktober/november 2019: bewonersbijeenkomsten in ’s-Hertogenbosch en Oss
Begin 2020: besluit voorkeursontwikkelingsperspectief door gemeenteraden en Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Klik hier om naar de enquête te gaan.