Inleiding

Wat bedoelen we met de energietransitie? Dat is de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas, steenkolen naar duurzame energie. Denk bij duurzame energie aan zon, wind en aardwarmte.

Om tot de omschakeling naar duurzame energie te komen zijn er verschillende afspraken gemaakt.
1. Nationale Klimaatakkoord
2. Klimaatakkoord van Parijs
3. Regionale EnergieStrategie

Het Nationale Klimaatakkoord

Het Nationale Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren. In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is begonnen met de uitvoering.

afbeelding Nationaal Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord van Parijs

Het Nationale Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2°C, en zo mogelijk tot 1,5°C.

Regionale EnergieStrategie

De gemeente Oss maakt deel uit van de Regionale Energiestrategie (RES) regio Noordoost Brabant. Dit is één van de 30 energieregio’s in Nederland. Oss zit in deze RES regio samen met de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.
In elke RES regio onderzoeken gemeenten, provincie en waterschappen samen met stakeholders hoe in 2030 gezamenlijk met alle regio’s de landelijke doelstelling van 35 miljard kWh aan duurzame elektriciteitsopwekking gerealiseerd kan worden. Hiervoor worden locaties en zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens aangewezen. Daarnaast is ook het verduurzamen van de warmtevoorziening onderdeel van de RES.

Wat is de ambitie van gemeente Oss?

De gemeente Oss wil in 2050 energieneutraal zijn. Om invulling te geven aan deze ambitie heeft de gemeente haar energieopgave uitgewerkt (zie tabel).

tabel duurzame energie

De gemeente Oss heeft in 2016-2017 drie onderzoeken door onafhankelijke bureaus laten uitvoeren:
• Oss Energieneutraal in 2050 (CE Delft, 2017):
Onderzoek naar energiebehoefte en energieopgave (zie getallen in bovenstaande tabel).
• Ruimtelijke verkenning naar Duurzame Energie in Oss (Antea groep, 2017):
Onderzoek naar duurzame energiewinning met zonne- en windenergie, waterkracht, bodem- en bio-energie.
• Energie en Ruimte (Bosch en Slabbers, 2017):
Onderzoek naar wat de inpassing van zonne- en windenergie en energie uit geothermie, water en biovergisting betekent voor het huidige Osse landschap.

Bronnen

  • Bestuurlijk overleg
  • Adviesnota Duurzame Polder, augustus 2019
  • Q&A Windparkderietvelden.nl
  • Q&A Energievisie
  • Q&A Natuurenmilieu.nl
  • Artikelen in de media (Brabants Dagblad, De Correspondent, De Sleutel Oss)

Klik hier om naar de enquête te gaan.