Natuur en Milieu

1. Wat is een milieueffectrapportage?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Denk aan effecten zoals overlast van geluid of eventuele verstoring van natuur. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport en afgewogen tegenover een wettelijk kader. Zo kan de overheid die het besluit neemt de milieueffecten bij haar afwegingen betrekken.

2. Zijn windmolens gevaarlijk voor vogels?

Windmolens kunnen gevaarlijk zijn voor vogels, maar het percentage slachtoffers is niet hoog. Minder dan 1% van alle vogelslachtoffers wordt veroorzaakt door windmolens. Katten, botsingen met ramen en hoogspanningskabels veroorzaken meer dan 95% van alle vogelslachtoffers. [Bron: natuurenmilieu.nl]

Wel kunnen windmolens een negatief effect hebben op de populatie van (beschermde) soorten vogels en vleermuizen. Bijvoorbeeld doordat ze wegblijven uit het gebied waar windmolens staan. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de locatie, de hoeveelheid en de hoogte van de windmolens. Om negatieve effecten te voorkomen, zijn verschillende maatregelen mogelijk. Zoals het stilzetten van de wieken, wanneer er een vlucht vogels of vleermuizen aankomt. Ook het aanleggen van nieuwe natuur- en leefgebieden kan een maatregel zijn om de negatieve gevolgen voor de dieren te verminderen. In het kader van de ontwikkeling van projecten onderzoeken we ook wat de effecten zijn op de vogelpopulatie. Dit gebeurt in de Milieueffectrapportage.

3. Houden jullie rekening met het beschermen van natuur en dieren in het poldergebied?

Daar houden we zeker rekening mee. We houden ons daarbij aan de Wet Natuurbescherming. Deze verbiedt het om beschermde plant- en diersoorten te verstoren, te verjagen of te doden. Ook zijn bestaande natuurgebieden wettelijk beschermd en mogen geen negatieve effecten ondervinden van windmolens en zonnevelden. Van deze wet mag worden afgeweken als er een zwaarwegend maatschappelijk belang aanwezig is. Dan moet er wel een goedgekeurd plan komen om de beschermde soorten, hun leefgebied en bestaande natuurgebieden te compenseren. Deze effecten en de compensatiemogelijkheden komen aan de orde in de Milieueffectrapportage van het project.

4. Als we niets doen aan de energietransitie, sparen we dan natuur en milieu?

Nee, dan sparen we niet de natuur en het milieu. Veruit de meeste energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas en kolen. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, en bovendien veroorzaken ze de nodige vervuiling. Daarnaast raken de fossiele brandstoffen op.

5. Worden effecten op natuurwaarden onderzocht en beoordeeld in de MER?

Ja, een Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. Denk aan effecten zoals overlast van geluid of eventuele verstoring van natuur. De verwachte effecten worden beschreven in een milieueffectrapport en afgewogen tegenover een wettelijk kader. Zo kan de overheid die het besluit neemt de milieueffecten bij haar afwegingen betrekken.

6. Hoe zit het met stikstof uitstoot tijdens de bouw van de windturbines?

In de aanlegfase van de windturbine kan de bouw van de windturbine uitstoot van stikstof tot gevolg hebben. Met behulp van de AERIUS Calculator wordt een berekening gemaakt om te bekijken wat het effect van stikstofuitstoot is op Natura 2000-gebieden. Met berekeningen moet aangetoond worden dat het project niet leidt tot een toename van stikstof op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Klik hier om naar de enquĂȘte te gaan.