Profijt/verdienmodel

1. Hoeveel verdient een eigenaar van de grond aan een windmolen?

Dat hangt onder meer af van de locatie, de grootte van de windmolen, van wat de eigenaar van de windturbine afspreekt met de eigenaar van de grond. En van de randvoorwaarden die de gemeente stelt.

2. Hoeveel overheidssubsidie krijgt een eigenaar van een windmolen?

Voor windmolens en zonnevelden kan een beroep worden gedaan op de regeling Stimulering Duurzame nergieproductie. Zoals het er nu naar uitziet, komt deze subsidie voor windmolens en zonnevelden na 2025 te vervallen.

3. Is de belangrijkste reden voor de gemeenten en de provincie om in de polder windmolens te plaatsen niet gewoon financieel?

We hebben een opgave en dat is in 2050 energieneutraal zijn. Energieneutraal houdt in dat alle energie die in 2050 wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Om die doelstelling te bereiken, wil de gemeente grootschalig energie opwekken op eigen grondgebied, met zonnevelden en windmolens.

4. Hoe voorkomen jullie dat grote bedrijven en investeerders van buiten de gemeente Oss het meest profiteren van zonnevelden en windmolens in ons gebied?

1. We maken afspraken met ontwikkelaars/initiatiefnemers dat zij een deel van de opbrengsten van de windmolens/zonnevelden afdragen aan een Duurzaamheidsfonds. Dat fonds wordt gebruikt voor het realiseren van de verduurzaming van de gemeente Oss.
2. Daarnaast krijgen omwonenden van ontwikkelaars/initiatiefnemers een bedrag ter compensatie van de overlast die zij hebben.

5. Belanden de inkomsten van energieopwekking bij inwoners?

Overheden en belangenorganisaties en de ontwikkelaars zelf streven naar participatie van burgers in de besluitvormingsprocessen en ook in de projecten zelf, waaronder financiële participatie. Er zijn veel voorbeelden van projecten in Nederland bekend, waarin burgers op allerlei manieren meeprofiteren van de lusten van energieprojecten. Dit varieert van de mogelijkheid tot het afnemen van aandelen in een project tot aan het krijgen van een vergoeding of korting op stroom of het als gemeenschap profiteren van nieuwe investeringen die worden gedaan uit afdrachten van het project aan een fonds. De gemeente Oss onderzoekt op dit moment hoe participatie in haar beleid op te nemen.

6. Waarom richt de gemeente niet een publiek energiebedrijf op?

Ervaring is dat dit model minder rendement oplevert dan een bedrijf wat onderhevig is aan marktwerking. Minder rendement betekent minder baten voor de gemeenschap.

7. Hoe zorgen jullie ervoor dat straks de inkomsten en de lasten rechtvaardig verdeeld worden?

Het Klimaatakkoord geeft als streven dat 50% van de duurzame energieopwekking op land eigendom wordt van de lokale omgeving. De komende tijd onderzoeken we hoe bewoners en organisaties in de omgeving mee kunnen en willen profiteren van de duurzame energieopwekking.

8. Gaan omwonenden van de Duurzame Polder er straks financieel op vooruit?

Het Klimaatakkoord geeft als richtlijn dat 50% van de opbrengsten van duurzame energieopwekking op land eigendom wordt van de lokale omgeving. In de Verkenning voor de Duurzame Polder nemen we deze richtlijn over. In een eventueel vervolg op de Verkenning onderzoeken we hoe bewoners en organisaties in de omgeving mee kunnen en willen profiteren van de duurzame energieopwekking.

9. Daalt mijn woning in waarde als er windmolens komen?

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam uit 2014 blijkt dat windmolens binnen een straal van 2 kilometer tot een daling van de woningwaarde kan leiden gemiddeld van 1,4 tot 2,3%. De daadwerkelijke daling verschilt per locatie en is onder meer afhankelijk van afstand tot de windmolen en het zicht op de windmolen.

10. Kan ik deze waardedaling vergoed krijgen?

U kunt een schadevergoeding aanvragen als blijkt dat uw woning minder waard is geworden door:
- een wijziging in of afwijking van een bestemmingsplan
- dat door een onafhankelijke adviseur is vastgesteld.

Klik hier om naar de enquête te gaan.