Waarom de energietransitie in Oss?

1. Ik zie het nut niet in van windmolens en/of zonnevelden. Wat is het voordeel eigenlijk?

De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt energietransitie genoemd. Belangrijke drijfveer is tevens dat de CO2 uitstoot wordt verminderd wat invloed heeft op de temperatuur huishouding op aarde. Wind- en zonne-initiatieven dragen bij aan deze ontwikkeling.

2. Wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Om de doelen uit het nationale Klimaatakkoord te halen, hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken om regionale energiestrategieën (RES) uit te werken. Nederland is opgedeeld in 30 regio’s. Iedere regio moet bepalen hoe ze gaat bijdragen aan het landelijke Klimaatakkoord: in 2030 49% minder uitstoot van CO2 en in 2050 80-95% minder CO2. Daarvoor overleggen de overheden in de verschillende regio’s met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners. De RES betekent géén extra of grotere opgave, maar een kans om gezamenlijk lokale doelstellingen te behalen. De Duurzame Polder valt in de RES Noord-Oost Brabant.

3. Welke afspraken worden er in de Regionale Energiestrategie gemaakt?

In de Regionale Energiestrategie-regio Noord-Oost Brabant maken de overheden afspraken met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners over:
- de strategie om energiedoelstellingen te bepalen en te behalen;
- de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur;
- de voorbereiding en de uitvoering van concrete plannen en projecten.

4. In de Structuurvisie windenergie op land (Rijk) en de Structuurvisie ruimtelijke ordening (Provincie) staat dat voor grootschalige windenergieopwekking eerst gekeken moet worden naar plaatsing bij rivieren, wegen en spoorwegen. Waarom niet eerst deze locaties benutten in plaats van de polder?

De diverse projecten zitten momenteel nog in de ontwikkelingsfase. Het is nog niet bekend waar de duurzame opwekking precies plaatsvindt. Bij de werking van de plannen betrekken we ook de Structuurvisies van het Rijk en de provincie. Daarna is duidelijk op welke locatie(s) de duurzame opwekking plaats zal vinden.

Klik hier om naar de enquête te gaan.