Globale beschrijving verwerking persoonsgegevens

Beheer openbare ruimte

Terug naar boven

Staf

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor het behandelen van uw aanvragen en om contact met u op te nemen als wij vragen hebben over uw aanvragen. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens om u op de hoogte te brengen van ons besluit op uw aanvraag, om leges aan u te factureren en dossiers met betrekking tot aanvragen voor latere naslag te documenteren. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het behandelen van eventuele bezwaarschriften, beroepszaken en klachten.

Terug naar boven

Riolering

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en indien van toepassing bedrijfsgegevens voor het afhandelen van uw aanvraag en om contact op te kunnen nemen. Uw gegevens worden ook gebruikt om ons besluit op uw aanvraag door te kunnen geven en leges/kosten te factureren. Gegevens worden voor latere naslag in het gemeentelijk archief bewaard.

Terug naar boven

Parkeerbedrijf

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens voor het afhandelen van uw (aan)vraag en om contact op te kunnen nemen. Uw gegevens worden ook gebruikt om ons besluit op uw aanvraag door te kunnen geven en leges/kosten te factureren. Persoonsgegevens kunnen onderdeel zijn van het gebruik van een parkeerproduct. Gegevens worden bewaard in de parkeerrechten database en gemeentelijk archief

Terug naar boven

Wegbeheer

Bij een aanvraag of informatie verzoek registreren wij uw persoonsgegevens en indien van toepassing bedrijfsgegevens. Deze gebruiken wij om contact op te kunnen nemen en leges en kosten te factureren. Gegevens worden voor latere naslag in het gemeentelijk archief bewaard.

Terug naar boven

Groenbeheer

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en eventueel bedrijfsgegevens voor het afhandelen van uw (aan)vraag en om contact op te kunnen nemen. Uw gegevens worden ook gebruikt om ons besluit op uw aanvraag door te kunnen geven en leges/kosten te factureren. Gegevens worden voor latere naslag in het gemeentelijk archief bewaard.

Terug naar boven

Openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

Bij een aanvraag of informatie verzoek registreren wij uw persoonsgegevens en indien van toepassing bedrijfsgegevens. Deze gebruiken wij om contact op te kunnen nemen en leges en kosten te factureren. Gegevens worden voor latere naslag in het gemeentelijk archief bewaard.

Terug naar boven

Kabel en leiding informatie (KLIC)

Bij een aanvraag of informatie verzoek registreren wij uw persoonsgegevens en indien van toepassing bedrijfsgegevens. Deze gebruiken wij om contact op te kunnen nemen en leges en kosten te factureren. Gegevens worden voor latere naslag in het gemeentelijk archief bewaard.

Terug naar boven

Havenbedrijf

Bij gebruik van de haven/brug, een informatie aanvraag of verzoek registreren wij uw persoonsgegevens en indien van toepassing bedrijfsgegevens. Deze gebruiken wij om contact op te kunnen nemen en leges en kosten te factureren. Gegevens worden voor latere naslag in het gemeentelijk archief bewaard.

Terug naar boven

Verkoop Snippergroen

Bij een verzoek voor verkoop snippergroen registreren wij uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om het verkoopcontract op te maken en om contact op te kunnen nemen. Uw gegevens bewaren we in het gemeentelijk archief.

Terug naar boven

Bestuurszaken

De afdeling Bestuurszaken ondersteunt het college. De afdeling bestaat uit het bestuurssecretariaat en bestuursondersteuning. De taken die wij uitvoeren zijn heel divers. We gebruik bijvoorbeeld uw gegevens voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding. Of voor het toesturen van een brief als er bij u in de buurt is ingebroken.

Terug naar boven

Bestuurszaken / programma Veiligheid

Wij verwerken persoonsgegevens als de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van zowel de gemeente, de betrokkene als de omgeving. Deze gegevens gebruiken wij om een veilige woon- en leefomgeving te creëren, om verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden en adequaat op te kunnen treden bij incidenten en crisissen.

Terug naar boven

Burgerzaken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de basisregistratie personen (BRP) bij te houden. Het zijn persoonsgegevens die overheidsorganen (en andere door het Ministerie van BZK aangewezen instanties zoals b.v. Belastingdienst en pensioenfondsen) nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren.

Terug naar boven

Communicatie

We gebruiken uw persoonsgegevens onder andere om persberichten en persuitnodigingen te versturen. Ook gebruiken we uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vraag en om contact met u op te nemen als wij meer informatie nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Ook monitoren we online gesprekken op sociale media. Dit doen we om zo:
• algemene topics, trends en issues te volgen en daar rapportages voor intern gebruik over maken
• accounts te volgen van openbare bestuurder (bv.: burgemeester, minister, wethouder)
• te kunnen reageren op berichten op sociale media met herkenbare en officiële accounts van gemeente Oss.

We gebruiken daarvoor de software van OBI4Wan.
Deze monitoringdata in OBI4Wan voldoet aan wettelijke AVG-richtlijnen ("recht op inzage", pseudonimiseren, etc)

Terug naar boven

Contractmanagement en Inkoop Regio Brabant Noordoost-Oost

Het team Contractmanagement en inkoop WMO Regio Brabant Noordoost-Oost is verantwoordelijk voor de inkoop WMO ondersteuning. We gebruiken uw persoonsgegevens om u uit te nodigen voor ons onderzoek naar uw klantbeleving, om te onderzoeken hoe u de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaart. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor het betalen van de facturen van de geleverde zorg van de zorgaanbieders en doorberekening van deze kosten aan de regiogemeenten in ons samenwerkingsverband.

Terug naar boven

Financiële Administratie

Als u een factuur indient, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de factuur te betalen. Indien u een bedrag aan de gemeente moet betalen, gebruiken we uw persoonsgegevens om u een factuur te kunnen sturen. Ook gebruiken we uw persoonsgegevens om een deugdelijke financiële administratie te kunnen voeren, waarmee we ons handelen kunnen verantwoorden.

Terug naar boven

Financiën en Control

Wij gebruiken persoonsgegevens voor interne en externe doeleinden. Interne persoonsgegevens gebruiken we voor de organisatie van de afdeling, voor berekeningen ten behoeve van de budgetcyclus, voor berekenen van kosten & doelmatigheid en voor interne controle.
Externe persoonsgegevens gebruiken we voor betalingen aan derden, voor opgaven aan de belastingdienst, voor de administratie van leningen volkshuisvesting en van samenwerkingsverbanden.

Terug naar boven

ICT: beheer van informatiesystemen

ICT beheert alle Osse informatiesystemen met hun programmabestanden en databestanden. We moeten immers wel installaties doen en backups maken van de bestanden.
Dus ICT kan bij alle bestanden waarin de gegevens staan, maar heeft de gegevens erin niet nodig. Heel vaak kunnen we die ook al niet meer zien.

Terug naar boven

ICT: toegang verlenen tot informatiesystemen

ICT verwerkt persoonsgegevens van alle medewerkers en partners van de Gemeente Oss voor het vastleggen van autorisaties.
Die autorisaties dienen om te verzorgen dat mensen toegang krijgen tot het netwerk en die informatiesystemen waar zij volgens hun manager toegang toe mogen hebben.
De persoonsgegevens worden ook gebruikt om aan te geven wie verantwoordelijk is voor welke informatiesystemen.
Afdelingen / teams dienen die informatie dan ook steeds tijdig en juist aan ICT aan te leveren.

Terug naar boven

Juridische zaken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens als wij het bestuur en andere afdelingen van de gemeente adviseren over diverse onderwerpen. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om de Commissie Bezwaarschriften te ondersteunen bij de behandeling van uw bezwaarschrift en de Ombudscommissie bij de behandeling van uw klacht. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens bij het behandelen van uw verzoek om schadevergoeding en om u op de hoogte te brengen van de afwikkeling van uw verzoek.

Terug naar boven

Klant Contact Centrum

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die uzelf via documenten, formulieren of tijdens gesprekken aan ons heeft verstrekt en die wij voor de uitvoering van onze taken van anderen hebben ontvangen. Daarnaast gebruiken we uw gegevens ook voor het maken van afspraken en om uw vragen die via social media binnen komen te beantwoorden.
Gesprekken naar ons Klant Contact Centrum worden opgenomen voor trainingsdoeleinden, het verbeteren van de kwaliteit en in het kader van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. U kunt in het gesprek aangeven dat u geen opname wenst van uw gesprek. De medewerker stopt dan de opname, waarmee deze direct verwijderd wordt uit onze systemen.
U kunt op onze website een chat opstarten met onze medewerkers als u vragen heeft over een product. Wij gebruiken hierbij persoonsgegevens die u zelf in de chat aan ons verstrekt. De chat bevat een mogelijkheid om uw invoer te vertalen. Hiervoor gebruiken wij Microsoft translator.

Terug naar boven

P&O

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die nodig zijn om de aanstelling die u bij de gemeente Oss heeft te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens hebben wij als werkgever nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het betalen van salaris, belasting en premies. Andere gegevens zijn belangrijk voor bijvoorbeeld het uitvoeren van onze regeling arbeidsvoorwaarden, de CAR-AR, en het personeelsbeleid.

Terug naar boven

Ruimtelijke ontwikkeling

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor het behandelen van uw aanvragen, verzoeken en reacties (inspraak- of zienswijze). En om contact met u op te nemen als wij vragen hebben over uw aanvragen, verzoeken of reacties. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens om u op de hoogte te brengen van ons antwoord op uw verzoeken. Dit geldt ook voor ons besluit op uw aanvragen of reacties (inspraak of zienswijze). Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om leges aan u te factureren en gehonoreerde aanvragen voor latere naslag te documenteren. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens bij juridische procedures.

Terug naar boven

Sociaal Domein

In het sociaal domein gebruiken we uw persoonsgegevens voor het behandelen en afhandelen van uw aanvraag of voor toezichts- en handhavingstaken. Denk aan de beoordeling voor een WMO-voorziening of het toekennen van een bijstandsuitkering. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens om met u in contact te komen. Bijvoorbeeld om u per brief te informeren over ons besluit of telefonisch met u te overleggen.

Terug naar boven

Vastgoedbedrijf

Terug naar boven

Vastgoedontwikkeling

Wij gebruiken en registreren uw persoonsgegevens en/of uw bedrijfsgegevens om uw (aan)vraag te behandelen en om contact met u op te kunnen nemen. Deze gegevens gebruiken wij o.a. ook om overeenkomsten op te stellen en te versturen, zoals bij aan- en verkoop van percelen of kavels. Of bij (ver)huur van grond, vestiging van beperkte rechten (bijvoorbeeld erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden), pacht en projectrealisatie. Daarbij zorgen wij ook voor de afrekeningen, besluiten en facturen. Als het nodig is, verzenden wij de overeenkomsten naar de notaris. Uw gegevens bewaren we in het gemeentelijk archief.

Terug naar boven

Vastgoedmanagement

Wij gebruiken en registreren uw persoonsgegevens en/of de gegevens van uw bedrijf of organisatie om uw (aan)vraag te behandelen en om contact met u op te kunnen nemen. Deze gegevens gebruiken wij o.a. ook om u te informeren en afspraken met u te maken. Bijvoorbeeld om u te informeren over een project of om een klacht of storing op te lossen, maar ook om onderhoud uit te (laten) voeren. Ook gebruiken en slaan we de gegevens op om overeenkomsten te maken en facturen te versturen. Bijvoorbeeld samenwerkings-, huur- en bruikleenovereenkomsten. Uw gegevens bewaren we in het gemeentelijk archief.

Terug naar boven

Projecten

Wij gebruiken en registreren uw persoonsgegevens en/of de gegevens van uw bedrijf om u te informeren over projecten. Er zijn veel verschillende projecten. Bijvoorbeeld het inrichten van een nieuwe woonwijk tot het aanleggen van een windmolenpark. Of het geven van een nieuwe bestemming aan een bestaand gebouw, zoals een voormalige school. Soms informeren we omwonenden over een ontwikkeling met een brief. De brief begint dan met ‘aan de bewoners van dit pand’. Als u lid bent van een werkgroep of klankbordgroep van een project, informeren wij u persoonlijk. Deelt u uw persoonsgegevens met ons, omdat u een nieuwsbrief over een project wilt ontvangen, dan gebruiken we uw gegevens alleen om deze nieuwsbrief te versturen.

Terug naar boven

NME-centrum en Kinderboerderij De Elzenhoek

Wij gebruiken en registreren uw persoonsgegevens en/of de gegevens van uw bedrijf om uw (aan)vraag te behandelen en om contact met u op te kunnen nemen. Deze gegevens gebruiken wij o.a. ook om u te informeren over ons leerzame programma en diverse activiteiten, maar ook om afspraken met u te maken.
Wij gebruiken en slaan uw gegevens ook op om overeenkomsten op te stellen en te versturen, zoals bruikleen- en vrijwilligersovereenkomsten. Uw gegevens bewaren we in het NME-archief.

Terug naar boven

Vergunning Toezicht & Handhaving

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere:

Terug naar boven
  • voor het behandelen van bijvoorbeeld uw aanvraag, verzoek of melding;
  • om contact met u op te nemen als wij vragen hebben. Of om u op de hoogte te brengen van ons besluit;
  • voor het in rekening brengen van eventuele leges.