Meldpunt verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Familie of buren merken vaak als eersten dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstiger wordt. Betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. De gemeente heeft hiervoor een meldpunt ingericht.

Het Meldpunt is op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur te bereiken via tel: 085-0205935. LET OP: in geval van een acute crisis of noodsituatie belt u 112.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Na uw melding onderzoeken wij of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd Verkennend Onderzoek. Een ggz-geschoolde medewerker onderzoekt of betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen en of dat komt door een psychiatrische aandoening. Als hulp nodig is probeert de medewerker eerst vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het echt niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Krijg ik als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw betrokken bij de zorg van betrokkene? Dan hoort u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het Verkennend Onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de Officier van Justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van betrokkene, dan kan het meldpunt u niet over de uitkomst informeren.

Wat betekent verplichte zorg voor de betrokkene?

Verplichte zorg is zeer ingrijpend omdat anderen besluiten nemen over betrokkene. Verplichte zorg wordt daarom alleen ingezet wanneer iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt als gevolg van psychische problemen én vrijwillige zorg weigert. Betrokkene heeft wel het recht om zijn wensen uit te spreken. Ook heeft betrokkene recht op hulp van een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Verplichte zorg kan in een instelling of thuis plaatsvinden.

Over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

In de gemeente werken partijen met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis. Verplichte zorg is dan een uiterste redmiddel. De Wvggz regelt dat betrokkene en familie inspraak hebben in de behandeling, en in de zorg en ondersteuning daarna. Onder de oude wet was verplichte zorg altijd een gedwongen opname. De Wvggz maakt mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan plaatsvinden.

De Wvggz regelt ook dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken over iemand. De gemeente heeft hiervoor het meldpunt verplichte ggz ingericht, waar onderzocht wordt welke hulp er nodig is. Indien er verplichte zorg nodig is, zal via het OM een zorgmachtiging worden aangevraagd bij de rechter. Het gaat dan om niet acute geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast kan het ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. Als iemand zichzelf of anderen acuut ernstig nadeel dreigt toe te brengen, kunt u 112 bellen. De betrokkene wordt dan naar de crisisopvang van de ggz gebracht, of op locatie onderzocht door een psychiater. De psychiater waarschuwt vervolgens de burgemeester, die een crisismaatregel kan opleggen. Dit doet de burgemeester nadat betreffende persoon (indien mogelijk) is gehoord.


Bekijk de video met uitleg over de Wvggz