RIBOR

Laatst gewijzigd: 20 maart 2024

“De gemeente Oss heeft voor het ontwikkelen en ontwerpen van de (openbare) ruimte diverse uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn verwoord en verbeeld in de Richtlijnen Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (RIBOR). Deze uitgangspunten zijn voor interne en externe partijen het vertrekpunt bij het ontwerpen van de (openbare) ruimte. De vertrekpunten leiden samen met de project specifieke kenmerken tot een goed doordacht, goed ontworpen en goed te beheren en te onderhouden (openbare) ruimte. In de RIBOR zijn de uitgangspunten per vakgebied geordend. Op een eenvoudige manier kan naar het betreffende onderwerp met bijbehorende uitgangspunten worden gesprongen. De RIBOR is niet uitputtend en wordt periodiek geactualiseerd.”

1. Verkeer en verharding (eisen voor mobiliteit, verhardingen, peilhoogten, verkeersmaatregelen)
2. Riolering (eisen voor ontwerp, HWA / DWA, infiltratie, gemalen)
3. Verlichting en Nuts (eisen voor verlichting, VRI, kabels en leidingen)
4. Groen, water en ecologie (eisen voor groenvoorziening, speelruimte, water)
5. Markt, kermis en evenementen (eisen voor markt kermis en evenementen)
6. Milieu (eisen voor afval)
7. Objecten (eisen voor meubilair en bebording)
8. Duurzaamheid (eisen voor materialen, groen, water, energie en klimaatadaptatie)
9. Bepalingen (landelijke wetgeving, gemeentelijk beleid en standaard details)