2.1 Algemeen / Beleid

 • De gemeente Oss onderscheid 2 typen stelsels vrij verval riool: gemengd en gescheiden;
 • De gemeente Oss heeft de voorkeur voor alleen een DWA stelsel. Uitgangspunt hierbij is dat het afstromend regenwater (verharding en bebouwing) ter plaatse wordt verwerkt.
 • Het profiel van vrije ruimte bedraagt voor bebouwing, bomen en grote struiken min. 2,0 m¹. Deze vrije ruimte wordt gemeten vanaf zijkant voorziening tot aan het betreffende object.
 • Voor overige eisen wordt verwezen naar de geldende richtlijnen van de ARBO-dienst. Ingeval van technisch specifieke gevallen wordt verwezen naar de Arbeidsinspectie Regio Zuid; Zie ook Arbobesluit art. 4.1, 4.2, 4.5 en 4.6. Arbo-informatieblad 5 “Veilig werken in besloten ruimten” (5e druk). Daarnaast is de volgende uitgave van toepassing: Vereniging Afvalbedrijven “Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer” april 2011 (v5). Voor de volledige wetgeving zie www.arbo.nl onder Wetgeving.
 • De regenpijpen bij de woningen moeten voorzien zijn van een ontlastput of bladafscheider (conform Bouwbesluit). Zie ook Bouwbesluit-riolering.
 • Indien riolering wordt gelegd in een vermoedelijk geval van ernstige bodemverontreiniging moet dit voornemen conform artikel 28 van de Wet Bodembescherming gemeld worden bij gedeputeerde staten van de provincie Noord Brabant.

Voor het omgaan met hemelwater hanteren wij de voorkeursvolgorde:

 • Benutten en sparen
 • Vasthouden en infiltreren (voorkeur voor bovengronds)
 • Bergen
 • Afvoeren
 • Zie hoofdstuk 8. Duurzaamheid