2.7 Bemaling grondwater

  • Bij bemaling moet de hoeveelheid te onttrekken grondwater worden geregistreerd met dmv geijkte debietmeters en dagelijkse hoeveelheden. Belasting over de hoeveelheid grondwater komt geheel voor rekening van de opdrachtnemer;
  • Lozing van bronneringswater bij voorkeur via retourbemaling of lozing naar het oppervlaktewater. Indien dit niet mogelijk is (aantonen), in overleg met de gemeente eventueel lozing op het gemeenteriool. Van belang hierbij is onder andere het te lozen maximaal debiet, de duur van de lozing, maximaal 50mg/l onopgeloste bestanddelen, waarde 6,5<Ph<9,0. Afhankelijk van de samenstelling van het bronneringswater kunnen aanvullende eisen aan de lozing worden gesteld.
  • Het bronneringswater moet voldoen aan de BLBI (Besluit lozen buiten inrichtingen);
  • Boven de 100m3/h lozing dient een watervergunning te worden aangevraagd; zie de regels op de website van waterschap Aa en Maas.