Euterpepark

Euterpelaan wordt Euterpepark

Aan de Euterpelaan ligt een binnenstedelijk bedrijventerrein, ontwikkeld in de jaren ’70 als onderdeel van de Ruwaard. Dit bedrijventerrein ligt tussen de Saal van Zwanenbergsingel, de Euterpelaan, de spoorlijn en de Gerbrandylaan.
Het bedrijventerrein Euterpelaan gaat veranderen. Van een verouderde en stenige bedrijventerrein ontwikkelt het zich tot een aantrekkelijk, groen en toekomstbestendig gemengd woon-werkgebied: het Euterpepark. We schrijven daar een visie voor. Die visie leggen we in januari 2022 voor aan de gemeenteraad.

Lab-school Lab-school

In Euterpepark komen wonen en werken samen met een mix van bestaande en nieuwe gebouwen. Ook de plannen voor de lab-school en de locatie Dalco zijn een stevige impuls voor het in gang zetten van de verdere gebiedsontwikkeling. Mogelijk komen er nog meer initiatieven die bijdragen aan de gebiedsontwikkeling.

Wonen

De vraag naar woningen in Nederland en ook in Oss is groot. Daarom is er een woningbouwprogramma in Oss om 8000 woningen te gaan bouwen in de komende 15 jaar.
Bij Euterpepark gaan we naar schatting 1200 - 1500 woningen bouwen, ook voor één of tweepersoonshuishoudens.
Wat willen we doen voor de woonmarkt? Belangrijk daarbij is dat er woningen komen voor verschillende doelgroepen:

  • Zowel voor de Osse markt als voor de regio
  • Onder andere voor kleine huishoudens, ouderen, bijzondere doelgroepen, maar ook forenzen, waaronder hoogopgeleiden en arbeidsmigranten
  • Diversiteit woningen ook binnen grote(re) woongebouwen
  • oor de programmatische invulling is de Woonvisie 2020 richtinggevend
  • Grondgebonden/appartementen: vooral gericht op appartementsvormen, klein aandeel grondgebonden (woon-werkpanden en stadswoningen)
  • Kwaliteit (in diverse eigendomsvormen en prijsklassen)
  • Minimaal 30% goedkope (sociale) huur – minimaal 20% goedkope koop

Werken

Voor veel bedrijven is de stap van ‘starter aan huis’ naar de eerste eigen bedrijfsruimte groot. Euterpepark biedt ruimte voor ZZP’ers en ambachtelijke (maak)bedrijven. Bedrijven die in de fase tussen ‘starter aan huis’ en de eerste eigen bedrijfsruimte zitten. Euterpepark wordt een broedplaats voor zowel hoofd als handen. Panden met wonen op de verdieping en werken/voorzieningen in de plint lenen zich goed hiervoor. Maar ook bedrijfsverzamelgebouwen met een kans om oude gebouwen te hergebruiken als broedplaats voor startups zijn mogelijk.

Voor wie ontwikkelen we Euterpepark?

Voor doelgroepen waar in Oss (te) weinig aanbod voor is biedt de locatie bij uitstek kansen:
• ZZP’ers en kleinschalige (maak)bedrijven in de fase tussen start en scale-up,
• Innovatieve bedrijven en maakbedrijven die behoefte hebben aan clustering in een bedrijfsverzamelgebouw,
• Kleinere huishoudens zoals starters en ouderen,
• Combinatie met zorg: mantelwonen,
• Aantrekkingskracht voor doelgroepen uit de regio.
• Permanente plek voor tijdelijke woonvormen zoals divorce hotel.

Groen en duurzaam

Tegelijk met de verdichting komt er meer lucht en openheid in het gebied. Er komen groene, doorgaande zones met een hoge verblijfskwaliteit. Dit groene netwerk maakt het Euterpepark klimaatbestendig. De opgaves voor klimaatadaptatie krijgen hier een plek. Denk hierbij aan wateropvang en oplossen warmtestress.

Verbinding met de omgeving

De verbindingen met de omgeving worden verbeterd. Met de omliggende buurten, de Gerbrandylaan, het NS station Oss-West, het Sibeliuspark, winkelcentrum de Ruwert en De Koepel.

Themabijeenkomsten

Voor inwoners en ondernemers uit de omgeving organiseren we vanaf begin 2022 themabijeenkomsten. Dat doen we om uw mening te vragen om mee te nemen in de visie. Denk aan thema’s wonen, werken, duurzaamheid, groen, mobiliteit.
Wilt u betrokken worden bij deze bijeenkomsten? Laat het ons weten via euterpepark@oss.nl. Woont u in het gebied? Dan nodigen wij u voor deze bijeenkomsten uit.

Belangrijke documenten

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider Iwan de Vries. Bel via 14 0412 of mail via euterpepark@oss.nl.