Koersnota Mobiliteit: Een stad waar ontmoeten en verblijven centraal staan

Een stad die uitnodigend is en ruimte biedt aan ontmoeten en verblijven. Dat is een belangrijk streven van de gemeente Oss. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we op een andere manier naar de rol van het verkeer kijken. Zeker als we de tot 2040 duizenden nieuwe woningen bouwen. Met de Koersnota Mobiliteit geeft het college daar richting aan.

Wethouder Sidney van den Bergh:

'Oss staat net als veel gemeenten voor een aantal flinke opgaven. Denk aan de duizenden woningen die we de komende jaren in de stad bouwen. Dat vraagt iets van ons als Ossenaren. Het vraagt ook iets van de inrichting van de stad en de rol van het verkeer daarin. Meer woningen betekent meer mensen en dus ook meer verkeersbewegingen. We willen de stad voor de toekomst leefbaar, uitnodigend en bereikbaar houden. Daarom moeten we op een andere manier kijken naar hoe we de stad inrichten. En daarin keuzes willen maken. Onder meer over de rol van het verkeer in de binnenstad.'

De fietser op de eerste plaats

In de nota omschrijft het college in grote lijnen hoe het de komende jaren met verkeer en mobiliteit in de stad wil omgaan. Het wil bijvoorbeeld dat de binnenstad verkeersluw wordt en meer ruimte biedt voor ontmoeten en verblijven. De fietser en wandelaar komen daarbij op de eerste plaats. Toegankelijkheid en veiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Ook op centrale ontmoetingsplekken in de wijken en dorpen streeft de gemeente naar een aantrekkelijke verkeersluwe omgeving.
Om dat mogelijk te maken krijgt de auto op andere plekken in de stad juist ruim baan. Deze routes richten we zo in dat de automobilist zich gemakkelijk en veilig kan verplaatsen zonder door verkeersluwe gebieden hoeft te rijden. Welke routes dat zijn hangt af van een ander onderdeel van de Koersnota: de realisatie van ongelijkvloerse spoorkruisingen.

Wethouder Sidney van den Bergh:

'Voor onze visie is het spoor van zeer groot belang. Het biedt grote kansen, maar vormt ook een drempel voor het verkeer in de stad. We willen daarom de kwaliteit van de stations en hun omgeving flink verbeteren. En daarnaast een aantal spoorkruisingen ongelijkvloers maken. Daarvoor werken we met NS, ProRail en provincie aan een aparte Spooragenda.'

Het spoor is belangrijk

De Koersnota geeft in grote lijnen aan hoe de verkeersstructuur van Oss er in de toekomst uit ziet. De komende jaren gaan we de nota toepassen binnen nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Dat kunnen losse projecten zijn, maar ook programma’s zoals de verstedelijking van Oss.

Hoe is de nota ontstaan?

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de koersnota Mobiliteit. Een belangrijke basis voor de nota is het coalitieakkoord. Daarin heeft de coalitie haar doelen voor de komende jaren beschreven, ook voor verkeer en mobiliteit.
Een eerste invulling van die doelen heeft de gemeenteraad in oktober 2022 gegeven toen ze zich boog over de opinienota Mobiliteit. Daarin staat wat we als gemeente willen bereiken en hoe dat dan mogelijk kan.
Daarna zijn medewerkers van de gemeente samen met adviesbureau Goudappel Coffeng aan de slag gegaan met de Koersnota. Hiervoor is een klankbordgroep gevormd. Daarmee zorgen we ervoor dat alle ideeën goed aansluiten bij de wensen van de inwoners, ondernemers en andere groepen in Oss. In de klankbordgroep zaten onder meer vertegenwoordigers van scholen, winkeliers en bedrijven. Ook belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond en de Adviesraad Sociaal Domein hadden hierin een plek. Het afgelopen half jaar is de klankbordgroep een aantal keren bij elkaar geweest om over de ideeën te praten.

Hoe nu verder?

Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad de Koersnota vastgesteld. Vervolgstap is nu dat de nota verder wordt uitgewerkt. Daarbij brengen we in beeld welke concrete maatregelen nodig zijn. Ook onderzoeken we hoe we die kunnen uitvoeren en wat de kosten ervan zijn. Vervolgens werken we plannen verder uit. Dat doen we steeds samen met betrokken partijen. Dat kunnen landelijke partners zijn zoals NS en ProRail, maar ook belangenverenigingen en natuurlijk de inwoners. Hoe we dat gaan doen, moet nog worden bepaald. Informatie daarover volgt tijdig.
Voor de maatregelen die we rondom de stations en het spoor willen nemen, voeren we vooral gesprekken met NS, ProRail, provincie en Rijk. Deze partijen zijn positief over onze plannen.