Osse aanpak

huis in Overlangel

Hoe maken we de Omgevingsvisie Oss?

In de omgevingsvisie geven we voor het hele grondgebied van de gemeente Oss de beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving aan. De fysieke leefomgeving gaat grofweg over alles wat je kunt zien, horen en ruiken. Daaronder vallen niet alleen thema’s zoals wonen, werken, natuur en mobiliteit, maar ook relatief nieuwe thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Het is belangrijk dat alle thema’s zo veel als mogelijk in samenhang met elkaar worden bezien. We kijken daarbij 10 jaar of langer vooruit.

Deelgebieden

De omgevingsvisie Oss is opgedeeld in deelgebiedsvisies: buitengebied, stedelijk gebied en stadjes & kernen, en daarnaast het fundament, dat de huidige situatie beschrijft. Elk deelgebied doorloopt haar eigen proces en uiteindelijk worden ze samengevoegd in de Omgevingsvisie Oss en stelt de gemeenteraad ze vast.

Gebiedsvisie buitengebied

In de gebiedsvisie Vitaal buitengebied komen alle thema’s en opgaven aan bod die voor de ontwikkeling van het buitengebied belangrijk zijn. We hebben in Oss een prachtig buitengebied waarin veel ondernomen wordt. We hebben als gemeente te maken met stevige opgaven die voor een belangrijk deel in ons buitengebied landen. Denk aan klimaat, energie, landbouw en biodiversiteit. En thema’s als recreatie, erfgoed, landschap en gezondheid. In de gebiedsvisie bekijken we alles zo veel als mogelijk in samenhang met elkaar. En doen we voorstellen hoe daarmee om te gaan.

Veel inwoners hebben meegedacht over de toekomst van het Osse buitengebied. De gemeente Oss is erg blij met alle ideeën en suggesties die we hebben gekregen voor de dilemma’s in het buitengebied van Oss. In de consultatienota leest u hoe deze ideeën en suggesties zijn verwerkt in de definitieve gebiedsvisie.

Gebiedsvisie stedelijk gebied Oss-Berghem

Hoe moet het stedelijk gebied van Oss en Berghem zich ontwikkelen, zodat we ook de komende 10 tot 20 jaar aangenaam kunnen wonen, werken en leven? Deze vraag hebben we, mede door eerder opgehaalde meningen van inwoners, bijna beantwoord. Al deze kennis, ervaring en ideeën zijn verwerkt in een concept visie op het stedelijke gebied.

We leggen de uitgangspunten van de visie overzichtelijk per thema uit op onze website. Per thema geven we aan wat de belangrijkste zaken zijn voor de ontwikkeling van Oss-Berghem. Je kunt op de website ook een filmpje bekijken met een uitgebreide uitleg.

Lees meer hierover op www.oss.nl/stedelijkevisie.

Gebiedsvisie stadjes en kernen

De gebiedsvisie Stadjes en kernen beschrijft hoe de leefomgeving in alle kernen er in de toekomst, over tien jaar en verder, uitziet. De centrale vraag is: ‘Welke invloed heeft de leefomgeving op leefbaarheid, ontmoeten en gezondheid?’

Samen denken en doen

We stellen de gebiedsvisies samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen op. Alle kennis, ervaringen en ideeën die in de samenleving aanwezig zijn, willen we benutten om tot een goede en evenwichtige omgevingsvisie te komen.