Omgevingsplan

De omgevingsvisie en andere beleidsdocumenten over de fysieke leefomgeving werken we uit in ons omgevingsplan. Hierin staan gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan geeft aan welke activiteiten wel en niet mogen op een plek. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en verordeningen over bijvoorbeeld geur, monumenten en evenementen.
Het omzetten van bestemmingsplannen en verordeningen in ons omgevingsplan kost tijd. Het nieuwe omgevingsplan moet uiterlijk in 2032 klaar zijn. Vanaf 2024 gelden de huidige bestemmingsplannen en sommige verordeningen samen al als tijdelijk omgevingsplan.

Wat verandert er met de Omgevingswet?

De komst van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor de behandeling van plannen op de Intaketafel en de behandeling van principeverzoeken. U krijgt dus snel te horen of een plan wenselijk of haalbaar is. U kunt een principeverzoek indienen via het Omgevingsloket als een ‘idee’ of via de balie BML van gemeente Oss. De volgende stap is het doorlopen van de formele ruimtelijke procedure. Daarvoor heeft de nieuwe wet wel gevolgen. Deze ruimtelijke procedures zijn anders dan de procedures die golden voor inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Door nieuwe procedures en een ander digitaal systeem zal de behandeling van uw verzoek na het plaatsvinden van de intaketafel en het behandelen van uw principeverzoek langer duren dan u van ons gewend bent. Wij stellen alles in het werk om de vertraging beperkt te houden.

Uw plan indienen als dat niet past binnen het bestemmingsplan of omgevingsplan

Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan (tot 1 januari 2024) of het tijdelijke omgevingsplan (vanaf 1 januari 2024)? Dan bekijken wij eerst of uw plan wenselijk en haalbaar is. Als dat zo is, onderzoeken wij via welke procedure wij uw plan het beste mogelijk kunnen maken. Dat kan zijn met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) of door een wijziging van het omgevingsplan.