Persoonsgebonden budget (Wmo)

Krijgt u hulp of een hulpmiddel via de Wmo? Dan kunt u er voor kiezen dat de gemeente alles voor u regelt, of dat u de inkoop zelf regelt met een persoonsgebonden budget (pgb). Aan het krijgen van een pgb zijn voorwaarden verbonden.

De informatie hieronder geldt voor het krijgen van een pgb voor hulp. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Krijgt u een pgb voor een hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel? Dan bespreekt de consulent met u wat de voorwaarden zijn.

Wat is een pgb?

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt bij een zorgverlener. U hebt de vrijheid om het op uw eigen manier te doen. Er zijn wel regels. Bijvoorbeeld over welke hulp u met het geldbedrag kunt inkopen. Ook moet u voor het inkopen van hulp zelf een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgaanbieder en een administratie bijhouden. En u bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.

U wilt een pgb om zelf hulp in te kopen. Hoe gaat het dan verder?

Blijkt uit het gesprek met de consulent dat een pgb een goede oplossing voor u is? Dan zijn deze stappen nodig:

1. De consulent beoordeelt uw pgb-vaardigheid.

De consulent kijkt samen met u of u de vaardigheden heeft om als budgethouder of vertegenwoordiger te kunnen werken met een pgb. Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. De consulent bespreekt met u of het zelf organiseren van de zorg met een budget bij u en uw situatie past.

2. U kiest een zorgaanbieder

Het is belangrijk dat u goede hulp krijgt die bij u past. Daarom moet uw zorgverlener aan bepaalde eisen voldoen. Denk aan de juiste opleiding en ervaring. Onder het kopje ‘Welke eisen stelt de gemeente aan uw zorgaanbieder’ vindt u alle eisen op een rij.

3. U stelt een pgb-plan op.

In het plan motiveert u waarom u een pgb wilt en hoe u dat regelt. U beschrijft bij wie u de hulp inkoopt en wat het resultaat is. U beschrijft ook wat u hebt afgesproken over de kwaliteit en veiligheid. En wat u heeft afgesproken over de kosten van de zorg (tarief en hoeveel zorg per week). Voor het maken van het plan krijgt u een formulier van de consulent.

4. De consulent beoordeelt uw pgb-plan

De consulent beoordeelt namens de gemeente of de zorg die u wilt inkopen ook de meest passende hulp is om uw doel te bereiken.

5. U ontvangt een beschikking van de gemeente

Is uw pgb-plan goedgekeurd? Dan ontvangt u een beschikking van de gemeente. Hierin staat wat u precies krijgt en wat de regels zijn.

6. U stelt een zorgovereenkomst op.

In deze overeenkomst zet u de afspraken met uw zorgaanbieder op papier. Bijvoorbeeld over het soort hulp en het tarief. Het formulier dat u hiervoor moet gebruiken staat op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

7. U stuurt de zorgovereenkomst naar de SVB.

De SVB heeft de zorgovereenkomst nodig om uw zorgaanbieder uit te betalen. De SVB controleert elke zorgovereenkomst die u opstuurt. Zij kijken of de arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld.

8. De gemeente controleert de zorgovereenkomst

De gemeente controleert of de afspraken overeen komen met het pgb-plan.

9. De consulent ziet erop toe dat de hulp volgens de afspraken geleverd wordt

Hoe hoog is het pgb?

De hoogte van een pgb hangt af van het soort hulp dat u nodig hebt. Hebt u bijvoorbeeld alleen hulp nodig bij het zware huishoudelijke werk? Dan krijgt u een lager pgb dan iemand die ook hulp nodig heeft bij het opruimen en de was en strijk.

De hoogte van een pgb hangt ook af van wie de hulp levert. De gemeente maakt een verschil tussen een pgb voor een professionele organisatie en een pgb voor bijvoorbeeld een familielid. Het pgb voor een familielid is lager dan voor een organisatie.

Hoe gaat het met betalen van het pgb?

 • De gemeente betaalt het pgb niet direct aan u, maar aan de SVB. De SVB beheert het geld.
 • U controleert zelf de facturen van uw zorgverlener. En geeft zelf opdracht aan de SVB om te betalen.
 • De SVB controleert de facturen van uw zorgverlener aan de hand van uw zorgovereenkomst.
 • Is alles volgens afspraak? Dan betaalt de SVB uw zorgverlener achteraf, aan het eind van de maand uit.
 • De SVB meldt bij de belastingdienst welke zorgverlener(s) zij hebben betaald uit uw pgb en hoeveel.
 • U kunt uw saldo en betalingen nakijken op de website van de SVB via ‘Mijn PGB’.

Waaraan mag u het pgb uitgeven?

U besteedt het pgb aan de hulp waarvoor het is bedoeld. U mag het pgb niet gebruiken om andere kosten te betalen. Zoals administratiekosten, de eigen bijdrage van het CAK of de reiskosten van de zorgverlener.

Heeft de gemeente Oss een verantwoordingsvrij bedrag?

Nee, de gemeente Oss kent geen verantwoordingsvrij bedrag. U kunt als pgb-houder bij de gemeente Oss dus geen verantwoordingsvrij bedrag aanvragen.

Kunt u in gemeente Oss een feestdagenuitkering uit het pgb betalen?

Nee, als pgb-houder kunt u in gemeente Oss geen extra bedrag bij feestdagen uit uw budget betalen.

Welke eisen stelt de gemeente aan uw zorgverlener?

Het is belangrijk dat u goede hulp krijgt en een zorgverlener die bij u past. Daarom moet de zorgverlener die u kiest aan bepaalde eisen voldoen. Met een pgb bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Uw zorgverlener:

 • heeft de juiste opleiding en ervaring, passend bij uw vraag;
 • stemt de hulp af op uw situatie en op de andere (mantel)zorg;
 • noteert de voortgang en resultaten en de gemeente kan deze verslagen inzien;
 • levert hulp die voldoet aan de wetten en regels;
 • kan een recente Verklaring omtrent gedrag (VOG) laten zien, als wij dat nodig vinden;
 • meldt iedere calamiteit & geweldsincident direct bij GGD Hart van Brabant.

In geval van een professionele organisatie gelden extra eisen. Uw zorgverlener:

 • werkt aan verbetering van de kwaliteit, bijvoorbeeld met bijscholing;
 • gebruikt de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • houdt een klachtensysteem bij en neemt maatregelen als dat nodig is;
 • hanteert voor ondersteuning bij begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen de eisen uit het Kwaliteitskader Wmo Brabant Noordoost-Oost.

Wanneer stopt het pgb?

De gemeente verstrekt uw pgb voor een bepaalde periode. Is deze periode voorbij, of is het budget eerder op, dan stopt uw pgb. De gemeente kan uw pgb ook stopzetten wanneer:

 • de situatie verandert waardoor er andere hulp nodig is
 • u gebruik wilt gaan maken van ‘Zorg in natura’
 • u onvolledige of onjuiste gegevens hebt doorgegeven
 • uw doelen eerder zijn bereikt
 • er niet aan de kwaliteitseisen is voldaan

Hebt u meer informatie of advies nodig?

 • Neem voor algemene vragen over het pgb contact op met de Toegang Zorg en Welzijn. De Toegang is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0412.
 • Kijk voor vragen over het beheer van uw pgb op de website van de SVB of bel het Servicecentrum pgb van de SVB op 030-264 8200.
 • Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Op hun website www.pgb.nl vindt u veel nuttige informatie. U kunt per Saldo ook bellen op 0900-742 48 57 of mailen naar info@pgb.nl.

Wilt u weten of een pgb iets voor u is?

Doe de zelftest op www.pgb-test.nl