Persoonsgebonden budget (pgb) jeugd tot 18 jaar

Krijgt uw kind specialistische jeugdhulp? Dat is meestal in de vorm van Zorg in Natura (ZIN). ZIN betekent dat u hulp krijgt van een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft.

Soms is ZIN niet passend. Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb regelt u alles zelf.

Wat is een pgb?

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. U hebt de vrijheid om het op uw eigen manier te doen. Er zijn wel regels. Bijvoorbeeld over welke hulp u met het geldbedrag kunt inkopen. U moet ook zelf een zorgovereenkomst afsluiten met uw hulpverlener en een administratie bijhouden. En u bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.

U wilt een pgb om zelf hulp in te kopen. Hoe gaat het dan verder?

Blijkt uit het gesprek met het Centrum Jeugd en Gezin Maasland (CJG) dat een pgb een goede keuze is? Dan zijn deze stappen nodig:

1. Het CJG beoordeelt uw pgb vaardigheid.

De medewerker van het CJG kijkt samen met u of u de vaardigheden heeft om als budgethouder of vertegenwoordiger te kunnen werken met een pgb. Bij het beheren van een pgb komt veel kijken. Het CJG bespreekt met u of het zelf organiseren van de zorg met een budget bij u en uw situatie past.

2. U kiest een hulpverlener

Het is belangrijk dat u goede hulp krijgt van een hulpverlener die bij u past. Daarom moet uw hulpverlener aan bepaalde eisen voldoen. Denk aan de juiste opleiding en ervaring. Onder het kopje ‘Welke eisen stelt de gemeente aan uw hulpverlener’ vindt u alle eisen op een rij.

3. U stelt een pgb-plan op

Hierin moet staan:

 • uw motivatie waarom ZIN niet voldoet en u een pgb wilt voor uw kind, en hoe u dat regelt;
 • beschrijving bij wie u de hulp inkoopt en wat het gewenste resultaat is;
 • hoe u beoordeelt (evalueert) of de zorg voldoet;
 • de wijze waarop de jeugdhulp georganiseerd wordt;
 • wat u hebt afgesproken over de kwaliteit en veiligheid;
 • wat u hebt afgesproken over de kosten van de zorg (uurtarief en aantal uren zorg per week).

4. Het CJG beoordeelt uw pgb-plan

Het CJG beoordeelt namens de gemeente of de zorg die u wilt inkopen ook de meest passende hulp is om uw doel te bereiken.

5. U ontvangt een beschikking van de gemeente

Is uw pgb-plan goedgekeurd? Dan dient het CJG samen met u een aanvraag in bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente krijgt u van de gemeente een brief (beschikking). Hierin staat wat u precies krijgt en wat de regels zijn.

6. U stelt een zorgovereenkomst op.

In deze overeenkomst zet u de afspraken met uw hulpverlener op papier. Bijvoorbeeld over het soort hulp en het tarief. Het formulier dat u hiervoor moet gebruiken staat op www.svb.nl.

7. U stuurt de zorgovereenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB heeft de zorgovereenkomst nodig om uw hulpverlener uit te betalen. De SVB controleert elke zorgovereenkomst die u opstuurt. Zij kijken of de arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld.

8. Gemeente Oss controleert de zorgovereenkomst

De gemeente controleert of de afspraken overeen komen met het pgb-plan.

9. Zo nodig: het CJG monitort of de hulp volgens de afspraken geleverd wordt

Hoe hoog is het pgb?

De hoogte van een pgb hangt af van het soort hulp dat u nodig hebt. De gemeente stelt de hoogte van de pgb-bedragen vast. De hulpverlener van uw keuze kan natuurlijk een lager of hoger bedrag vragen. Hogere bedragen vergoedt de gemeente niet via het pgb. U betaalt de extra kosten zelf.

De hoogte van een pgb hangt ook af van wie de hulp levert. De gemeente maakt een verschil tussen een pgb voor een professionele organisatie en een pgb voor bijvoorbeeld een familielid. Het pgb voor een familielid is lager dan voor een professionele hulpverlener.

Bekijk de tarieven op de website van het RIOZ (onder jeugd / algemeen / productenboek)

Hoe gaat het met betalen van het pgb?

 • De gemeente betaalt het pgb niet direct aan u, maar aan de SVB. De SVB beheert het geld.
 • De SVB controleert de facturen van uw hulpverlener aan de hand van uw zorgovereenkomst.
 • Is alles volgens afspraak? Dan betaalt de SVB uw hulpverlener achteraf, aan het eind van de maand uit.
 • De SVB meldt bij de belastingdienst welke hulpverlener(s) zij hebben betaald uit uw PGB en hoeveel.
 • U kunt uw saldo en betalingen nakijken op de website van de SVB via ‘Mijn PGB’

Waaraan mag u het pgb uitgeven?

U besteedt het pgb aan de hulp waarvoor het is bedoeld. U mag het pgb niet gebruiken om andere kosten te betalen. Zoals administratiekosten, feestdagenuitkering of de reiskosten van de hulpverlener.

Heeft de gemeente Oss een verantwoordingsvrij bedrag?

Nee, de gemeente Oss kent geen verantwoordingsvrij bedrag. U kunt als pgb-houder bij de gemeente Oss dus geen verantwoordingsvrij bedrag aanvragen.

Welke eisen stelt de gemeente aan uw hulpverlener?

Het is belangrijk dat u goede hulp krijgt en een hulpverlener die bij u past. Daarom moet de hulpverlener die u kiest aan bepaalde eisen voldoen. Met een PGB bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Uw hulpverlener:

 • heeft de juiste opleiding en ervaring, passend bij uw vraag;
 • stemt de hulp af op uw situatie en op de andere (mantel)zorg;
 • noteert de voortgang en resultaten en de gemeente kan de verslagen inzien.
 • levert hulp die voldoet aan de wetten en regels.

In geval van een professionele hulpverlener gelden extra eisen. Kijk voor een volledig overzicht van de eisen in de Nadere Regels Jeugdhulp op pagina 4. Uw hulpverlener:

 • werkt aan verbetering van de kwaliteit, bijvoorbeeld met bijscholing;
 • gebruikt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • kan een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien;
 • heeft een SKJ- of BIG-registratie;
 • houdt een klachtensysteem bij en neemt maatregelen als dat nodig is;
 • meldt iedere calamiteit & geweldsincident direct bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Bekijk de kwaliteitseisen per soort jeugdhulp op de website van het RIOZ (onder jeugd / algemeen / productenboek)

Wanneer stopt het pgb?

De gemeente verstrekt uw pgb voor een bepaalde periode. Is deze periode voorbij, of is het budget eerder op, dan stopt uw pgb. De gemeente kan uw pgb ook stopzetten wanneer:

 • de situatie verandert waardoor er andere hulp nodig is;
 • u gebruik wilt gaan maken van ‘Zorg in natura’;
 • u onvolledige of onjuiste gegevens heeft doorgegeven;
 • uw doelen eerder zijn bereikt;
 • er niet aan de kwaliteitseisen is voldaan.

Hebt u meer informatie of advies nodig?

Wilt u weten of een pgb iets voor u is?

Doe de zelftest op www.pgb-test.nl.