Persoonsgebonden budget (Wmo)

Krijgt u hulp of een hulpmiddel via de Wmo? Dan kunt u er voor kiezen dat de gemeente alles voor u regelt, of dat u de inkoop zelf regelt met een persoonsgebonden budget (pgb). Aan het krijgen van een pgb zijn voorwaarden verbonden.

De informatie hieronder geldt voor het krijgen van een pgb voor hulp. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. Krijgt u een pgb voor een hulpmiddel, zoals een rolstoel of scootmobiel? Dan bespreekt de consulent met u wat de voorwaarden zijn.

Wat is een pgb?

Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt bij een zorgaanbieder. U hebt de vrijheid om het op uw eigen manier te doen. Er zijn wel regels. Bijvoorbeeld over welke hulp u met het geldbedrag kunt inkopen. Ook moet u voor het inkopen van hulp zelf een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgaanbieder en een administratie bijhouden.

Wilt u een pgb aanvragen?

U kunt geen pgb aanvragen. U kunt ons wel bellen om hulp aan te vragen. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of een dagbesteding. Het telefoonnummer is 14 0412. Een consulent bespreekt dan met u wat er mogelijk is. Blijkt dat een pgb een goede oplossing is? Dan vertelt de consulent hoe u een aanvraag kunt indienen.

U wilt een pgb om zelf hulp in te kopen. Hoe gaat het dan verder?

Blijkt uit het gesprek met de consulent dat een pgb een goede oplossing voor u is? Dan zijn deze stappen verplicht:

1. U kiest een zorgaanbieder

Het is belangrijk dat u goede hulp krijgt die bij u past. Daarom moet uw zorgaanbieder aan bepaalde eisen voldoen. Denk aan de juiste opleiding en ervaring. Kijk voor een overzicht van alle eisen onder het kopje ‘Welke eisen stelt de gemeente aan uw zorgaanbieder’.

2. U stelt een plan op.

In het plan motiveert u waarom u een pgb wilt en hoe u dat regelt. U beschrijft bij wie u de hulp inkoopt en wat het resultaat is. U beschrijft ook wat u hebt afgesproken over de kwaliteit en veiligheid. Voor het maken van het plan krijgt u een formulier van de consulent.

3. De gemeente beoordeelt uw plan.

Na goedkeuring van uw plan krijgt u van de gemeente een brief (beschikking). Hierin staat wat u precies krijgt en wat de regels zijn.

4. U stelt een zorgovereenkomst op.

In deze overeenkomst zet u de afspraken met uw zorgaanbieder op papier. Bijvoorbeeld over het soort hulp en het tarief. Kijk op www.svb.nl voor voorbeelden van zorgovereenkomsten.

5. U stuurt de zorgovereenkomst naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB heeft de zorgovereenkomst nodig om uw zorgaanbieder uit te betalen. De SVB controleert elke zorgovereenkomst die u opstuurt. Zij kijken of de arbeidsvoorwaarden goed zijn geregeld.

6. De gemeente controleert of de hulp volgens de afspraken geleverd is.


Hoe hoog is het pgb?

De hoogte van een pgb hangt af van het soort hulp dat u nodig heeft. Hebt u bijvoorbeeld alleen hulp nodig bij het zware huishoudelijke werk? Dan krijgt u een lager pgb dan iemand die ook hulp nodig heeft bij het opruimen en de was en strijk.

De hoogte van een pgb hangt ook af van wie de hulp levert. De gemeente maakt een verschil tussen een pgb voor een professionele organisatie en een pgb voor bijvoorbeeld een familielid. Het pgb voor een familielid is lager dan voor een organisatie.

Hoe gaat het met betalen van het pgb?

 • De gemeente betaalt het pgb niet direct aan u, maar aan de SVB. De SVB beheert het geld.
 • U controleert zelf de facturen van uw zorgaanbieder. En geeft zelf opdracht aan de SVB om te betalen.
 • De SVB controleert de facturen van uw zorgaanbieder aan de hand van uw zorgovereenkomst.
 • Is alles volgens afspraak? Dan betaalt de SVB uw zorgaanbieder achteraf, aan het eind van de maand uit.
 • De SVB meldt bij de belastingdienst welke zorgaanbieder(s) zij hebben betaald uit uw pgb en hoeveel.
 • U kunt uw saldo en betalingen nakijken op de website van de SVB via ‘Mijn PGB’.

Waaraan mag u het pgb uitgeven?

U besteedt het pgb aan de hulp waarvoor het is bedoeld. U mag het pgb niet gebruiken om andere kosten te betalen. Zoals administratiekosten, de eigen bijdrage van het CAK of de reiskosten van de zorgaanbieder.

Heeft de gemeente Oss een verantwoordingsvrij bedrag?

Nee, de gemeente Oss kent geen verantwoordingsvrij bedrag. U kunt als pgb-houder bij de gemeente Oss dus geen verantwoordingsvrij bedrag aanvragen.

Kunt u in gemeente Oss een feestdagenuitkering uit het pgb betalen?

Nee, als pgb-houder kunt u in gemeente Oss geen extra bedrag bij feestdagen uit uw budget betalen.

Welke eisen stelt de gemeente aan uw zorgaanbieder?

Het is belangrijk dat u goede hulp krijgt en een zorgaanbieder die bij u past. Daarom moet de zorgaanbieder die u kiest aan bepaalde eisen voldoen. Met een pgb bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Uw zorgaanbieder:

 • heeft de juiste opleiding en ervaring, passend bij uw vraag;
 • stemt de hulp af op uw situatie en op de andere (mantel)zorg;
 • noteert de voortgang en resultaten en de gemeente kan deze verslagen inzien;
 • levert hulp die voldoet aan de wetten en regels;
 • kan een recente Verklaring omtrent gedrag (VOG) laten zien, als wij dat nodig vinden;
 • meldt iedere calamiteit & geweldsincident direct bij GGD Hart van Brabant.

In geval van een professionele organisatie gelden extra eisen. Uw zorgaanbieder:

 • werkt aan verbetering van de kwaliteit, bijvoorbeeld met bijscholing;
 • gebruikt de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • houdt een klachtensysteem bij en neemt maatregelen als dat nodig is;
 • hanteert voor ondersteuning bij begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen de eisen uit het Kwaliteitskader Wmo Brabant Noordoost-Oost.

Hebt u meer informatie of advies nodig?

 • Neem voor algemene vragen over het pgb contact op met de Toegang Zorg en Welzijn. De Toegang is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0412.
 • Kijk voor vragen over het beheer van uw pgb op www.svb.nl/pgb of bel het Servicecentrum PGB van de SVB op 030-264 8200.
 • Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Op hun website www.pgb.nl vindt u veel nuttige informatie. U kunt per Saldo ook bellen op 0900-742 48 57 of mailen naar info@pgb.nl.