6.1.3 Ondergrondse containers

Omschrijving

 • Ondergrondse containers zijn inzamelvoorzieningen voor meerdere gebruikers, bestemd voor het inzamelen van restafval, verpakkingsglas, textiel, PMD, oud papier en Gft.
 • In de meeste gevallen heeft de aanleg betrekking op voorzieningen voor restafval, omdat deze voorzieningen in de directe nabijheid voor een beperkt aantal gebruikers worden aangelegd.
 • De locatie van afvalvoorziening voor restafval is tevens clusterplaats voor het aanbieden van PMD (in zakken) en oud papier (los gebundeld).

Procedure voor aanwijzen

 • Voor het aanwijzen op gebruik van een inzamelvoorziening is een aanwijzingsbesluit nodig, waartegen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen en in een later stadium beroep kunnen instellen. Onderdeel van de aanwijzing zijn de randvoorwaarden, waaraan de gemeente een beoogde locatie moet toetsen. Deze randvoorwaarden worden bestuurlijk vastgesteld.

De loopafstanden staan centraal bij het beoordelen van een locatie op bruikbaarheid:

 • Standaard maximaal 125 meter, gemeten tussen perceelgrens en afvalvoorziening, gebaseerd op een logische locatie voor de beoogde gebruikers.
 • Afwijken loopafstand tot maximaal 200 meter, als de meest logische locatie niet voldoet aan een of meerdere randvoorwaarden en in de directe nabijheid van de logische locatie geen alternatieven voorhanden zijn.

Randvoorwaarden geschiktheid locatie:

 • Verkeersveiligheid: op- en afritten, oversteekplaatsen, trottoirs, fietsstroken. Eenrichtingsverkeer. Geen volledige blokkade van weg door inzamelvoertuig tijdens legen inzamelmiddel.
 • Ruimte: Afstand tussen afvalvoorziening en gevel is minimaal 2 m. Ontzien van bomen, geen opoffering van parkeerplaatsen zonder compensatie. In de bijlage staan de specificaties voor een ondergrondse afvalcontainer.
 • Bereikbaarheid voorziening: voor inzamelvoertuig en gebruikers: smalle straten, bochten, eenrichtingsverkeer, doodlopende straten, lintbebouwing en verkeersremmende maatregelen (drempels, versmallingen)
 • Kosten: omleggen van kabels en leidingen in ondergrond. Deze kosten moeten in verhouding staan tot de kosten van aanleg van een inzamelvoorziening. Daarom worden hoofdtransportleidingen, hoofdrioolaansuitingen en glasvezelkabels niet omgelegd. Voor overige kabels en leidingen die tot een lokaal netwerk behoren, huisaansluitingen en straatkolken, weegt de gemeente de overlast en kosten voor verleggen af tegen het belang van de locatie.

Reden gebruik

 • De gemeente gebruikt het instrument voor doelmatigheid van de afvalinzameling en beperken van de inzamelkosten.

Toepassing

 • Voor bewoners van gestapelde bouw en bewoners van laagbouw in de directe omgeving;
 • Voor alle bewoners centrumgebied Oss.

Afstemming met leefomgeving

 • De ruimte tussen afvalvoorziening en gevel is tenminste 2 meter.

Handhaving

 • De aanbiedingsregels voor het scheiden en aanbieden van afval zijn handhaafbaar, evenals het tegengaan van het bijplaatsen van afval rondom de afvalvoorziening.

Specifcaties Ondergrondse Containers

Afmetingen bovengronds deel:

 • Zuil: hoogte, exclusief hijsoog 110 cm.
 • Zuil: hoogte, inclusief hijsoog 123 cm.
 • Zuil: voorzijde hoogte 106 cm., breedte 77,5 cm.
 • Zuil: deur hoogte 62,5 cm., breedte 57 cm.

Afmetingen bovengronds deel:

 • Mantelput: 3 bij 3 meter.

Aandachtspunten:

 • voorkomen van verkeersoverlast. De huisvuilauto mag tijdens de ledigingsactie de
 • afstand tussen midden van de kraan op het voertuig en midden ondergrondse container maximaal 7 meter zonder obstakels. Benodigde werkbreedte is 5 meter (incl. voorziening ), werkhoogte is 7,5 meter;
 • een sociaal veilige locatie voor de gebruikers, bij voorkeur in de buurt van openbare
 • een afstand van tenminste 2,5 meter gemeten van ondergrondse container tot kroon van de boom als deze vol is ontwikkeld, of openbare verlichting.

Specifcaties Huisvuilauto met kraan

Specificaties Huisvuilauto met kraan:

 • Lengte: ± 10 meter
 • Breedte: 2,75 meter (van spiegel tot spiegel)
 • Hoogte: 3,85 meter (hoogste punt is trechter), doorrijdhoogte is ± 4 meter
 • Lengte giek: max. 9 meter
 • Zwenkruimte: kraan heeft rondom ondergrondse container ± 2,5 meter vrije ruimte nodig
 • Draaicirkel: 14 meter met achteruitzwaai van 1,25 meter
 • Max. gewicht: 26,5 ton, verdeeld over 3 assen (max 10 ton per as)
 • Benodigde tijd: 5 tot 10 minuten per leging

Kosten

 • Aanschafkosten, inclusief aanlegkosten per ondergrondse container = ± € 15.000,- inclusief B.T.W.

Kosten ondergrondse Schäfer container:

 • plaatsingskosten, inclusief vooraf graven van proefsleuf, extra straatwerk € 4.500,-
 • aanschafkosten container, inclusief toegangspasjes, en memoryplugs € 8.500,-
 • projectkosten proefneming en software (te verdelen over circa 100 containers) € 600,-
 • opleverings- en begeleidingskosten per container € 775,-
 • legeskosten provincie en/of waterschap € 400,-
 • Gemiddelde kosten per ondergrondse restafvalcontainer afgerond € 15.000,-
 • Incidenteel: Meerwerk in geval van omleggen kabels en leidingen in ondergrond € PM

Meerwerk:

 • In geval van de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond, die verlegd moeten worden, om aanleg van een ondergrondse container mogelijk te maken, worden de extra kosten als meerwerk aangemerkt, zie hiervoor randvoorwaarden.

Kostenverdeling

 • De kosten komen voor rekening van het budget van afdeling Ibora, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt met woningbouwcorperaties of andere partijen.