Rekenkamercommissie

Doel

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, met als doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taken. De gemeenteraad is de volksvertegen-woordiging en heeft als taken om de algemene kaders vast te stellen en om de uitvoering van het beleid door het college van B&W te controleren.

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Het gaat dan om vragen als: Worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? en Wordt er op een efficiënte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders? Met haar onderzoek wil de rekenkamercommissie de rol van de gemeenteraad versterken, het gemeentelijk handelen verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten.

Onafhankelijkheid en samenstelling

De rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad. Toch is de rekenkamer-commissie onafhankelijk; zowel van de raad, het college als het ambtelijk apparaat. Al deze partijen kunnen onderwerp van onderzoek zijn. De rekenkamercommissie bepaalt zelf waar ze onderzoek naar wil verrichten.

De rekenkamercommissie Oss is een volledig externe commissie. Dat wil zeggen dat de leden geen binding hebben met de gemeente Oss. De onafhankelijkheid van de rekenkamercommissie wordt hiermee benadrukt. De rekenkamercommissie Oss bestaat uit de volgende leden:
• Astrid van de Klift (voorzitter),
• Elma van de Mortel

Leden Rekenkamercommissie

Contactgegevens

Contactgegevens:
Astrid van de Klift Telefoon 06 - 51 59 16 19
Elma van de Mortel Telefoon 06 - 28 08 34 58

Gemeente Oss
T.a.v. Rekenkamercommissie
Postbus 5
5340 BA Oss
E-mail: rekenkamer@oss.nl

Meer informatie

Klik hier om naar de enquête te gaan.