Rekenkamer

Doel

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie, met als doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taken. De gemeenteraad is de volksvertegen-woordiging en heeft als taken om de algemene kaders vast te stellen en om de uitvoering van het beleid door het college van B&W te controleren.

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taken door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Het gaat dan om vragen als: Worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? en Wordt er op een efficiënte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders? Met haar onderzoek wil de rekenkamer de rol van de gemeenteraad versterken, het gemeentelijk handelen verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten.

Onafhankelijkheid en samenstelling

De rekenkamer is ingesteld door de gemeenteraad. Toch is de rekenkamer onafhankelijk; zowel van de raad, het college als het ambtelijk apparaat. Al deze partijen kunnen onderwerp van onderzoek zijn. De rekenkamer bepaalt zelf waar ze onderzoek naar wil verrichten.

De rekenkamer Oss is een volledig externe commissie. Dat wil zeggen dat de leden geen binding hebben met de gemeente Oss. De onafhankelijkheid van de rekenkamer wordt hiermee benadrukt. De rekenkamer Oss bestaat uit de volgende leden: Astrid van de Klift (voorzitter), Margriet van Tulder en Kees Martens.

Contactgegevens

Astrid van de Klift, tel. 06-51591619
Margriet van Tulder, tel. 06-55782128
Kees Martens, tel. 06-53500685

Gemeente Oss
T.a.v. Rekenkamer
Postbus 5
5340 BA Oss
E-mail: rekenkamer@oss.nl

Astrid van de Klift Astrid van de Klift

Kees Martens Kees Martens

Margriet van Tulder Margriet van Tulder