Dorpshart Geffen

Al een aantal jaren hoort Geffen bij de gemeente Oss. Dat betekent dat het gemeentehuis op het dorpsplein zijn functie heeft verloren. Graag willen we een nieuwe bestemming voor het gemeentehuis en het dorpsplein. Het Dorpsplein nemen we in de planontwikkeling mee. Gemeente Oss wil samen met de inwoners van Geffen het dorpshart van Geffen verbeteren. Zij hebben hiervoor een plan gemaakt.

Projectgroep

Vanuit de gemeente Oss is een projectgroep voor Dorpshart Geffen opgestart. Anne Zaadnoordijk is de projectleider vanuit de gemeente. Het ontwerp is gemaakt en begeleid door het ontwerpbureau LOS- Stad om land uit Vught. Gemeente Oss en Dorpsraad Geffen werken voor het ontwikkelen van het plan nauw samen. Meer informatie over de herindeling en coalitieakkoord 2019-2022.

Ontwikkelen doen we samen

Om te weten wat er voor ideeën en wensen er leven, zijn er gesprekken geweest met belanghebbenden en omwonenden. Verder zijn er drie dorpsgesprekken geweest. Het was ook mogelijk om wensen en ideeën achter te laten op een interactieve website. Alle ideeën, wensen en aanbevelingen voor de toekomst zijn verwerkt in een plan. Dit plan heet het ontwikkelperspectief. Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Oss het ontwikkelperspectief vastgesteld.

Ontwikkelperspectief

Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen

Van Wanrooij herontwikkelt voormalig gemeentehuis Maasdonk

In de eerste helft van 2020 was er een prijsvraag voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis. Het winnende ontwerp is: Het Raadhuys van Van Wanrooij projectontwikkeling. Op 10 juni 2020 koos de beoordelingscommissie het winnende ontwerp. Daarbij nam de commissie de mening van de inwoners van Geffen over vier ontwerpen mee. Op 30 juni 2020 heeft het college van B&W het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.

Zorgvuldig ontwerp, passend in Geffen

De beoordelingscommissie ziet in het Raadhuys van Van Wanrooij een mooi en passend ontwerp voor de locatie van het voormalig gemeentehuis.

  • In Blok A komt een markant midden gebouw. Het ontwerp is van alle zijden zorgvuldig ontworpen. Het heeft een statige uitstraling en een dorps karakter.
  • De positie en hoogte van de huurwoningen in Blok B maken de doorgang naar de Raadhuisstraat luchtig. De verspringing van de eerste panden versterkt dit.
  • De commerciële ruimte in Blok A brengt levendigheid op het plein. Net als de positie van de voordeuren van Blok B aan het Dorpsplein.
  • Het ontwerp is één geheel. Met zorgvuldige dorpse architectuur en goede detaillering.

De vier deelnemers aan de prijsvraag mochten suggesties doen voor het openbaar gebied. Ook Van Wanrooij heeft hier gebruik van gemaakt. De Geffenaren mochten hun mening geven over de vier ontwerpen. Meerdere inwoners kwamen met opmerkingen over de inrichting van de openbare ruimte. Deze opmerkingen nemen we mee in de uitwerking van het definitieve plan voor het Dorpsplein. Het ontwikkelperspectief blijft ons uitgangspunt. Als het definitieve ontwerp van de gebouwen klaar is, dan gaan we aan de slag met de uitwerking van het Dorpsplein.

Samenwerking

We bieden Van Wanrooij een samenwerkingsovereenkomst aan. Van Wanrooij gaat daarna aan de slag om het ontwerp verder uit te werken. Zodra het ontwerp definitief is, krijgt Van Wanrooij een koopovereenkomst aangeboden. Ook starten we dan de bestemmingsplanprocedure. Als alles voorspoedig verloopt, start de bouw in de tweede helft van 2021.

Definitief ontwerp plan Raadhuys

Het plan Raadhuys was nog een voorlopig ontwerp. Op dat voorlopig ontwerp zijn reacties vanuit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit binnengekomen. Deze reacties heeft Van Wanrooij gebruikt om het ontwerp nog beter te maken. Het definitief ontwerp ziet er nu als volgt uit:

Ontwerp Raadhuys

Meer informatie over plan Raadhuys kunt u vinden op www.vanwanrooij.nl/geffen-raadhuys.

Bestemmingsplan

Voordat we het plan Raadhuys kunnen uitvoeren, moeten we het bestemmingsplan aanpassen.

Wij willen in juli starten met het ontwerp voor het Dorpsplein. We gebruiken daarvoor het ontwikkelperspectief als basis. Er is berekend hoeveel parkeerplaatsen er definitief op het Dorpsplein terug moeten komen. Ook is er onderzoek gedaan naar het verkeer. Met de mensen die aan het Dorpsplein wonen, nemen we rechtstreeks contact op. Meer informatie hierover volgt later.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke ruimtelijke functies (‘bestemming’) een gebied, terrein of een perceel grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of het bouwplan in het bestemmingsplan past.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpshart Geffen - 2021’ over?

Het plan bestaat uit een gebouw met 8 koopappartementen en een commerciële ruimte. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een lunchroom met terras. En een tweede blok van 8 grondgebonden woningen. Daarvan zijn er minimaal 4 goedkope (sociale) huur.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Daarna maken we het definitieve bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt in het najaar van 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Voorlopige planning:

2021

  • Doorlopen bestemmingsplantraject
  • Circa 3e kwartaal: start verkoop van de woningen en appartementen.

2022

  • Circa 1e kwartaal: verlening omgevingsvergunning
  • Sloop voormalig gemeentehuis.
  • Start bouw

2023

  • Pas als de bouw klaar is, starten we met de herinrichting van het Dorpsplein

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de projectleider Anne Zaadnoordijk via a.zaadnoordijk@oss.nl
Voor vragen over het plan Raadhuys kunt u contact opnemen met Laurent Remeijsen van Van Wanrooij via:
laurent.remeijsen@vanwanrooij.nl