Nieuw Zevenbergen

De Stichting Nieuw Zevenbergen (SNZ) exploiteert vlak bij knooppunt Paalgraven het Sportpark Nieuw Zevenbergen. Het sportpark is een van de weinige terreinen in Brabant waar lawaaisport nog is toegestaan. De SNZ pacht het sportpark van de gemeente Oss. Het sportpark heeft drie gebruikers: de Berghemse Scherpschuttersvereniging, Circuit Park Berghem en de Stichting Regionale Motorsport Verenigingen Berghem.

In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Oss – 2010’ heeft het sportpark een sportbestemming, waarbinnen motorcross, karting, schietsport en ook ondersteunende voorzieningen zoals horeca zijn toegestaan.

De SNZ heeft plannen om het sportpark te herontwikkelen en te professionaliseren tot het ‘circuit van de toekomst’. Deze plannen staan in een ‘Masterplan’. Het sportpark wordt een plek waar sporters en publiek graag naartoe komen. Sportieve prestaties zijn er gebaseerd op goede faciliteiten en moderne sportbeoefening die rekening houdt met de omgeving. De gemeenteraad heeft hieraan in oktober 2013 onder voorwaarden medewerking toegezegd.

Overige documenten

Geluid

De gemeente heeft in overleg met de SNZ en de gebruikers onderzoek gedaan naar de geluidsgevolgen van de herontwikkeling. Daarbij is niet alleen gekeken naar de feitelijke geluidsbelasting maar ook naar geluidsbeleving door de omwonenden. De gemeenteraad wil dat het sportpark in de toekomst minder geluidsoverlast veroorzaakt.
Via deze links kunt u de onderzoeken naar de geluidsbeleving lezen:

Nieuwe bestemmingsplannen

Om het raadsbesluit van 2013 uit te voeren, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. De gemeente Bernheze moet ook een bestemmingsplan aanpassen, omdat omdat een deel van de wettelijke geluidszone rondom Nieuw Zevenbergen over het grondgebied van deze gemeente ligt.
Voor de nieuwe bestemmingsplannen en de nog te verlenen nieuwe omgevingsvergunning (milieuvergunning) is een milieueffectrapport (MER) nodig. Daarin beschrijft de gemeente welke gevolgen de herontwikkeling van het sportpark heeft voor het milieu. Het MER en de daarvoor benodigde onderzoeken, waaronder geluidsonderzoek, zijn nog niet helemaal klaar. Een tussentijds MER is onderdeel van de toelichting bij de voorontwerpbestemmingsplannen.

We proberen om in 2019 alle benodigde onderzoeken en het MER af te ronden, waarna de gemeenten de ontwerpbestemmingsplannen ter visie kunnen leggen. Iedereen kan daar dan op reageren. Dit publiceren de gemeenten in hun plaatselijke huis-aan-huis-blad. De planning is dat dit eind 2019 gebeurt.

Coördinatiebesluit

De gemeente wil het bestemmingsplan voor het sportpark en een aantal van de benodigde vergunningen samen in procedure brengen. Daarvoor is een besluit nodig van de gemeenteraad, het zogenaamde coördinatiebesluit. De gemeenteraad heeft dat besluit op 2 november 2017 genomen.

Organisatie

Aan dit project werken samen:

 • SNZ en de gebruikers van het sportpark
 • klankbordgroep
 • gemeenten Oss, Landerd en Bernheze
 • provincie Noord-Brabant

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van

 • omwonenden uit Schaijk en de gemeente Bernheze
 • dorpsraad Berghem
 • Parkmanagement Vorstengrafdonk
 • IVN
 • Parce Research
 • SNZ
 • gemeenten Oss, Landerd en Bernheze

Klankbordgroep

De klankbordgroep adviseert de betrokken gemeenten over de herontwikkeling en de daarvoor vereiste procedures. Het advies is niet bindend. De klankbordgroep overlegt 2 keer per jaar.