Nieuwe woonwijk in Oss-west: Amsteleind

De vraag naar woningen in Nederland is groot. Ook in Oss. Daarom bouwen in de gemeente Oss tot 2040 in totaal 8.500 woningen. Het plan om zo'n 3.000 woningen aan de westzijde van Oss te bouwen maakt hier deel van uit. Op deze locatie verrijst de komende jaren de nieuwe wijk Amsteleind. Naar verwachting kunnen hier in 2026 de eerste woningen gebouwd worden.

Amsteleind sluit aan de westkant van Oss aan op bestaand stedelijk gebied. Het vormt zo een uitbreiding richting het noordwesten. De nieuwe wijk ligt dicht bij het centrum en het station (15 minuten fietsen). Winkelcentra Heihoek en Ussen liggen op fietsafstand. Ook in de nieuwe wijk is ruimte voor voorzieningen.

Plangebied nieuwe woonwijk in Oss-west Plangebied nieuwe woonwijk in Oss-west

Ligging van de nieuwe woonwijk

De eerste plannen voor Amsteleind richtten zich op het gebied tussen de Amsteleindstraat in het zuiden en de Mikkeldonkweg in het noorden. Door nieuwe inzichten en onderzoeken is besloten daarvan af te stappen. In de huidige plannen komt de nieuwe woonwijk te liggen in het gebied tussen het spoor in het zuiden en de Brandstraat in het noorden. Dat betekent dus dat de wijk opschuift naar het zuiden, richting spoor.

Het college heeft op 23 mei 2023 aan de gemeenteraad voorgesteld om daarvoor het gebied tussen het spoor en de Amsteleindstraat aan het plangebied toe te voegen. Dit zogenoemde optiegebied maakte op dat moment nog geen onderdeel uit van de plannen. De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 ingestemd met dit voorstel van het college.

Raadpleeg hier de raadsstukken voor de vergadering van donderdag 6 juli 2023.

In de buurt van het spoor

Belangrijke reden om de plannen op te schuiven naar het zuiden is de nabijheid van het spoor en station Oss-west. We willen namelijk woningen zoveel mogelijk bouwen in de buurt van duurzame vormen van mobiliteit zoals de trein. Ook speelt de bodemgesteldheid een rol. De zandgronden op die plek zijn een betere ondergrond voor woningen dan de drassige kleigronden in het noorden.

Stedelijk woonmilieu

Hoe de nieuwe wijk er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Bedoeling is wel dat er in het gebied tussen de Amsteleindstraat en het spoor zo’n 2.100 woningen komen. Het is dan ook de bedoeling om er een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu te realiseren met een relatief hoge dichtheid. We denken daarbij aan bebouwing waarbij woningtypen, bouwhoogtes en architectuur elkaar afwisselen.

Voor wie gaan we bouwen?

We kennen allemaal wel iemand die een woning zoekt. Jonge mensen die willen starten of gezinnen die meer ruimte nodig hebben. Ook is er een grote vraag naar huurwoningen. Daarnaast zijn er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die allemaal een eigen woning willen. Een andere belangrijke doelgroep is de groeiende groep ouderen die graag een levensloopbestendige woning willen: een huis waar ze zo lang mogelijk, in een gezellige buurt, zelfstandig kunnen blijven wonen.

Voorbereidingen

Amsteleind wordt een groene en duurzame woonwijk met diverse voorzieningen. We zijn nog in de voorbereidende fase. Dit betekent dat nog niet alles bekend is. Hoe de wijk eruit gaat zien staat nog niet vast. Momenteel onderzoeken we welke soort woningen en voorzieningen we willen ontwikkelen. Graag willen we u, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, hierbij betrekken. Het participatieplan dat daarbij hoort zijn we ook aan het uitwerken. Wat wilt u als bewoner meegeven voor de uitbreiding van het westelijk deel van Oss? En welke vragen leven er bij u?

Heeft u hier ideeën over en wilt u meedenken? Stuur dan een mail naar amsteleind@oss.nl.

Waar werken we nu aan?

We hebben een structuurvisie opgeleverd. Na het besluit van 6 juli moet deze aangepast worden. Daarnaast voeren we op dit moment onderzoeken uit, onder meer op het gebied van water, bodem en verkeer. Tegelijkertijd werken we aan het programma van de wijk. Hoe die er mogelijk uit kan komen zien en aan welke voorzieningen ze een plek moet bieden.

In juni 2022 vond er archeologisch onderzoek plaats om in kaart te brengen wat er in de bodem zit in het gebied waar Amsteleind is gepland. Het plangebied ligt naast de wijk Mikkeldonk, waar in het verleden al sporen van bebouwing uit de Bronstijd en IJzertijd zijn gevonden. De archeologiestudenten groeven naar het verleden op de plek waar we plannen maken voor de toekomst.

Bijeenkomsten

26 februari 2024

Presentatie eerste schetsen inrichting Amsteleind
Op maandag 26 februari 2024 was in de kantine van voetbalvereniging Margriet de bijeenkomst voor de bewoners van het plangebied van Amsteleind. Zij konden de eerste schetsen van de inrichting van de nieuwe wijk zien. Stedenbouwkundige Edwin van der Velden gaf een toelichting op de inrichtingsvisie. Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen hun vragen en opmerkingen stellen tijdens een informatiemarkt.

26 september 2023

Op dinsdag 26 september vond in de raadzaal van het gemeentehuis een bijeenkomst plaats voor bewoners van het plangebied van Amsteleind. Tijdens de bijeenkomst ging projectleider Bram Tax onder meer in op het proces dat de gemeente het afgelopen jaar heeft doorlopen. Ook legde hij uit waarom de structuurvisie van februari 2022 is losgelaten en de plannen zich nu richten op het zuidelijk deel van Amsteleind. Wilt u de presentatie terugzien, download deze dan hieronder:

27 januari 2022, digitale bijeenkomst

Op 27 januari 2022 hield de gemeente voor omwonenden en andere geïnteresseerden een eerste informatiebijeenkomst over Amsteleind. Hieronder kunt u de opname van die bijeenkomst terugkijken.

Themabijeenkomsten

Op 30 mei 2022 vond de eerste themabijeenkomst plaats over Verkeer & Mobiliteit. Heeft u zich aangemeld voor een van de overige drie themabijeenkomsten (wonen & leven, natuur & water of voorzieningen & ondernemen) dan heeft u inmiddels bericht ontvangen dat de geplande bijeenkomsten zijn uitgesteld tot een later moment. De reden hiervoor is dat de planvorming meer tijd vraagt dan gepland.

Documenten en verslagen (thema)bijeenkomsten

Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen en antwoorden over de toekomstige (woon)wijk Amsteleind:

Vragen?

Heeft u vragen over deze nieuwe woonwijk? Neem dan contact op met de programmamanager Bram Tax via het mailadres amsteleind@oss.nl. Of bel ons algemene nummer: 14 0412.